Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2015
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok podjęta w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu nr 266


§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok, na który składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2

Wynik finansowy za 2014 rok w wysokości 40,669,09 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, Zarząd Główny postanowił przeznaczyć na fundusz statutowy, który służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP