Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 266

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 266
6 maja 2015 r., godz. 17.00–19.00
Kraków, Best Western Plus Q Hotel, ul. Wygrana 6, Sala MOCCA

Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
5. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
6. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
7. dr Lech Kucharski
8. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
9. dr hab. med. Krzysztof Mucha
10. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
11. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
12. dr med. Marek Sienicki
13. prof. dr hab. med. Anetta Undas
14. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski

Komisje TIP
1. dr med. Anna Kotulska
Członek Komisji ds. Współprcy Międzynarodowej
2. prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
3. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Przewodniczący Komisji Młodych Internistów

GOŚCIE
Przewodniczący Oddziałów TIP
1. prof. dr hab. med. Tomasz Bednarczuk (O. Warszawski)
2. dr med. Michał Ogórek (w zastępstwie dr. Mariana Błaszczyńskiego; O. Piotrowski)
3. dr hab. med. Rober Irzmański (O. Łódzki)
4. dr med. Krzysztof Janik (O. Częstochowski)
5. dr Roman Kołodziejczyk (O. Gorzowski)
6. dr Ewa Mazurek (O. Kielecki)
7. prof. dr hab. med. Jerzy Mosiewicz (O. Lubelski)
8. dr med. Marzenna Plucińska (O. Zielonogórski)
9. dr hab. med. Marcin Renke (O. Gdański)
10. dr med. Anna Szymańska-Chabowska (O. Wrocławski)
11. dr med. Sławomir Tubek (O. Opolski)

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób wewnętrznych
1. dr med. Jarosław Daniluk
2. prof. dr hab. med. Jan Duława
3. dr med. Artur Kozłowski
4. dr Marek Sell
5. dr med. Janusz Siedlecki
6. dr med. Marek Stopiński

Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 265. posiedzenia Zarządu Głównego TIP
2. Informacja Prezesa nt. najważniejszych działań podejmowanych ostatnio przez Zarządu Główny TIP
3. Informacja Prezesa nt. bieżących sprawach członkowskich i finansowych
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania niedziałających Sekcji Naukowych TIP
6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wniosku Komisji ds. Nagród TIP
8. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych
9. Dyskusja nad aktualną kondycją finansową TIP
10. Dyskusja nad uchwałą dotyczącą zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne
11. Informacja redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
12. Podjęcie uchwały ws. wprowadzenia opłat za druk artykułów w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
13. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
Prezes serdecznie przywitał wszystkich uczestników zebrania, zarówno:
- członków Zarządu Głównego TIP („Zarząd”)
jaki i
- Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, a zarazem Prezesa-elekta TIP, prof. Jacka Imielę,
- Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie chorób wewnętrznych
oraz
- Przewodniczących Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich („Towarzystwo”; TIP).
Podkreślił ogromne znaczenie tego wspólnego spotkania, ponieważ jedynie wspólne działania (tak na poziomie krajowymi – z prof. Imielą, jak i lokalnym – z przewodniczącymi Oddziałów TIP i konsultantami wojewódzkimi) mogą przynieść pożądany skutek – wzmocnienie pozycji Interny w Polsce. Następnie zwrócił się do członków Zarządu o przyjęcie protokołu z ostatniego (265.) posiedzenia oraz porządku dzisiejszych obrad.
Dr Lech Kucharski zaproponował dodanie jednego punktu do programu, mianowicie informacji nt. działań Komisji Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych TIP, której jest przewodniczącym. Zarząd zdecydował, że informacja przewodniczącego Komisji zostanie przedstawiona tuż po wystąpieniu prof. Imieli, jako punkt „8a” programu.
Protokół z ostatniego posiedzenia oraz poszerzony (o pkt 8a) porządek obrad zostały przyjęte jednogłośnie – w głosowaniu jawnym.

2. Informacja Prezesa nt. najważniejszych działań Zarządu Prezes omówił najważniejsze zadania, które były podejmowane przez Zarząd w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przy okazji podziękował wszystkim, którzy byli w mniejszym lub większym stopniu zaangażowani w te działania:
1) jednym z głównych zabiegów Zarządu było staranie się, aby rozporządzenie Ministra Zdrowia i nowa ustawa „o świadczeniach opieki zdrowotnej” obejmowały możliwość pracy Internistów w ramach Poradni Medycyny Rodzinnej;
Prezes poinformował zebranych, że starania te zakończyły się sukcesem. Mianowicie (cyt.):
W dniu 15 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwiając udzielanie świadczeń zdrowotnych nie tylko przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywających szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie lub posiadających specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej, jak stanowił dotychczasowy art. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lecz także przez pediatrów i internistów.
Niestety nadal ogromnym problemem, podkreślił Prezes, są działania w kierunku tworzenia Specjalistycznych Poradni Chorób Wewnętrznych, co jest teraz tematem dalszych naszych (czyli Zarządu TIP) zabiegów. Jest to zadanie znacznie trudniejsze niż rozmowy nt. umożliwienia Internistom udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach POZ.
2) Uzyskanie opinii prawnej w sprawie zmiany tytułu „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – na wersję angielską;
Prezes przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu dyskutowana była kwestia, czy powinniśmy i czy możemy zmienić nazwę czasopisma. Nadmienił, że z analiz prowadzonych przez prof. Anettę Undas, red. naczelną PAMW oraz przez Towarzystwo jasno wynika, iż wprowadzenie angielskiego tytułu pozwoli na dalsze zwiększenie zarówno wskaźników oddziaływania, jak i rozpoznawalność międzynarodową.
Po czym zakomunikował, że zgodnie z opinią prawną (o którą wystąpił tuż po ubiegłoroczny posiedzeniu) tytuł czasopisma wynika wprost z zapisów Statutu TIP. Jeżeli ma to być to samo czasopismo, ale pod innym tytułem (tj. anglojęzycznym), to wymaga to zmiany Statutu, do czego kompetentne jest wyłączanie Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w maju 2016 roku. Także skrót w wersji angielskiej będzie mógł być używany dopiero wówczas, gdy tytuł czasopisma zostanie zmieniony.
W tym miejscu zabrał głos prof. Eugeniusz J. Kucharz. Zaproponował, aby (nie tracąc czasu) o zmianie wersji językowej tytułu czasopisma, który na pewno zwiększy jego popularność i napływ prac, zdecydowali – w głosowaniu korespondencyjnym – Delegaci kadencji 2012–2016. Głosowanie można byłoby przeprowadzić zaraz po wakacjach. Zliczaniem głosów zajęłaby się Komisja powołana specjalnie do tego zadania przez Zarząd Główny. Już ponad połowa oddanych głosów uprawniałaby do wprowadzenia zmian w Statucie, oczywiście po warunkiem, że głosujący Delegaci wypowiedzieliby się za zmianą wersji językowej. Zarząd przyjął jednogłośnie propozycję prof. Kucharza. Prezes powiedział, że podczas wakacji zostanie przygotowane stosowne pismo, które roześlemy do wszystkich Delegatów na „Zjazd 2012”.
3) Udział w Radzie w Administracyjnej EFIM w dniu 13 maja 2014 roku; Prezes przypomniał, że w Radzie Towarzystwo Internistów Polskich reprezentował prof. Kucharz.
4) Wydelegowanie przedstawiciela Towarzystwa Internistów Polskich do zespołu ekspertów przygotowującego opinię w sprawie uznania lekarzowi staży lub kursów i skrócenia okresu obywania szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych; Towarzystwo Internistów Polskich – w pracach zespołu – reprezentował prof. Tomasz Bednarczuk
5) Udzielenie Przewodniczącej Zarządu Oddziału Krakowskiego TIP pełnomocnictwa (notarialnie potwierdzonego) do założenia lokaty terminowej Oddziału;
6) Udzielenie Przewodniczącemu i Skarbnikowi Zarządu Oddziału Warszawskiego TIP pełnomocnictwa szczególnego do zwierania umów sponsoringu i darowizn;
7) Przekazanie Ministerstwu Zdrowia szeregu informacji, m.in. na temat działań podjętych przez TIP, mających na celu zapewnienie polskim pacjentom właściwiej terapii przeciwbólowej, zgodnie ze światowymi standardami praw człowieka oraz medycyny opartej na faktach;
8) Wystąpienie z wnioskami do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie wydawania „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (PAMW) na lata 2015–2016
a) wnioski o dofinansowanie wersji drukowanej i on-line zostały złożone w dniu 29 września 2014 roku
b) decyzja Ministerstwa o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 19 lutego 2015 roku
- wersja drukowana otrzymała 432 000,00 zł (brutto)
- wersja on-line – 50 000,00 zł (brutto);
9) Zabieganie o sponsoring Nagród TIP za prace opublikowane w PAMW w 2014 roku; Prezes poinformował zebranych, że w tym roku (po wielu dyskusjach) nagrody zgodziła się ufundować Medycyna Praktyczna, za co wyrażamy ogromne podziękowania szczególnie Dyrektorowi Wydawnictwa, Panu dr. Wiesławowi Latuszkowi-Łukasiewiczowi i dr. Piotrowi Gajewskiemu, red. naczelnemu „Medycyny Praktycznej”. Nadmienił także, że firma GlaxoSmithKline, dotychczasowy sponsor nagród, wycofała się z tegorocznego wsparcia. Firma uzasadniła swoją decyzję dużymi obostrzeniami jakie wprowadziła do form współpracy ze środowiskiem medycznym, które m.in. nie pozwalają na sponsorowanie konkursów skierowanych do środowiska medycznego. Inne firmy farmaceutyczne także nie były zainteresowane tego typu aktywnością. Prezes powiedział, że mimo to Prezydium ZG nie ustaje w tych zabiegach, aby w następnych latach nagrody te były w dalszym ciągu przyznawane.
10) Przygotowanie i opublikowane stanowiska Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) na temat opieki geriatrycznej w Polsce;
Prezes przypomniał, że stanowisko TIP (pełny tekst w załączniku nr 1 do protokołu) – zaakceptowane korespondencyjnie przez wszystkich członków Zarządu – zostało opublikowane dwa tygodnie po ukazaniu się raportu NIK, tj. 27 kwietnia br. Natomiast w informacji podanej do Polskiej Agencji Prasowej wyraziliśmy swoje niezadowolenie, ponieważ raport ten wywołał lawinę doniesień i komentarzy w mediach deprymujących rolę „interny” w opiece zdrowotnej w naszym kraju, opartych na błędnych i nieprofesjonalnych interpretacjach zawartych w raporcie NIK. Opieka internistyczna jako jedyna zapewnia wielospecjalistyczne i całościowe podejście do chorych, które w wielu krajach prowadzi do lepszej opieki nad pacjentami i oszczędności w ochronie zdrowia. Tymczasem tworzony w Polsce system dąży do rozczłonkowania medycyny, znacząco zmniejszając rolę interny i atrakcyjność tej specjalizacji dla młodych lekarzy. Mamy więc coraz mniej internistów, a utrzymywanie źle finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oddziałów internistycznych jest wynikiem odwagi dyrektorów szpitali, którzy dostrzegają sens kompleksowej opieki nad chorymi. Ta sytuacja może się skończyć katastrofą dla polskich pacjentów.
Następnie wspomniał, że stanowisko TIP wzbudziło umiarkowaną dyskusję, głównie niestety ze strony niektórych geriatrów w naszym kraju (m.in. prof. Bień), którzy – po zapoznaniu się z jego lekturą – uznali, iż w swojej ocenie raportu próbujemy zniszczyć polską geriatrię, gdzie tak naprawdę nigdy i nigdzie przeciw geriatrii się nie wypowiadamy!
Na koniec podziękował za pomoc wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego raportu. Przede wszystkim prof. Janowi Duławie za zredagowanie w całości tekstu raportu oraz dr. Gajewskiemu i prof. Imieli za cenne uwagi do tego tekstu. Dodał także, że temat nie jest zamknięty i że dyskusje á propos roli interny i roli geriatrii w systemie ochrony zdrowia muszą być kontynuowane.
11) Inne działania Zarządu Głównego TIP, m.in. udzielenie licznych odpowiedzi na prośby i wnioski w sprawie:
- patronatu TIP
- opublikowania na stronie internetowej TIP informacji o konferencjach, kongresach, sympozjach itd., organizowanych przez różne podmioty (w tym towarzystwa naukowe tudzież jednostki uniwersyteckie i inne)
- promocji szkoleń specjalistycznych;
Po przedstawieniu powyższych działań Prezes dodał, że TIP raczej nie stara się angażować w tego typu aktywności. Aczkolwiek pod koniec spotkania chciałby przedyskutować z członkami Zarządu strategię organizacji i współorganizacji zdarzeń edukacyjnych, która mogłaby być bardziej korzystna dla Towarzystwa niż obecna. Po czym poruszył jeszcze raz kwestię udzielanych patronatów TIP. Wyszedł z propozycją, żeby decyzje o ich udzielaniu podejmował Zarząd w pełnym składzie (a nie tylko Prezydium). Następnie zasugerował, aby patronaty były szerzej udzielane niż dotychczas, gdyż byłaby to w pewnym sensie promocja naszego Towarzystwa. Jednocześnie zaznaczając, że Towarzystwo nie powinno absolutnie udzielać patronatu przedsięwzięciom komercyjnym.

3. Informacja Prezesa nt. bieżących spraw:
a) członkowskich, która zawierała między innymi dane dotyczące liczby członków TIP, wprowadzonych do „Rejestru Członków” (3858), w tym liczby członków, którzy zadeklarowali swoją przynależność do Towarzystwa (2331) oraz liczby członków, których nazwiska zostały opublikowane na stronie internetowej TIP, tj. tych, którzy wypełnili deklarację i opłacili co najmniej jedną składkę w ciągu ostatnich 3 lat (1642). Prezes poinformował także, że w wyniku wysłanych (w październiku ub. roku) upomnień dotyczących opłacenia składki członkowskiej za 2014 rok z członkostwa rezygnowało 27 lekarzy. Natomiast wyróżniającymi się Oddziałami (pod względem ilości członków oraz opłacanych składek) są w dalszym ciągu Oddział Krakowski (508 członków bez lekarzy emerytów; składkę za 2014 rok opłaciło 197 osób) oraz Oddział Bydgosko-Toruński (438 członków bez lekarzy emerytów; składkę za 2014 rok opłaciło 135 osób). Szczegółowe dane dot. spraw członkowskich oraz składek w załączniku nr 2 do protokołu;
b) i finansowych zawierających informacje nt. wpływów i wydatków, jakie zanotowało Towarzystwo w 2014 roku (załącznik nr 3 do protokołu).

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Prezes poprosił członków Zarządu o zagłosowanie (przez podniesienie ręki) za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 4 do protokołu). Po czym zwrócił się do wszystkich Przewodniczących Zarządów Oddziałów regionalnych TIP z gorącym apelem o przesyłanie do Zarządu Głównego rocznych sprawozdań finansowych i przedstawił draft takiego sprawozdania, wg którego powinny być przygotowywane. Przy okazji nadmienił, że nie wszystkie Zarządy wywiązują się z tego obowiązku. Następnie przeszedł do kolejnego punktu programu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania niedziałających Sekcji Naukowych TIP Prezes zaproponował, aby w drodze uchwały rozwiązać kilkanaście Sekcji, które od wielu lat już niestety nieaktywne. Zarząd podjął uchwałę przy jednym głosie przeciwnym (załącznik nr 5 do protokołu).

6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP Prezes poprosił prof. Jacka Musiała o przedstawienie informacji Komisji ds. Nagród TIP. Profesor krótko zreferował wyniki prac Komisji, która podczas posiedzenia w dniu 18 lutego 2015 roku oceniła 10 prac, z czego 3 zostały wyróżnione (szczegóły – załącznik nr 6 do protokołu). Nadmienił także, że Komisja – w związku ze swoją decyzją – wystąpiła z wnioskiem (Uchwała Komisji ds. Nagród TIP 1/2015 – załącznik nr 7 do protokołu) do Zarządu Głównego o przyznanie autorom wyróżnionych prac nagród I, II i III stopnia. Prezes podziękował prof. Musiałowi za wystąpienie i zaproponował głosownie nad wnioskiem Komisji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wniosku Komisji ds. Nagród TIP Uchwała ZG TIP nr 5/2015 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym (załącznik nr 8 do protokołu). Jednocześnie straciła swoją moc Uchwała ZG TIP nr 1/2015 (podjęta przez Zarząd korespondencyjnie).

8. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych Prof. Imiela rozpoczął swoje wystąpienie od pytania: „Qvo vadis, Interno?”. Podkreślił, że nasz wspólny wysiłek (tj. Konsultanta krajowego, Konsultantów wojewódzkich i Zarządu Głównego TIP) idzie w kierunku zakazu likwidacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych i zmniejszenia łóżek internistycznych. Potwierdził, że niestety starzeje się grupa internistów w naszym kraju i coraz mniej osób robi specjalizację z chorób wewnętrznych. Przedstawił krótko kwestię finansowania kontraktowania świadczeń internistycznych, przypominając zebranym, że jako Konsultant krajowy w piśmie do Ministra Zdrowia wykazał 60 procedur, które wymagają sfinansowania, zasugerował także wprowadzenie procedur, które dotychczas nie były finansowane oraz zaproponował, aby punktowane były dwie procedury. W ten sposób sytuacja finansowa interny przedstawiałaby się zdecydowanie lepiej. Następnie zaapelował do zebranych, a zwłaszcza Członków ZG, o wyrażenie zgody na profesjonalne przygotowanie (np. przez finansistów lub ekonomistów) pisma ws. procedur, w celu przedstawienia go w Ministerstwie Zdrowia, gdyż kontrakty dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych są niestety bardzo niskie (interna jest słabo i źle finansowana)! Przy okazji nadmienił, że pod kątem finansowym „Interna” będzie oceniana w przyszłym roku (tj. 2016), dlatego tak bardzo jest ważne „fachowe” przygotowanie naszych propozycji i stanowiska. Prezes podsumował wystąpienie prof. Imieli pytaniem: „Jak sprawić, aby Interna stała się spektakularna?”. Dodał, że wspólnie powinniśmy podjąć próbę zmiany oblicza „Interny”! Następnie poprosił dr. Kucharskiego o zabranie głosu.

8a. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych Dr Kucharski nawiązał do wystąpienia prof. Imieli. Poinformował zebranych, że wspólnie z Profesorem przygotowali materiał, który posłużył do tego pierwszego kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Niestety ze względu na wymogi formalne nie udało się tych zmian przeforsować. Obecnie NFZ „wyręcza się” agencją oceny technologii medycznej, której głównymi zadaniami są przede wszystkim ocena świadczeń opieki zdrowotnej oraz ustalanie taryf (wycena) świadczeń. W związku z tym musimy koniecznie opracować taktykę współpracy z Agencją i przygotować taki materiał, który da nam szansę na to, żeby wycena świadczeń realizowana w Oddziałach Chorób Wewnętrznych była inna (lepsza). Wszelkie dane potrzebne do procesu taryfikacji Agencja będzie otrzymywać zarówno od podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jak również od świadczeniodawców (na podstawie zawartych umów). Dlatego powinniśmy zachować pewną czujność i wytypować takie jednostki (np. z naszego grona) – reprezentatywne, które podpiszą umowę z Agencja i będą jej udzielać stosownych informacji/danych (do analizy i oceny), w celu utworzenia korzystnej dla nas wyceny świadczeń. Następnie zaapelował do wszystkich uczestniczących w posiedzeniu, a zwłaszcza do specjalistów wojewódzkich, o mocniejsze zaktywizowanie się w tej jakże istotnej sprawie (poprawy finansowania interny), aby odpowiednio wpłynęli na ośrodki internistyczne w swoich rejonach, żeby te z kolei wzięły czynny udział (podjęły ścisłą współpracę z Komisją ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych TIP) w przygotowaniach do opracowania rozliczeń jednostek chorobowych. Prezes podziękował Doktorowi za wystąpienie; natomiast prof. Imiela – za rzetelną i efektywną pracę Doktora w Komisji.

9. Dyskusja nad aktualną kondycją finansową TIP
Rozpoczynając dyskusję Prezes podkreślił, że kondycja finansowa TIP nie jest najlepsza, a właściwie bardzo słaba. Składki członkowskie (uiszczane tylko przez nielicznych członków Towarzystwa i nieregularnie) stanowią de facto nasze główne i niejednokrotnie jedyne źródło wpływów. Wszelkie próby nawiązania kontaktu z przemysłem farmaceutycznym, w tym rozmowy na wysokim szczeblu, podejmowane w ostatnim czasie, zakończyły się niepowodzeniem. Niestety firmy działają ściśle z wytycznymi marketingowymi, narzuconymi przez swoje kierownictwo. Jednocześnie zakomunikował, że doc. Krzysztof Mucha zaoferował swoją pomoc w pozyskiwaniu potrzebnych środków (np. na doroczne nagrody TIP). Pan Docent zaproponował powołanie/wyodrębnienie specjalnego zespołu (spośród członków Zarządu i Komisji), który zająłby się bardzo intensywnie kontaktami z firmami, aby zechciały nas wesprzeć finansowo (tak jak wspierają niektóre towarzystwa wąskospecjalistyczne). W dyskusji (…) wzięli udział m.in. prof. prof. Anetta Undas i Imiela, którzy podkreślili, że powołanie takiego zespołu jest jak najbardziej zasadne i podziękowali Docentowi za tak ceną inicjatywę. Prof. Undas wyraziła swoją opinię, iż wykorzystanie wszelakich zdarzeń edukacyjnych mogłoby stanowić główne źródło dochodu i ZG powinien wziąć to pod uwagę. Pomysł poparł prof. Imiela. Ponadto dodał, że firmom należy uświadomić, iż opłaca się współpracować z internistami, i że interna może być dla nich atrakcyjna, jak inne (szczegółowe) dziedziny medycyny .
Następnie Prezes poddał propozycję doc. Muchy pod głosowanie. Zarząd przyjął propozycje jednogłośnie, upoważniając tym samym doc. Muchę do działań w imieniu Prezydium, mających na celu pozyskiwanie dla ZG dodatkowych środków finansowych (oprócz składek). Prezes podziękował członkom ZG za głosowanie i przeszedł do kolejnego punktu programu, ściśle nawiązującego do kwestii poruszonych w tym punkcie.

10. Dyskusja nad uchwałą dotyczącą zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne
Prezes zwrócił uwagę, że działalność ZG, jaką jest uczestnictwo i współorganizacja wydarzeń edukacyjnych – po głębokiej analizie – wydaje się częściowo ograniczona przez Uchwałę ZG nr 3 z 2008 roku (treść uchwały – załącznik nr 9 do protokołu). Uchwała ta bowiem sprawia, że Zarząd może realnie skorzystać (finansowo) na współorganizacji zdarzenia tylko wtedy, gdy sam je zorganizuje. Dlatego poddał pod dyskusję propozycję modyfikacji uchwały, która polegałaby na pozostawieniu kwestii finansowej do indywidualnej negocjacji Prezydium ZG z każdym partnerem/podmiotem współorganizującym zdarzenie edukacyjne. Następnie, wynegocjowane porozumienia (kwoty) byłyby przedstawiane (e-mailowo) Zarządowi – do akceptacji.
Po krótkiej dyskusji (…) – w której wzięli udział: prof. prof. Duława, Imiela, Undas, Podolak-Dawidziak, Kucharz, Irzmański, dr Janik i dr Gajewski – oraz zgłoszeniu drobnej poprawki do ww. uchwały Prezes poprosił Członków Zarządu o przegłosowanie tej zmiany. W wyniku głosowania jawnego podjęto Uchwałę ZG nr 6/2015 (załącznik 10 do protokołu ). Za przyjęciem poprawki głosowało 11 członków, natomiast 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Tym samym Prezes zamknął ten punkt programu, dziękując wszystkim uczestnikom posiedzenia za owocną dyskusję, a członkom Zarządu za przyjęcie uchwały i poprosił prof. Undas o przedstawienie raportu PAMW. Przy okazji nie omieszkał pogratulować Pani Profesor sukcesu tego czasopisma.

11. Informacja redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” Prof. Undas na wstępnie swojej prezentacji o tegorocznych trudnościach w pozyskaniu sponsora nagród za najlepsza pracę studencką zgłoszoną do PAMW w br. (wykaz wyróżnionych prac w załączniku nr 11 do protokołu) oraz Nagród TIP za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w PAMW w 2014 roku. Jednocześnie dodała, że – zgodnie z informacją przekazaną już wcześniej przez Prezesa – Nagrodę TIP za najlepszą pracę oryginalną zdeklarowała się w tym roku sfinansować Medycyna Praktyczna, natomiast nagrodę studencką sama opłaci – przeznaczając na nią jedną ze swoich redakcyjnych wynagrodzeń. Następnie zaprezentowała krótko raport PAMW, który jest podsumowaniem pracy redakcji za ub. (2014) rok. Przedstawiła m.in. dane statystyczne dotyczące liczby artykułów zgłoszonych (446) i opublikowanych (114). Jednocześnie podkreśliła, że nastąpił wzrost ilości zgłaszanych prac (w stosunku do roku 2013), z których ok. 25% przyjmowanych jest do publikacji, czyli co 4. praca się ukazuje. Zwróciła uwagę na tendencję do obniżania liczby publikowanych artykułów w PAMW, co pozwoli z kolei osiągnąć większy wskaźnik cytowań. Ponadto poinformowała zebranych, że PAMW czeka obecnie na swój kolejny Impact Factor (IF), który zostanie ogłoszony prawdopodobnie w pierwszej połowie lipca i wg redakcyjnych oszacowań minimalnie wzrośnie – w porównaniu z dotychczasowym (tj. za 2013 r.) wynoszącym 2,052. Przy okazji przypomniała, jak kształtowała się w ciągu ostatnich pięciu lat punktacja MNiSW za publikacje w PAMW. Od dwóch lat pozostaje ona niezmienna i wynosi 30 pkt. Wymieniła także dominujące tematy zgłaszanych artykułów i ośrodki, z których wpłynęło ich najwięcej. Na zakończenie powiedziała o kilku istotnych zmianach, które nastąpiły w czasopiśmie, tj.:
a) powstał dział „Clinical Images”, cieszący się ogromną popularnością wśród autorów. Są to krótkie teksty z ciekawymi obrazami;
b) od września 2014 roku wprowadzono dział „Research Letters”, czyli krótkie doniesienia do 1500 słów (preliminary studies), które także często są zgłaszane do czasopisma. Teksty z tego działu nie wchodzą do wyliczeń IF, ponieważ nie mają abstraktów;
c) zdecydowano również wprowadzić:
- komentarze redakcyjne („Editorials”) do artykułów, które się ukazują w PAMW (po 2–3 takie teksty na numer), co być może zwiększy „widoczność” (popularność) tego czasopisma w Polsce i nie tylko,
- koniczność podawania „roli” autorów przy przygotowanych artykułach zgłaszanych do publikacji;
d) ponadto Kolegium Redakcyjne podtrzymuje w dalszym ciągu zakaz wydawania jakichkolwiek suplementów, poza takimi, które stanowią tylko jedną pozycję w „mianowniku” do Medline. Suplementy bowiem nie pozwalają na dobre cytowanie;
e) zwiększona została objętość artykułów oryginalnych (main body – do 4000 słów) i poglądowych (main body – do 5000 słów).
Po zreferowaniu raportu Pani Profesor przeszła do następnego punktu programu i przedstawiła swoją propozycję wprowadzenia opłat za druk artykułów w PAMW. Po czym Prezes wyraził swoją opinię odnośnie tej propozycji, stwierdzając, że wprowadzenie opłat jest trochę krokiem rewolucyjnym, ale zapewne pomoże ograniczyć liczbę prac wpływających do redakcji PAMW, które nie spełniają podstawowych – statystycznych lub metodologicznych – aspektów. Ponadto poprawi kondycję finansową czasopisma.

12. Podjęcie uchwały ws. wprowadzenia opłat za druk artykułów w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” Pani Profesor przedstawiła treść uchwały, którą Prezes poddał następnie pod dyskusję i głosowanie. Po krótkiej dyskusji (…) Uchwała ZG nr 7/2015 (załącznik 12 do protokołu) została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

13. Dyskusja i wolne wnioski
Nie zgłoszono.
Prezes na zakończenie spotkania serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i aktywny udział – nie tylko w posiedzeniu, ale także w codziennej pracy TIP. Wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę, zarówno z Zarządem, jak i Konsultantem krajowym, prof. Imielą. Po czym zamkną obrady 266. posiedzenia ZG TIP.


prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP