Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 268

18 maja 2016 r., godz. 19.00–19.30
(Kraków, Best Western Plus Q Hotel, ul. Wygrana 6, sala konferencyjna „Espresso”)

Lisę obecności podpisali:

Członkowie Zarządu Głównego
1. dr hab. med. Wiesław Bryl
2. prof. dr hab. med. Jan Duława
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
5. dr med. Maciej Hamankiewicz
6. dr med. Zbigniew Heleniak
7. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
8. dr Lech Kucharski
9. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
10. prof. dr hab. med. Jacek Małyszko
11 dr hab. med. Krzysztof Mucha
12. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
13. prof. dr hab. med. Anetta Undas

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
3. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski

Goście
1. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Wybory wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2016–2020
3. Ukonstytuowanie się Głównej Komisji Rewizyjnej
4. Ogólne przedstawienie zadań Zarządu Głównego TIP w kadencji 2016–2020
5. Wolne wnioski i dyskusja

1. Przebieg posiedzenia
Prof. Jacek Imiela, prezes Zarządu Głównego (ZG) przywitał przybyłych na posiedzenie Członków nowego Zarządu Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), Głównej Komisji Rewizyjnej TIP oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił proponowany program posiedzenia (p. wyżej), który został przyjęty jednogłośnie.
2. Wybory wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego TIP w kadencji 2016-2020
Prezes zgłosił następujące kandydatury na:
- wiceprezesa – dr. med. Piotra Gajewskiego
- sekretarza – dr. hab. med. Wojciecha Szczeklika
- skarbnika – dr med. Stanisławę Bazan-Sochę
Nie zgłoszono innych kandydatur. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie (w tym dr med. Stanisława Bazan-Socha w formie pisemnej z uwagi na nieobecność w posiedzeniu). Zgodnie ze Statutem TIP głosowanie odbyło się w sposób tajny. W głosowaniu wzięło udział 12 osób uprawnionych do głosowania (obecnych na sali). Każda osoba otrzymała po 3 karty do głosowania (tj. na: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika).
Po zebraniu wszystkich kart do głosowania Prezes ogłosił wyniki wyborów (które zostały ujęte w uchwale ZG nr 4/2016 – załącznik do protokołu).

zaprzeciw nieważne
dr med. Piotr Gajewski 12 0 0
dr hab. med. Wojciech Szczeklik 11 1 0
dr med. Stanisława Bazan-Socha 12 0 0

Zarząd podjął także decyzję, że przewodniczący i składy poszczególnych Komisji TIP nie ulegają zmianie (z wyjątkiem Komisji ds. Nagród, w składzie której nowo wybrany Prezes, kadencji 2016–2020, zastąpi – zgodnie ze Statutem – Prezesa poprzedniej kadencji).
Po czym ukonstytuowała się Główna Komisja Rewizyjna, która spośród siebie wybrała przewodniczącego – prof. Zbigniewa Zdrojewskiego.
Następnie Prezes podziękował wszystkim za obecność i zamknął obrady. Ze względu na brak czasu 4. i 5. punkt dzisiejszego spotkania przeniesiono na kolejne posiedzenie.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP