Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2016
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok podjęta w dniu 18 maja 2016 r. na posiedzeniu nr 267


§ 1


Zarząd Główny TIP podjął decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok, na który składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2


Wynik finansowy za 2015 rok w wysokości 89 003,45 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, Zarząd Główny postanowił przeznaczyć na fundusz statutowy, który służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP