Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2015
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2015 dotycząca wprowadzenia poprawki do Uchwały Zarządu Głównego TIP nr 3/2008 w sprawie współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne

podjęta w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu nr 266

§ 1

W uchwale Zarządu Głównego TIP nr 3/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne Zarząd Główny TIP wprowadza następującą poprawkę:
§ 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy współorganizatorem jest Zarząd Główny TIP, a obsługą finansową zdarzenia zajmuje się bezpośrednio inny podmiot, podmiot ten jest zobowiązany w terminie do 2 tygodni od zakończenia zdarzenia wpłacić na konto Zarządu Głównego kwotę wynegocjowaną przez Prezydium ZG w wysokości zależnej od liczby uczestników i nie mniejszą niż:
a) do 100 osób – 1000 zł,
b) 100–300 osób – 2000 zł,
c) 300–500 osób – 3000 zł,
d) 500–1000 osób – 4000 zł,
e) ponad 1000 osób – 7000 zł.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP