Towarzystwo Internistów Polskich
 
Wystąpienie Prof. Jacka Musiała wygłoszone na na zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów dnia 24 kwietnia 2008 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Towarzystwo Internistów Polskich ma za sobą 100 lat chlubnej historii. Wkraczamy w kolejny wiek, który z pewnością przyniesie dalszy dynamiczny rozwój medycyny; interna w tym postępie będzie miała znaczący udział. Internistom wypadnie jeszcze intensywniej poszerzać i aktualizować swoją wiedzę, by móc zapewnić chorym najlepszą opiekę. Nasze Towarzystwo ułatwia to poprzez liczne inicjatywy edukacyjne, w tym doroczne krajowe konferencje szkoleniowe i odbywające się co 4 lata Zjazdy.

Czy szeroki zakres kompetencji internistów znajduje obecnie właściwe odzwierciedlenie w polskim systemie opieki zdrowotnej? Niestety nie! Wskutek szybkiego rozwoju wąskich specjalności wywodzących się z interny oraz wprowadzenia specjalizacji z medycyny rodzinnej interniści są spychani na margines. Jesteśmy zmuszani dowodzić, że internista jest specjalistą, który doskonale zadba o pacjenta zarówno w szpitalu, jak i w opiece podstawowej – a przecież ma wyjątkowe w swym spektrum umiejętności praktyczne, co jest tak ważne w starzejącym się społeczeństwie, w którym problemy zdrowotne indywidualnego pacjenta często są złożone. W internie integracja wiedzy z wielu dziedzin pozwala na podejście holistyczne i stwarza szansę pomocy choremu bez konieczności jego wędrówki po różnych szczeblach systemu opieki. Musimy sprawić, by tę szansę dostrzegły także osoby decydujące o kształcie organizacyjnym i finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce.

Nasza zdolność działania, nasza siła zależy jednak od Państwa, od Waszego udziału w pracach naszego Towarzystwa. Inaczej nie da się tych celów osiągnąć.

A teraz, w skrócie, jak zamierzamy te ambitne cele osiągnąć:

1. W sferze organizacyjnej – prosimy o większą aktywność regionalne oddziały naszego Towarzystwa, szczególnie kierowników specjalizacji, którzy powinni zdecydowanie zadbać, aby szkoleni przez nich Koledzy stawali się członkami naszego Towarzystwa. To przecież głównie do nich kierowane są nasze działania edukacyjne. Na szczeblu centralnym – po pierwsze, wprowadziliśmy do Zarządu Głównego reprezentantów większości Oddziałów Regionalnych; po drugie, w naszym Zarządzie swe miejsce znaleźli ordynatorzy pozaakademickich oddziałów internistycznych. Tak uczyniliśmy już zresztą wcześniej np. w regionalnym Oddziale Krakowskim.

2. W sferze edukacyjnej – wspomniane wyżej konferencje szkoleniowe i Oczywiście Kongres Towarzystwa Internistów Polskich. Będziemy się starali, aby dla członków TIP udostępniać różnorodne materiały edukacyjne, przede wszystkim droga elektroniczną. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, po zmianie wydawcy, a obecnie także Redaktora Naczelnego (Pani prof. Anetta Undas) jest już w ten sposób dostępne. Chcę podkreślić, iż nasze działania edukacyjne prowadzone są w szerokiej współpracy z Towarzystwami dziedzin szczegółowych wywodzących się z interny.

3. Z tym wiąże się ściśle działalność naukowa, pod postacią doniesień oryginalnych na nasz Kongres, oraz stałej obecności oryginalnych artykułów naukowych w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej. Wysokie nagrody za najlepsze doniesienia i artykułu wskazują jak bardzo nam na tej działalności Towarzystwa zależy.

4. W sferze współpracy międzynarodowej – kontakty ze światowym i europejskim towarzystwem chorób wewnętrznych, a także zacieśnianie współpracy z American College of Physicians. W tym roku gościliśmy nie tylko przedstawicieli władz towarzystwa; było także ich stoisko informacyjne. ACP jest potężnym Towarzystwem, które skutecznie walczy o pozycję internistów w medycynie amerykańskiej. Chcemy czerpać z ich wiedzy. Poprzez TIP polski interniści będą także mogli ubiegać się członkostwo w ACP i korzystać z szerokiej gamy ich materiałów edukacyjnych.

5. Będziemy wreszcie rozwijali kontakty i naszą obecność wszędzie tam, gdzie decydują się losy internistów – na poziomie Izb Lekarskich, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szanowni Państwo, interna musi odzyskać swoją pozycję w polskiej medycynie. Cele są ambitne, ale możliwe do zrealizowania. Zapraszamy gorąco do współpracy.