Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 269

5 listopada 2016 r., godz. 12.00–13.00
(Kraków, Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17)

Lista obecności:

Członkowie Zarządu Głównego

1. dr med. Stanisława Bazan-Socha
2. prof. dr hab. med. Jan Duława
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
5. dr Lech Kucharski
6. dr hab. med. Krzysztof Mucha
7. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
8. prof. dr hab. med. Anetta Undas

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie stanowiska ZG TIP dot. sytuacji interny w Polsce
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń Zarządu Głównego TIP
4. Informacja nt. bieżących spraw członkowskich, finansowych i organizacyjnych
5. Dyskusja nt. możliwości pozyskania sponsora/ów nagród TIP dla autorów najlepszych prac oryginalnych opublikowanych w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2016 roku
6. Zatwierdzenie „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” na lata 2017–2018
7. Dyskusja i wolne wnioski

1. Przebieg posiedzenia
Prof. Jacek Imiela, prezes Zarządu Głównego (ZG), przywitał wszystkich Członków Zarządu, przybyłych na posiedzenie, a następnie przedstawił proponowany program obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

2. Omówienie stanowiska ZG TIP dot. sytuacji interny w Polsce
Prezes przedstawił „stanowisko”, które opracował w porozumieniu z większością Członków Zarządu (załącznik 1 do protokołu), po czym zaprosił zebranych do dyskusji i zgłaszania swoich uwag do tekstu. W wyniku dyskusji (załącznik 2 do protokołu) podjęto decyzję, że należy opracować nowy tekst stanowiska, w przygotowaniu którego wezmą udział wszyscy obecni na dzisiejszym posiedzeniu. Pierwszy draft tekstu (który następnie będzie przekazywany po kolei do korekty do ww. Członków Zarządu) zobowiązał się zredagować dr Lech Kucharski. Ostateczną wersję otrzyma natomiast Prof. Imiela (po korekcie dr. Piotra Gajewskiego). Koordynację zadania powierzono Renacie Zarębie z biura ZG TIP.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń Zarządu Głównego TIP
Protokoły z 267. oraz 268. posiedzenia zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Informacja nt. bieżących spraw członkowskich, finansowych i organizacyjnych
Informacje nt. bieżących spraw przedstawił Prezes ZG:
Akredytacja zdarzeń edukacyjnych na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG nr 3/2008 z póź. zmian.:
1) Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezdech senny”
Kraków, 24 września 2016 (współorg. Oddział Krakowski TIP; nr sygn. KKSU 13/2016; kwota wynegocjowana: 1000 zł)
2) III Międzynarodowy Kongres Medyczny „Kobieta i mężczyzna 65+. Jak leczyć i pomagać?”
Warszawa, 21–22 października 2016 r. (współorganizator: ZG TIP; nr sygn. KKSU 14/2016; kwota wynegocjowana: 2000 zł)
3) I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Angiologicznej TIP
Kraków, 3 grudnia 2016 r. (współorganizator: Oddział Krakowski TIP; nr sygn. KKSU 20/2016; kwota wynegocjowana: 1000 zł)
Do rozpatrzenia czeka wniosek Firmy Smart Medical Pharmaceutical Consultations, która organizuje debaty nt.: „Zdrowie Polek i Polaków według MedicalGuidelines – KardioUroPsychiatria 75+ w praktyce lekarzy rodzinnych” (Warszawa, 10 grudnia 2016 r.).

Sprawy członkowskie:

W ostatnich miesiącach
1) z członkostwa zrezygnowało 11 lekarzy (Oddział Poznański),
2) zostało usuniętych z Towarzystwa 178 członków (134 - Oddział Gdański; 44 - Oddział Bydgosko-Toruński),
3) zostało przyjętych 40 nowych członków.
Aktualne zestawienie:
- liczba członków TIP – 3732
- liczba złożonych deklaracji – 2296
- liczba aktywnych członków w Centralnym Rejestrze TIP – 1623 (tj. członkowie, którzy wypełnili deklarację i opłacili co najmniej jedną składkę w ciągu ostatnich 2 lat).

Sprawy finansowe
Stan środków pieniężnych na dzień 5 listopada 2016 r.:

w kasie: 929,63
w banku: 331 655,29
Razem: 332 584,92
(w tym: 297 928,19 zł, to środki z MNiSW na finansowanie zadania wydawniczego pn. „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej)
Środki, którymi dysponuje ZG TIP: 34 656,73

Sprawy prawno-legislacyjne:
1) czekamy na wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (po Walnym Zgromadzeniu),
2) do GUS zostały zgłoszone zmiany dot. nowych siedzib 4 Oddziałów TIP.

5. Dyskusja nt. możliwości pozyskania sponsora/ów nagród TIP dla autorów najlepszych prac oryginalnych opublikowanych w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2016 roku
W wyniku krótkiej dyskusji Pan doc. Krzysztof Mucha ponownie zobowiązał się pozyskać sponsora nagród. Prawdopodobnie będzie to firma APOTEX, sponsor nagród dla autorów najlepszych prac opublikowanych w PAMW w 2015 roku.

6. Zatwierdzenie „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” na lata 2017–2018
Program został przyjęty jednogłośnie i podpisany przez Prezesa oraz Sekretarza ZG.

7. Dyskusja i wolne wnioski
Z uwagi na trwającą wcześniej dyskusję i podjęte decyzje, Prezes zamknął obrady i podziękował obecnym za udział w posiedzeniu. Następnie zaprosił na kolejne spotkanie, które zaplanował już na początku przyszłego roku – w styczniu. Jednocześnie poinformował zebranych, że chciałby się spotykać z Zarządem częściej niż to przewiduje Statut, tj. przynajmniej cztery razy w roku.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP