Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 265
2 kwietnia 2014 r., godz. 15.00–17.00
Warszawa, Hotel NOVOTEL, ul. Marszałkowska 94/98, Sala Sonata

Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
5. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
6. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
9. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
13. dr med. Marek Sienicki
15. dr hab. med. Grzegorz Gajos (w zastępstwie prof. Anetty Undas)
17. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski

Komisje TIP
1. prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
2. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Przewodniczący Komisji Młodych Internistów

Goście
Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób wewnętrznych:
1. prof. dr hab. med. Jan Duława
2. dr med. Jacek Miarka
3. dr med. Grzegorz Pulkowski
4. dr Marek Sell
5. dr med. Janusz Siedlecki
6. dr med. Marek Stopiński
7. prof. dr hab. med. Wojciech Sodolski
8. prof. Urszula Wereszyńska-Siemiątkowska
9. dr med. Zofia Zadrożna

Program:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 264. posiedzenia Zarządu Głównego
2. Informacja Prezesa nt. najważniejszych działań Zarządu Głównego, podejmowanych w ciągu ostatniego roku
3. Informacja Prezesa nt. bieżących sprawach członkowskich i finansowych
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
5. Informacja redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
7. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
8. Omówienie aktualnego programu specjalizacji z chorób wewnętrznych
9. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych
10. Dyskusja nad propozycją pisma do Ministra Zdrowia w sprawie skrócenia kolejek do lekarzy
11. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
Prezes przywitał wszystkich uczestników spotkania – członków Zarządu Głównego („Zarząd”) Towarzystwa Internistów Polskich („Towarzystwo”; TIP) oraz zaproszonych gości. Następnie zwrócił się do członków Zarządu o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego (264.) posiedzenia. Porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

2. Informacja Prezesa nt. najważniejszych działań Zarządu
2.1. Prezes omówił najważniejsze działania, które były podejmowane przez Zarząd w ciągu ostatniego roku. Poinformował, że główne zadania opierały się przede wszystkim na efektach spotkania, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2014 roku. Zarząd starał się realizować wypracowane wówczas koncepcje i zaproponowane drogi „walki” o poprawę sytuacji i znaczenia internisty w polskim systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych spraw, którą Towarzystwo zrealizowało, był apel do Ministerstwa Zdrowia. Prezes zaznaczył, że był on następnie bardzo aktywnie promowany – wspólnie z prof. Jackiem Imielą, Konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych – między innymi w postaci kilku spotkań zarówno z Panem Ministrem Zdrowia, Bartoszem Arłukowiczem, jak i z Wiceministrami. Okazał się częściowo skuteczny, a częściowo jest w dalszej dyskusji. Po czym Prezes przypomniał zebranym, że apel dotyczył:
1) zniesienia podstawowej, ustawowej bariery uniemożliwiającej pracę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) internistom i pediatrom;
2) umożliwienia takiego finansowania opieki w ramach POZ, które dałoby placówkom zapewniającym specjalistyczną opiekę internistyczną i pediatryczną (czyli zatrudniającym internistę i pediatrę) dodatkowe środki na leczenie i konsultowanie w ramach kompetencji specjalisty chorób wewnętrznych/chorób dzieci, co niestety nie leży w gestii Ministerstwa, lecz płatnika – dodał Prezes; i takie właśnie stanowisko zajmuje w tej chwili Ministerstwo. Prezes poinformował także zebranych, że wspólnie z prof. Imielą podejmowali w związku z tym (i w dalszym ciągu podejmują) bardzo intensywne zabiegi, aby starać się przeprowadzać dyskusje nad zmianą finansowania procedur internistycznych w szpitalach, a w poradniach próbować w jakiś sposób wziąć udział w reformie, która wydaje się być w POZ nieuchronna. Następnie zasygnalizował, że prawdopodobnie w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie, które będzie dotyczyło miedzy innymi wprowadzenia ustawowej możliwości pracy internisty w POZ;
3) przywrócenia specjalistycznych poradni internistycznych
Jako Zarząd TIP staramy się nieustannie lobbować za przywróceniem specjalistycznych poradni internistycznych – poinformował Prezes. Spotyka się to niestety z bardzo dużym oporem ludzi, którzy decydują o kształcie ochrony zdrowia w Polsce. Dodał następnie, że w kontekście „skracania kolejek” itp. problemów, z którymi boryka się obecnie Pan Minister, jest to jedno z rozwiązań, które bezwzględnie powinien rozważyć, jako propozycje TIP i głos w ogólnej dyskusji. Poinformował, że do tematu oraz dyskusji nad propozycją przygotowania stosownego pismem do MZ w sprawie „skrócenia kolejek” powróci przy okazji omawiania ostatniego punktu programu dzisiejszego spotkania.
4) zdecydowane zwiększenie liczby rezydentur z chorób wewnętrznych
Prezes powiedział, że w tym apelu bardzo intensywnie została podkreślona konieczność zwiększenia liczby rezydentów z chorób wewnętrznych, aczkolwiek w tym przypadku jest to problem, który w kontekście zmiany programów specjalizacji powinniśmy (jako Towarzystwo) bacznie obserwować – jak będzie się rozwijał. Może bowiem bardzo niebezpiecznie wpłynąć na chęć i decyzje młodych lekarzy do specjalizowania się w chorobach wewnętrznych (a nie tylko odbywania modułu podstawowego). Prezes wyraził przekonanie, iż na pewno znajdzie się grupa lekarzy, którzy będą tą specjalizacją zainteresowani. Istotne jest, aby mieli możliwość realizowania specjalizacji w tej formie – trybu rezydenckiego;
5) uznanie chorób wewnętrznych za dziedzinę priorytetową
W tej kwestii nasza interwencja okazała się skuteczna – podkreślił Prezes. Odnieśliśmy mały sukces, szczególnie dzięki bardzo dużym staraniom i zabiegom prof. Imieli – o uznanie chorób wewnętrznych za dziedzinę priorytetową zarówno w kształceniu, jak i w finansowaniu. Nasze wizyty w Ministerstwie Zdrowia rzeczywiście doprowadziły do tego, że w obecnym projekcie rozporządzenia rola internisty w POZ jest bardzo znaczna. Drugim aspektem, który jest już w pewnym sensie zakończony, była bardzo intensywna walka i dyskusje z różnymi towarzystwami o długość modułu podstawowego. W ostateczności jednak osiągnięto kompromis. Wyraził nadzieję, że program specjalizacji, który wypracowało Towarzystwo w ub. roku rzeczywiście pozwoli (jeśli tylko zostanie zrealizowany w takiej formie, w jakiej został zaproponowany) na kształcenie na w miarę dobrym poziomie. Natomiast nasze starania, o to żeby kształcenie w module podstawowym kończyło się jakąś formą egzaminu, jak dotąd spełzły na „niczym”, mimo że bardzo intensywnie o to zabiegaliśmy. Opinia, którą usłyszeliśmy w ubiegłym roku – w trakcie spotkania z wiceministrami – że jest to powrót do jedynki oraz że – z punktu widzenia ich politycznych priorytetów – formuła egzaminu międzymodułowego jest zbyt podobna do poprzedniego sytemu, jest tak silna, że trudno wypracować jakikolwiek konsensus w tej sprawie.
W związku z tym TIP kładzie w tej chwili duży nacisk na to, aby stworzyć dwuetapowy egzamin specjalizacyjny w przyszłości, skoro pomysł z egzaminem tuż po module podstawowym wydaje się nie do przeforsowania. Pierwszy etap byłby wspólnym etapem dla specjalizacji pochodzenia internistycznego („internistyczny”), a drugi – (sub)specjalistyczny. Podkreślił, że jest to wykonalne. Musielibyśmy tylko powołać grupę osób, która zajęłaby się tym, tj. przygotowaniem egzaminów, w tym „pewnej” puli pytań. Następnie wyraził zdanie, iż nie do końca rozumie, dlaczego jest taki ogromny opór przed wprowadzeniem dwufazowego egzaminu końcowego? Ministerstwo nie podaje żadnych logicznych kontrargumentów, po za tym, że w rozporządzeniu jest mowa o jednym egzaminie, a nie o dwóch. Natomiast TIP z całym przekonaniem twierdzi, że jeden egzamin może mieć dwie części.
2.2. Następnie Prezes ogłosił, iż nastąpiło reaktywowanie Oddziału Warszawskiego, co było bardzo istotnym krokiem naprzód. Zaznaczył, że Zarząd czynnie uczestniczył w organizacji Walnego Zgromadzenia Oddziału. Zostały powołane nowe władze Oddziału, którym przewodniczy prof. Tomasz Bednarczuk. Funkcję zastępcy przewodniczącego objął doc. Rafał Krenke, sekretarza – dr med. Wiesław Grzesiuk, natomiast dr med. Bartoszowi Foroncewiczowi została powierzona funkcja skarbnika. Zarząd Oddziału ukonstytuował w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
2.3. Następnym zadaniem Zarządu było opracowanie programu specjalizacji z chorób wewnętrznych. Prezes zakomunikował, że program, nad którym spędziliśmy wszyscy dużo czasu (bo także ogromny i cenny odzew odnotowano ze strony członków Zarządu – za co serdecznie podziękował obecnym na posiedzeniu) przedstawi sekretarz Zarządu, dr med. Piotr Gajewski.
2.4. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie wydawania „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (PAMW).
W tym miejscu Prezes podziękował zarówno prof. Anetcie Undas, redaktor naczelnej, jak również Jej zastępcy, prof. Grzegorzowi Gajosowi, za ciężką i odpowiedzialną pracę, za ogromne zaangażowanie jakie wkładają w powstawanie/redagowanie kolejnych numerów czasopisma. Jako Zarząd TIP staraliśmy się bardzo, aby to dofinansowanie otrzymać. Po wymianie stosownych dokumentów udało się uzyskać zarówno wsparcie dla drukowanej wersji, jak i elektronicznej. W sumie otrzymaliśmy na ten rok (2014) 140 tys. złotych brutto.
2.5. Jak co roku Komisja Nagród TIP przyznała nagrody za najlepsze pracy oryginalne opublikowane w PAMW w 2013 roku. Prezes poinformował, że środki finansowe (33 tys. zł brutto) Towarzystwo otrzyma od firmy GSK, która ostatecznie wspiera sesję satelitarną PAMW podczas tegorocznej konferencji „Interna 2014” (4–5 kwietnia 2014). Po czym przypomniał członkom Zarządu, że Glaxo było dotychczas (od 2008 r.) „sponsorem” nagród, niestety w tym roku zmieniły się zasadniczo ich wewnętrzne przepisy. Nie pozwalają one bowiem finansować żadnych konkursów, w których uczestniczą lekarze. Nadmienił, że po licznej wymianie korespondencji i wielu rozmowach Zarządu z dyrekcją firmy udało się wypracować porozumienie, dzięki któremu TIP uzyskało wsparcie w wysokości ww. kwoty, z tym że za organizację sesji satelitarnej czasopisma, a nie konkursu. Tak więc nagrody za najlepszą pracę oryginalną oraz najlepszą pracę studencką zostaną wręczone w trakcie trwania sponsorowanej sesji – 4 kwietnia.
2.6. Ponieważ skończyła się kadencja Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, TIP zostało poproszone (pismo z MZ w tej sprawie wpłynęło do biura TIP w dniu 28 stycznia 2014 r.) o zgłoszenie kandydatów do objęcia tej funkcji. Przedstawiliśmy 3 kandydatów – powiedział Prezes – mianowicie kandydaturę prof. Jacka Imieli (jako kontynuację), prof. Jana Duławy oraz prof. Anetty Undas.
2.7. Natomiast Europejska Federacja Internistów (EFIM) zwróciła się do nas o zgłoszenie kandydatów do dwóch podkomisji:
a) European Congress of Internal Medicine Subcommittee. Zgłosiliśmy kandydaturę prof. Eugeniusza J. Kucharza (który dotychczas działał w tej komisji),
b) EFIM Subcommittee on EU Affairs. Do tej podkomisji zgłosiliśmy dr. med. Bartłomieja Guzika, który jest także zaangażowany w interakcję z UE ze strony izb lekarskich, jak i pewnych towarzystw naukowych.

3. Informacja Prezesa nt. bieżących spraw:
a) członkowskich, która zawierała między innymi dane dotyczące liczby członków TIP, wpisanych do „Rejestru Członków” (3784), w tym liczby członków, którzy zadeklarowali swoją przynależność do Towarzystwa (2261) oraz liczby członków, którzy w miarę systematycznie opłacają składki członkowskie (1476). Ponadto Prezes poinformował, że wyróżniającymi się Oddziałami (pod względem ilości członków oraz opłacanych składek) na tle wszystkich 21 Oddziałów są Oddział Krakowski z 538 członkami, z których składkę w miarę systematycznie (czyli nie za każdy rok) opłaca 381 lekarzy oraz Oddział Bydgosko-Toruński, gdzie mamy 445 członków, a składkę opłaca (także w miarę systematycznie) 336 osób;
b) i finansowych zawierających szczegółowe dane dotyczące wszystkich wpływów i wydatków, jakie zanotowało Towarzystwo w 2013 roku (załącznik 1 do protokołu).

4. Podjęcie uchwały
Prezes poprosił członków Zarządu o zagłosowanie (przez podniesienie ręki) za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 2 do protokołu). Następnie zaproponował, aby przejść do kolejnego punktu programu posiedzenia.

5. Informację (raport) redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” przedstawił prof. Grzegorz Gajos, zastępca redaktor naczelnej. W swoim wystąpieniu krótko poinformował zebranych o niewielkich zmianach, które zostały wprowadzone w ciągu ostatniego roku w PAMW. Przede wszystkim redaktor naczelna podjęła decyzję o „odświeżeniu” rady naukowej. Powodem tej decyzji była między innymi coraz większa ilość prac, które wpływają do redakcji czasopisma, tym samym wzrasta liczba recenzji do przygotowania. Redakcja podziękowała więc kilku członkom rady, którzy z uwagi na brak czasu nie byli w stanie sprostać redakcyjnym „ustaleniom” dot. terminów przygotowywania i nadsyłania opinii. W efekcie swój udział w radzie zakończyli: prof. prof. Jolanta Kunert-Radek, Józef Małolepszy, Edmund Nartowicz i Krzysztof Warzocha oraz dr med. Janusz Szajewski. Natomiast na ich miejsce zaproszono lekarzy i profesorów, którzy wcześniej niezwykle intensywnie współpracowali z redakcją czasopisma, albo zgłaszając dużą ilość prac, jak prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. Piotr Głuszko, albo przygotowując bardzo wartościowe recenzje, jak prof. Tomasz Brzozowski oraz prof. Krzysztof Strojek. Kolejną decyzję, którą podjęła redaktor naczelna było ograniczenie liczby suplementów, zwłaszcza takich suplementów, które w znaczący sposób wpływałyby na wartość mianownika IMPACT FACTOR (IF). Prof. Gajos zakomunikował, że PAMW czeka na kolejny swój IF, który aktualnie będzie wynosił (wg wewnętrznych redakcyjnych oszacowań) 2,014. Ponadto przypomniał Zarządowi, że w ubiegłym roku PAMW obchodziło 90-lecie wydania 1. numeru i z tej okazji redakcja udostępniła ten „historyczny” numer – online (można więc zobaczyć jak wyglądał i jak się czasopismo od tego czasu zmieniło). Ponadto zostały opracowane – przez prof. prof. Eugeniusza J. Kucharza i Jerzego Supadego – bardzo interesujące artykuły nt. pierwszych edytorów PAMW, a także znanych polskich Profesorów interny.
Następnie prof. Gajos zaprezentował krótką statystykę dotyczącą:
a) liczby prac opublikowanych w 2013 roku, w tym prac: oryginalnych, poglądowych redakcyjnych oraz nowo wprowadzonych form artykułów, takich jak „badania obrazowe” i „listy do redakcji”;
b) liczby prac przyjętych i odrzuconych. W tym miejscu prof. Gajos podkreślił, że wskaźnik akceptacji prac w PAMW obniża się, ponieważ redakcja stara się publikować wyłącznie prace o wysokiej jakości;
c) ośrodków, z których wpływają prace; d) procesu redakcyjnego (średniego czasu publikacji w PAMW)
Szczegóły raportu – załącznik nr 3 do protokołu.
Prezes podziękował prof. Gajosowi za przedstawienie raportu, po czym przeszedł do omówienia kwestii dotyczącej zmiany nazwy czasopisma. Poddał pod dyskusję propozycję stosowania angielskiej, a nie polskiej wersji językowej tytułu PAMW (aby w szczególności skrót czasopisma stał się skrótem angielskim). Poinformował zebranych, że wspólnie z prof. prof. Undas i Gajosem rozważali takie podjęcie próby internacjonalizacji nazwy, bo to mogłoby zwiększyć (potencjalnie) międzynarodowe zainteresowanie czasopismem, a tym samym wpłynęłoby na jego cytowanie. Podkreślił, że skrót czasopisma czasami ogranicza cytowalność, ale też nie ma gwarancji, że zmiana tytułu byłaby skuteczna. Jeśli nie, to pozbawienie czasopisma tak wieloletniej nazwy, niemal wiekowej, byłoby wielką stratą. Po czym wywiązała się krótka dyskusja, w której głos zabrali:
- prof. Jan Duława, który postawił następujące pytanie, mianowicie: „Na czym nam bardziej zależy? Czy na tradycji, czy na rozwoju (o ile zmiana tytułu w ogóle zagwarantuje ten rozwój)?
- dr med. Piotr Gajewski, który zwrócił uwagę, że jest to kluczowa sprawa – zmiana tytułu czasopisma – dlatego należałoby sprawdzić zapis w statucie TIP odnośnie tego, kto może podejmować taką decyzję? Podkreślił, że prawdopodobnie leży to w gestii Walnego Zgromadzenia, podobnie jak wybór redaktora naczelnego czasopisma.
Następnie wspólnie z Prezesem zaproponował sformułowanie i przegłosowanie warunkowej uchwały, która dotyczyłaby upoważnienia redaktor naczelnej, prof. Undas, do podjęcia kroków w kierunku modyfikacji nazwy „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (PAMW) na „Polish Archives of Internal Medicine” (PAIM), jednocześnie rekomendując przyjęcie przez Zarząd Główny angielskiego tytułu czasopisma (treść proponowanej uchwały warunkowej - załącznik nr 4 do protokołu).

6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
Po wystąpieniu prof. Gajosa oraz krótkiej dyskusji nt. nazwy PAMW Prezes przeszedł do następnego punktu programu posiedzenia i poprosił prof. Jacka Musiała o przedstawienie informacji Komisji ds. Nagród TIP. Prof. Musiał zakomunikował, że w dniu 29 stycznia 2014 roku Komisja oceniła 9 prac, w tym 3 prace zostały wyróżnione (szczegóły – załącznik nr 5 do protokołu). Nie przyznano nagrody pierwszego stopnia, natomiast 2 prace – z Krakowa oraz z Łodzi – otrzymały równorzędne nagrody drugiego stopnia, nagrodę trzeciego stopnia otrzymała praca z ośrodka wrocławskiego. Dodał ponadto, że pismo podnosi swoją rangę, akceptując stosunkowo niewielką liczbę prac, co jest typowe dla wielu bardzo dobrych czasopism. Ponieważ nie było uwaga do tej informacji, Prezes podziękował prof. Musiałowi za wystąpienie i rozpoczął kolejny (7.) punkt programu.

7. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego, prof. Eugeniusza J. Kucharza sprawozdanie Komisji (przesłane w dniu posiedzenia załącznik nr 6 do protokołu) odczytał Prezes. Następnie po odczytaniu sprawozdania poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.
Głos zabrał dr Gajewski, który przedstawił zebranym pewną ideę wcześniej przedyskutowaną z prof. Kucharzem, a dotyczącą dorocznych kongresów organizowanych przez EFIM. Wyraził opinię, że EFIM nie ma generalnie dobrej formuły, jak organizować swoje kongresy, tak aby przyciągać większą rzeszę uczestników. W związku z tym zaproponował prof. Kucharzowi, który będzie niebawem reprezentował TIP na posiedzeniu komitetu wykonawczego, żeby się zorientował, jaki byłby stosunek członków komitetu do pomysłu polegającego na przeformułowaniu kształtu tych kongresów na bardziej edukacyjny, tak jak odbywa się to co roku w przypadku Krajowej Konferencji Szkoleniowej TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”. Wówczas można byłoby przygotować taki kongres dla członków EFIM z najlepszymi wykładowcami z Europy i ze świata – oczywiście w pełni w języku angielskim – np. w Krakowie. Następnie dr Gajewski zaapelował do wszystkich zebranych na posiedzeniu o pomoc (i uruchomienie przez nich swoich szerokich kontaktów) w realizacji tego pomysłu. Jednocześnie podkreślił, że jest przekonany, iż wspólnie z wydawnictwem Medycyna Praktyczna będzie można skonstruować taki program, który zainteresuje internistów z całej Europy i nie tylko. Dzięki takiej inicjatywie (którą można byłoby organizować już corocznie) wzrosłaby zdecydowanie ranga Towarzystwa w Europie. Następnie dodał, że organizacja takiego przedsięwzięcia wiązałaby się zapewne z licznymi problemy, zwłaszcza finansowymi, ale może się okazać wykonalna; wszystko bowiem zależy od umiejętnego (efektywnego) zaprezentowania tego pomysłu.
W tym miejscu głos zabrał prof. Imiela, który poparł pomysł, sugerując jednocześnie, aby część edukacyjną zdarzenia połączyć jednak z częścią naukową.
Koncepcję pomysłu poparli wszyscy zebrani na posiedzeniu, natomiast Prezes dodał, że podjęcie takiego wysiłku (organizacji) na pewno podniosłoby zdecydowanie znaczenie naszego Towarzystwa w Europie (i nie tylko). Dołączył się także do głosu prof. Imieli, iż kongres powinien mieć raczej charakter edukacyjno-naukowy. Ponadto w Jego opinii pomysł można byłoby zrealizować dzięki np. nawiązaniu szerokiej współpracy z Towarzystwami: Geriatrycznym i Medycyn Rodzinnej. Po czym zamknął tę część posiedzenia i przeszedł do następnego punktu programu. Poprosił dr. Gajewskiego o przedstawienie informacji nt. przygotowywanego programu specjalizacji z chorób wewnętrznych

8. Omówienie aktualnego programu specjalizacji z chorób wewnętrznych
Dr Gajewski m.in. poinformował zebranych o tym:
a) kto przygotował propozycję programu, tj. Zespół powołany przez MZ ( reprezentujący przede wszystkim TIP), w skład którego wchodzi m.in. prof. prof. Imiela i Guzik oraz dr Gajewski
b) i jakie są obecnie jego „losy”. Przy okazji podziękował Członkom Zarządu za wszystkie przesłane sugestie, które zostały oczywiście wykorzystane przez ww. Zespół.
Po czym omówił różnice między aktualnym programem a poprzednim (z 2005 r.) – szczegóły wystąpienia w załączniku nr 7 – oraz wyraził nadzieję, że wszystkie propozycje, które złożył Zespół, uda się ostatecznie przeforsować.
Następnie odniósł się jeszcze na chwilę do zagadnienia dot. „puli pytań” (tym samym dorzucając swój głos do dyskusji), o którym była wcześniej mowa. Podkreślił (przy okazji informując, iż od wielu lat z prof. Imielą uczestniczą w konsultowaniu egzaminu z chorób wewnętrznych i doskonale wiedzą jakie się pojawiają problemy), że kłopot polega na tym, iż w szeroko rozumianej internie z roku na rok zachodzą jednak dosyć istotne zmiany. Zaznaczył, że mówi to z dość mocnym przekonaniem, ponieważ „Interna Szczeklika” drukowana jest co roku. Nie byłaby drukowana bez wyraźnego powodu, gdyby np. zmieniło się tylko kilka mało istotnych faktów. Oczywiście z poszczególnych dziedzin tych zmian tak dużo nie ma, ale jak podsumujemy w: kardiologii, pulmonologii, gastrologii itd., to wynik jest już zdecydowanie wyższy. W związku z tym pula 2000 pytań aktualna dzisiaj za pół roku, czy za rok, musiałaby być w 100% zweryfikowana – właśnie pod kątem aktualności. Oczywiście to nie będzie tak, że 50% musiałoby się wymienić, nie mniej, każde z tych 2000 pytań trzeba byłoby sprawdzić, czy jest nadal aktualne? Co wiązałoby się z dużym wyzwaniem (i ogromną pracą). Drugi argument przeciwko układaniu tak dużej puli pytań, pomijając fakt, że się szybko dezaktualizują, jest to, że CMKP nie zgodzi się na ich publikację. Następnie dodał, że temat nie podlega dalszej dyskusji. Po czym – w dyskusji nt. pytań do egzaminu – głos zabrał prof. Imiela, rozpoczynając tym samym kolejny punkt programu.

9. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych
Przedstawił swoje opinię, mianowicie: „pytania powinny być układane i publikowane”. Według Jego oceny CMKP sprawę popiera, natomiast Centrum Egzaminów Medycznych ma nieco odmienne zdanie; kieruje się innymi zasadami, podobnie jak MZ. Niemniej uważa, że temat na pewno powróci i warto, aby Towarzystwo wypracowało swoje stanowisko w tej kwestii, a następnie mogło o nie powalczyć. Następnie Profesor krótko skomentował wystąpienie dr Gajewskiego nt. aktualnego programu specjalizacji. Podkreślił, że program wymagał radykalnych zmian, przy czym niektóre zostały wymuszone przez CMKP i MZ, a więc Zespół (reprezentujący interesy Towarzystwa) musiał się dostosować, mimo że miał pewne obawy i wątpliwości.
Następnie wywiązała się krotka dyskusja nt. kursów, które powinni zaliczyć lekarze w ramach specjalizacji (zgodnie z propozycją programową).
Głos zaprał doc. Wojciech Szczeklik, który wyraził swoją opinię, że ilość kursów jest właściwie zwiększane wbrew temu, co chcieliby wszyscy. Są najczęściej bardzo ograniczające, niedostępne i słabe pod względem „jakości”.
Prof. Imiela zgodził się z opinią doc. Szczeklika i powiedział, że tę kwestię również zasygnalizował w MZ i CMKP. Natomiast prof. Duława stwierdził, że Towarzystwo powinno zaapelować, aby tych kursów było mniej. Następnie Prezes dodał, iż nikt z nas nie jest zwolennikiem kursów. Najważniejsze jest przede wszystkim praktyczne i realne szkolenie lekarza.
Po dyskusji dotyczącej kursów prof. Imiela odniósł się krótko do tematu egzaminu specjalizacyjnego i zaapelował do Zarządu, aby podjął uchwałę popierającą zaliczenie modułu podstawowego (w formie egzaminu).
Następnie krótko przedstawił, czego dotyczyły jego ostatnie działania (w tym pisma wystosowane do MZ), tj.:
a) utworzenia 5 lub 6 nowych grup JPG,
b) 20 propozycji zmian wycen przez NFZ wielu procedur,
c) ok. 8 procedur, które będą miały zupełnie nowe rozliczenia,
d) kwestii takich rozpoznań, których jeszcze nie było.
Po czym dodał, że rozwiązań tego typu zaproponował bardzo dużo, ale nie jest pewny, czy te pomysły (w tym także rozwiązania finansowe) zostaną uwzględnione przez Ministerstwo. Poinformował także zebranych, że ustawa o „internistach i pediatrach w POZ” w dniu jutrzejszym (tj. 3 kwietnia) zostanie zatwierdzona przez Senat.
Następnie przeszedł do kwestii akredytacji jednostek internistycznych. Zaapelował do członków Zarządu oraz Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie chorób wewnętrznych o ponowne przygotowanie i przesłanie swoich pomysłów dotyczących zasad i kryteriów akredytacji, którymi mogłaby się kierować komisja akredytacyjna. Wyraził nadzieję, że na jego prośbę zareagują także przewodniczący oddziałów regionalnych TIP, bowiem im więcej osób wypowie się w tej kwestii, tym większe będą szanse na rzetelne przygotowanie wytycznych. Prezes poparł apel prof. Imieli, wyrażając przy okazji swoje zdanie, że kryteria powinny być „twarde”, lecz nie mogą spowodować, iż od jutra jakiś oddział straci akredytację, a więc możliwość szkolenia. Według Niego jednostka, która nie będzie spełniała kryteriów, powinna akredytacje otrzymać, ale warunkową, np. na 2 lata. Następnie przeszedł do ostatniego punktu programu.
10. Dyskusja nad propozycją pisma do Ministra Zdrowia w sprawie skrócenia kolejek do lekarzy Niestety z uwagi na brak czasu na omówienie tego ostatniego punktu programu Prezes poprosił członków Zarządu o przesłanie drogą elektroniczną krótkich, jednozdaniowych komentarzy: „Co w takiej propozycji powinniśmy zawrzeć?”. Jednocześnie podkreślił, że propozycja powinna być przygotowana w ciągu najbliższych 7 dni.
11. Dyskusja toczyła się w trakcie omawiania poszczególnych punktów programu.
Na zakończenie spotkania Prezes podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP