Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP z dnia 18 maja 2016 r. (wyciąg)

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich odbyło się w dniu 18 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Best Western Plus Q Hotel w Krakowie, ul. Wygrana 6.

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich
Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 17.00. Delegatów powitał prof. Tomasz Guzik, Prezes Towarzystwa Internistów Polskich.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
Prof. Tomasz Guzik zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia dr. Lecha Kucharskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. Wybór przewodniczącego przeprowadzono w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów. Głosy liczył dr med. Piotr Gajewski. Na sali było 37 osób na 41 uprawnionych do głosowania. Kandydaturę dr. Lecha Kucharskiego przyjęto jednogłośnie.

3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował na członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej dr. med. Krzysztofa Janika dr med. Janinę Mrowiec i dr Małgorzatę Różycką, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów, głosy liczył Przewodniczący. Za głosowało 35 Delegatów. Nie było głosów wstrzymujących się, natomiast 2 głosy były przeciw. Tuż po głosowaniu Komisja się ukonstytuowała i wybrała spośród siebie przewodniczącego – dr. med. Krzysztofa Janika.

4. Ogłoszenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
O godz. 17:15 Komisja Skrutacyjno-Mandatowa sprawdziła listę obecnych. Na sali znajdowało się 37 Delegatów. Przewodniczący Komisji uznał Zgromadzenie za ważne.

5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Wniosków
Przewodniczący zaproponował na Sekretarza Walnego Zgromadzenia dr. med. Zbigniewa Heleniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów: wszyscy Delegaci (37) głosowali za kandydaturą dr. Heleniaka. Następnie Przewodniczący zaproponował na członków Komisji Wniosków prof. Eugeniusza J. Kucharza, dr. med. Piotra Gajewskiego i prof. Zbigniewa Zdrojewskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci otrzymali po 37 głosów; nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

6. Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Program przyjęto jednogłośnie (załącznik 1).

7. Sprawozdanie Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016
Prof. Tomasz Guzik przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016, które w formie elektronicznej (na płytach CD) zostało udostępnione wszystkim Delegatom i Gościom, obecnym na Zgromadzeniu (załącznik 2).

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego
Brak głosów dyskusji.

9. Sprawozdanie finansowe za okres 2012–2015
Sprawozdanie ZG za lata 2012–2015 przedstawił dr med. Konstanty Szułdrzyński, skarbnik ZG TIP (załącznik 3).

10. Dyskusja nad sprawozdaniem
Brak głosów w dyskusji.

11. Sprawozdanie redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
Sprawozdanie przedstawiła prof. Anetta Undas, redaktor naczelna „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (załącznik 4).

12. Dyskusja nad sprawozdaniem redaktora naczelnego
Brak głosów w dyskusji.

13. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej TIP kadencji 2012–2016
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji, prof. Zbigniew Maziarz (załącznik 5). Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu Głównego i wystąpiła o udzielenie absolutorium.

14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Na sali było 37 Delegatów. Za głosowało 37 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie absolutorium.

15. Wniosek ustępującego Zarządu o wprowadzenie zmian do Statutu
Prof. Tomasz Guzik przedstawił proponowane zmiany w Statucie TIP (załącznik 6).

16. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały ws. wprowadzenia zmian w Statucie
Głos w dyskusji zabrała prof. A. Undas, proponując, aby zmiany w Statucie dotyczące „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” były aktywne (od strony redakcyjnej) dopiero od stycznia 2017 roku. Następnie odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie o treści określonej w załączniku 6a. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za głosowało 37 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.

17. Przedstawienie kandydatury Prezesa-elekta kadencji 2016–2020 (Prezesa kadencji 2020–2024)
Kandydaturę prof. Jana Duławy przedstawił prof. Jacek Imiela. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur.

18. Przedstawienie – ze strony ustępującego Zarządu – propozycji nowego składu Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej TIP kadencji 2016–2020
Prof. Jacek Imiela zaproponował następujący skład Zarządu Głównego: dr med. Stanisława Bazan-Socha, prof. Wiesław Bryl, prof. Ryszard Gellert, dr med. Maciej Hamankiewicz, dr med. Zbigniew Heleniak, prof. Jacek Małyszko, prof. Dariusz Moczulski, dr hab. Krzysztof Mucha oraz dr hab. Wojciech Szczeklik. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie (w tym dr med. S. Bazan-Socha i prof. R. Gellert w formie pisemnego oświadczenia z uwagi na nieobecność w Walnym Zgromadzeniu). Nie zgłoszono innych kandydatur.
Następnie prof. Imiela przedstawił kandydatury do Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2016–2020: prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, prof. Maria Podolak-Dawidziak oraz prof. Zbigniew Zdrojewski. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie (w tym prof. Maria Podolak-Dawidziak w formie pisemnego oświadczenia).

19. Dyskusja nad przestawionymi kandydaturami i zgłaszanie innych kandydatów
Brak głosów w dyskusji. Nie zgłoszono innych kandydatur. Komisja Skrutacyjno-Mandatowa przystąpiła do wydrukowania, a następnie rozdania Delegatom kart do głosowania.

20. Wybór Prezesa-elekta kadencji 2016–2020 (Prezesa kadencji 2020–2024)
Na sali było 37 Delegatów. Rozdano po 37 kart do głosowania. Oddano 37.

21. Wybór członków Zarządu Głównego TIP kadencji 2016–2020
Na sali było 37 Delegatów. Rozdano po 37 kart do głosowania. Oddano 37.

22. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2016–2020
Na sali było 37 Delegatów. Rozdano po 37 kart do głosowania. Oddano 37.

23. Dyskusja o aktualnych sprawach TIP
(…)

24. Ogłoszenie wyników wszystkich przeprowadzonych głosowań
Komisja Skrutacyjna zliczyła oddane głosy i ogłosiła wyniki.

Prezes-elekt (oddane głosy) za przeciw nieważne
prof. Jan Duława 35 1 1

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że Prezesem-elektem TIP kadencji 2016–2020 został wybrany większością głosów prof. Jan Duława.

Zarząd Główny (oddane głosy) za przeciw nieważne
dr med. Stanisława Bazan-Socha 37 0 0
prof. Wiesław Bryl 36 1 0
prof. Ryszard Gellert 36 1 0
dr med. Maciej Hamankiewicz 37 0 0
dr med. Zbigniew Heleniak 35 2 0
prof. Jacek Małyszko 36 1 0
prof. Dariusz Moczulski 36 1 0
dr hab. Krzysztof Mucha 36 1 0
dr hab. Wojciech Szczeklik 37 0 0

Komisja Rewizyjna (oddane głosy) za przeciw nieważne
Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk 37 0 0
prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska 37 0 0
prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień 37 0 0
prof. Maria Podolak-Dawidziak 37 0 0
prof. Zbigniew Zdrojewski 37 0 0

25. Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego kadencji 2016–2020
Prof. Jacek Imiela, Prezes Zarządu Głównego kadencji 2016–2020, przedstawił główne kierunki działań Zarządu (załącznik 7).

26. Wnioski
Komisja Wniosków w składzie: prof. Eugeniusz J. Kucharz, dr med. Piotr Gajewski oraz prof. Zbigniew Zdrojewski przedstawiła wnioski z Walnego Zgromadzenia (załącznik 8).

27. Zakończenie Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim Delegatom i Gościom za udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów TIP i zamknął obrady.

Tekst protokołu przedkładają:

……………………………………………… …………………………………………..
dr Lech Kucharski dr med. Zbigniew Heleniak
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Kraków, 18 maja 2016 r.

Zobacz także: Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich z dnia 18 maja 2016 r.