Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 270

13 stycznia 2017 r., godz. 16.30–20.00
(Warszawa, Sala Paris, Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2)

Lista obecności:
1. dr med. Stanisława Bazan-Socha
2. prof. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Ryszard Gellert
5. dr med. Zbigniew Heleniak
6. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
7. dr Lech Kucharski
8. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
9. prof. dr hab. med. Jacek Małyszko
10. dr hab. med. Krzysztof Mucha
11. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
12. prof. dr hab. med. Anetta Undas
13. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
3. Podjęcie uchwały ws. nadania medalu/dyplomu TIP dr. Bohdanowi Dowborowi
4. Omówienie spraw bieżących
5. Środki finansowe TIP
6. Dyskusja nt. pozycji i miejsca interny w polskiej medycynie – aktualne problemy
7. Wolne wnioski

1. Przebieg posiedzenia
Prof. Jacek Imiela, prezes TIP, przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego TIP (ZG TIP). Następnie przedstawił proponowany program obrad (p. wyżej), który został przyjęty jednogłośnie.

2. Podjęcie uchwały ws. nadania medalu/dyplomu TIP dr. Bohdanowi Dowborowi
Zarząd Główny podjął jednogłośnie uchwałę (załącznik 1 do protokołu) o nadaniu medalu honorowego TIP z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin dr. Bohdanowi Dowborowi – emerytowanemu członkowi TIP. Sylwetkę Jubilata przybliżył zebranym prof. Eugeniusz J. Kucharz. Podkreślił, że dr Dowbor w pełni zasługuje na to wyróżnienie. Był on bowiem przez blisko 30 lat ordynatorem II Oddziału Chorób Wewnętrznych w Toruniu, uchodzi za twórcę tzw. „Szkoły Toruńskiej” – wychował bardzo wielu internistów. Zorganizował pierwszą salę intensywnego nadzoru kardiologicznego w Toruniu i zapoczątkował kształcenie w hematoonkologii.

4. Omówienie spraw bieżących:
1) Delegowanie przedstawiciela TIP do projektu: Choosing Wisely Project by EFIM.
Prof J. Imiela poprosił dr. Piotra Gajewskiego o kilka słów wyjaśnienia do tego punktu.
Dr Gajewski: NIL i Europejska Federacja Medycyny Wewnętrznej (EFIM) podjęły decyzję rozwijania w Europie i Polsce projektu zainicjowanego w Stanach Zjednoczonych przez American Board of Internal Medicine – ABIM (źródło: zlecanie przez lekarzy szkodliwych lub niebezpiecznych badań diagnostycznych i procedur; zidentyfikowanie 5 najczęstszych takich procedur, aby nie powtarzać tych samych błędów); ABIM zaprosiło do udziału wszystkie medyczne towarzystwa w Stanach Zjednoczonych; odnotowano duży sukces, więc EFIM próbuje to kopiować, stąd zaproszenie wszystkich europejskich towarzystw medycznych, w tym TIP, do projektu Choosing Wisely Project by EFIM; tę samą inicjatywę – niemal w tym samym czasie – podjęła Naczelna Izba Lekarska (Choosing Wisely Poland) – wystosowano zaproszenie do wszystkich towarzystw medycznych w Polsce, aby włączyły się w ten projekt i przeanalizowały istniejące zalecenia, następnie odniosły się do nich – albo je akceptując wprost, albo je modyfikując. W sytuacji modyfikacji jest ustalony kanał komunikacyjny z towarzystwem amerykańskim, które to zalecenie sformułowało, aby wspólnie ewentualnie dokonać modyfikacji tego zalecenia w Polsce. Nie ma jeszcze jasności, czy możemy tworzyć od podstaw własne takie rekomendacje, czy mamy tylko adaptować obce (…).
Dr P. Gajewski zaproponował, aby TIP „weszło” w ten projekt, ponieważ możemy zapewnić zaplecze metodologiczne (dzięki Evidence Based Medicine – EBM i Instytutowi EBM) oraz osoby, które się na tym znają. A ponieważ projekt NRL zbiegł się z projektem EFIM sugestia jest taka, aby tę samą osobę delegować do obydwu projektów – dr med. Wiktorię Leśniak, Dyrektora Wykonawczego Polskiego Instytutu, wykładowczyni metodologii EBM w Collegium Medicum UJ i członka TIP.
Po przedstawieniu tego punktu posiedzenia i propozycji dr. P. Gajewskiego, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o włączeniu się do tej inicjatywy (NIL i EFIM) oraz delegowaniu do ww. projektów dr med. Wiktorię Leśniak.
2) Prezes przypomniał wszystkim zebranym, że doroczna Krajowa Konferencja Szkoleniowa „Postępy w chorobach wewnętrznych”, z uwagi na brak w dalszym ciągu odpowiedniej sali w stolicy, będzie miała ponownie dwie edycje – w Warszawie i Krakowie. Nadmienił, iż część etyczna – X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej. Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może im pomóc?” – odbędzie się tylko w Krakowie. Zakomunikował, że organizatorzy sympozjum, tj. Medycyna Praktyczna (MP) oraz TIP wystąpili z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o dofinansowanie tego zdarzenia – w wysokości 35 000,00 zł. Ponadto TIP złożyło także wniosek o przyznanie środków na wydawanie „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (na dwa lata: 2017–2018) – w wysokości 548 160,00 zł. Czekamy więc na odpowiedź z MNiSW, której możemy się spodziewać prawdopodobnie dopiero w czerwcu.
Gwoli uzupełnienia powyższej informacji prof. Anetta Undas, redaktor naczelna PAMW, dodała, że w maju 2016 roku zmieniła się ustawa nt. dofinansowywania nauki. Zgodnie z nowymi przepisami promowane są czasopisma wydawane tylko w formie elektronicznej; promowana jest digitalizacja; promowane jest tzw. „zjednywanie” sobie zagranicznych recenzentów oraz członków rad naukowych. Zatem uzyskanie dofinansowania na te kolejne lata będzie dosyć trudne.

5. Środki finansowe TIP
Prezes przeszedł do następnego punktu posiedzenia, który dot. środków finansowych, jakimi dysponuje Towarzystwo.
Poinformował zebranych, że na koncie Zarządu Głównego znajduje się 42 495,00 zł. Najbliższe wydatki to:
1) zwrot kosztów podróży dla członków ZG, uczestniczących w dzisiejszym posiedzeniu oraz pokrycie kosztów cateringu (przerwy kawowej i kolacji),
2) organizacja posiedzenia ZG, które zostało zaplanowane na 24 maja br.,
3) odprowadzenie składek (50% od każdej wpłaconej składki) na konta poszczególnych oddziałów terenowych,
4) bieżące wydatki, takie jak: czynsz za wynajmem pomieszczenia, w którym mieści się biuro TIP, abonament telefoniczny, prowadzenie biura rachunkowo-rozliczeniowego.
Po czym prof. J. Imiela zainicjował dyskusję – co zrobić, aby Zarząd rozporządzał większą sumą pieniędzy? Ściągalność składek jest słaba, co nie pozwala na sprawne funkcjonowanie Towarzystwa.

Głos w dyskusji zabrali:
prof. Eugeniusz J. Kucharz: główny dochód Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego to konferencje i kursy; połowę zysków z konferencji dostaje Oddział, połowę Zarząd (jeśli patronem było PTR); ostatni Zjazd to 350 tys. złotych dla Zarządu (…);
dr P. Gajewski: sposób rozliczania Zjazdu TIP (który jest organizowany co 4 lata) i dorocznej Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Postępy w chorobach wewnętrznych”, organizowanej przez MP we współpracy z TIP, jest inny (…).
Zjazd: umowa między MP a TIP dotyczyła przede wszystkim finansowania PAMW przez MP; bilans po każdym Zjeździe: odejmowane wydatki na PAMW, a reszta „pół na pół” między MP a TIP (…); umowa zawarta w 2009 roku zakończyła się na ostatnim Zjeździe TIP, który miał miejsce w maju 2016 roku; umowa nie uwzględniała jednego punktu, mianowicie: prowadzenia biura TIP; do tej pory Towarzystwo funkcjonowało sprawnie dzięki zatrudnieniu na pełnym etacie jednej osoby; etat finansowany był przez Towarzystwo; jest to dobry moment – będziemy mieli kolejny Zjazd – aby przystąpić do rozmów nt. przedłużenia umowy i jej uzupełnienia; zakładam, że Dyrektor MP złoży określoną propozycję, która zostanie przedstawiona na Zarządzie TIP do dyskusji (…). Konferencje: uchwała (ZG TIP nr 3/2008 z poźn. zm.) obligująca wszystkich organizatorów zdarzeń edukacyjnych w tym konferencji, zwracających się do TIP o współorganizację, do przekazywania Zarządowi należnej kwoty (zgodnie za zapisem uchwały); potencjalne źródło pieniędzy, którego trzeba „pilnować” (…).

6. Dyskusja nt. pozycji i miejsca interny w polskiej medycynie – aktualne problemy
Prof. J. Imiela poinformował zebranych, że w związku z dramatyczną sytuacją interny, wymagającą jak najszybszych działań naprawczych, odbył w ciągu minionego roku wiele rozmów z Ministrem Zdrowia (MZ), Konstantym Radziwiłłem, uczestniczył również w wielu spotkaniach w Ministerstwie, m. in. z udziałem konsultantów krajowych. Wystosował także szereg pism do MZ, w których przedstawił problemy, z jakimi od dłuższego czasu boryka się interna w Polsce (…). Wspomniał, że podczas XV Krajowej Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej (Kraków, 20–21 maja 2016 r.) otrzymał zapewnienie MZ, że interna powinna być dziedziną priorytetową, co okazało się (jak dotychczas) jedynie deklaracją.
W pismach do MZ proponował rozwiązania, które oponowałyby istniejące problemy:
- poprawa finansowania chorób wewnętrznych,
- uznanie interny za deficytową,
- wprowadzenie bezwzględnego zakazu likwidacji oddziałów chorób wewnętrznych i zmniejszania łóżek internistycznych,
- przywrócenie przyszpitalnych poradni specjalistycznych,
- nieusuwanie (w najbliższej perspektywie) internistów z POZ,
- jak najszybsze wprowadzenie modyfikacji szkolenia podyplomowego,
- interna jako podstawowa (priorytetowa) specjalizacja,
- zaliczenie testowe modułu,
- niemożność zamiany specjalizacji z interny na szczegółową modułową specjalizację,
- wprowadzenie koordynacji opieki medycznej, ale koordynowanej przez internistów.
Na wystosowane pisma otrzymał tylko dwie odpowiedzi z Ministerstwa i przytoczył ich niektóre fragmenty:
- interna jako priorytet: „planowane jest wznowienie prac nad projektem rozporządzenia MZ w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny; wymagany jest szereg analiz; wniosek o umieszczenie interny na liście dziedzin priorytetowych zostanie rozpatrzony po dokonaniu wnikliwej analizy (…)”,
- zmiany w kształceniu podyplomowym: „(…) należy wskazać zespół ekspertów powołany zarządzeniem MZ z 30 marca w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmiany systemu itd.; opracowany raport zawierający szereg propozycji dot. poszczególnych obszarów kształcenia; należy wskazać, że po dokonaniu przez kierownictwo MZ oceny zawartej
w raporcie propozycji, zostaną przygotowane projekty stosownych aktów prawnych, które w toku prac legislacyjnych będą przekazane do konsultacji publicznych, co umożliwi zgłaszanie uwag do zawartych wyżej w wymienionych aktach szczegółowych regulacji prawnych (…)”;
- nie jest możliwa weryfikacja taryf wszystkich świadczeń jednocześnie w krótkim czasie; argumenty zostaną przeanalizowane; każda dziedzina medycyny boryka się z takimi problemami; pierwszy pełny proces wszystkich świadczeń gwarantowanych potrwa minimum 5 lat; wprowadzenie koordynowanej opieki medycznej opartej na internistach jest słuszną koncepcją (…);
Następnie poinformował, że podczas posiedzenia w dn. 5 listopada 2016 r. Zarząd Główny postanowił przygotować kolejne pismo, tym razem „Listu otwartego TIP” do MZ i poprosił zgromadzonych o zapoznanie się z jego treścią. Podkreślił, że pisma niestety nie odnoszą oczekiwanych efektów; sytuacja interny dramatycznie się pogarsza (zamykane oddziały, lekarze przemęczeni, małe wynagrodzenia). Zatem, co dalej? Profesor zaznaczył, że TIP powinno dążyć do poprawy tej sytuacji, a tym samym „pokazać” środowisku internistycznemu, że jesteśmy, jako Towarzystwo, choć trochę skuteczni. Ale czy mamy możliwość wpłynięcia na decyzje MZ?
W tym miejscu Prezes otworzył dyskusję (załącznik 2 do protokołu), w celu ustalenia dalszego działania.
W wyniku dyskusji Zarząd podjął decyzje odnośnie:
- publikacji „Listu otwartego” (załącznik 3 do protokołu): Medycyna Praktyczna, PAP, Gazeta Lekarska, lokalne media, Internet;
- zorganizowania wywiadów nt. narastających problemów interny, m.in. z Prezesem TIP (dziennikarze MP);
- przygotowania artykułu o internie – co to jest interna, dlaczego jest potrzebna? (prof. Kucharz);
- próby zorganizowania reportażu telewizyjnego dot. sytuacji na SORze (dr Kucharski);
- zaproszenia na posiedzenie ZG TIP przedstawicieli pacjentów (dr Kucharski);
- spotkania w Sejmie i przygotowania interpelacji poselskiej, w celu uzyskania odpowiedzi Ministra Zdrowia na list internistów (dr Kucharski i prof. Imiela);
- powołania zespołów ds.:
1) ustawy o POZ oraz skoordynowanej opieki internistycznej w składzie: prof. Jan Duława (przewodniczący), prof. Dariusz Moczulski, prof. Anetta Undas, dr med. Jerzy Friediger (członek NRL i wiceprezes OIL w Krakowie), dr med. Zbigniew Heleniak, prof. Jacek Imiela;
2) ustawy o sieci szpitali w składzie: dr Lech Kucharski (przewodniczący), dr med. Maciej Hamankiewicz, prof. Tomasz Guzik, prof. Wiesław Bryl, prof. Piotr Zaborowski, prof. Jacek Imiela;
3) szkolenia podyplomowego w składzie: prof. Ryszard Gellert (przewodniczący), prof. Piotr Zaborowski, dr med. Piotr Gajewski, dr hab. med. Wojciech Szczeklik, prof. Jacek Imiela;
4) kontaktów z Ministerstwem Zdrowia w składzie: prof. Jacek Imiela, prof. Ryszard Gellert, prof. Jan Duława; dr med. Piotr Gajewski, dr med. Maciej Hamankiewicz, dr hab. med. Krzysztof Mucha;
5) finansów TIP, reprezentowanym przez: dr med. Stanisławę Bazan-Sochę (skarbnika TIP) oraz prof. Jacka Małyszkę i dr. hab. med. Krzysztofa Muchę;
Prezes poprosił Zespół o przygotowanie na kolejne (majowe spotkanie) zbiorczej informacji nt. stanu finansów za 2016 r. oraz planowanych wpływów w 2017 roku:
- weryfikacja liczby członków płacących;
- weryfikacja środków pozyskanych z tytułu organizacji konferencji pod auspicjami TIP (m.in. przez Oddziały terenowe TIP);
- ustalenie kalendarza konferencji na 2017 roku i potencjalnych wpływów;
Dr P. Gajewski nadmienił, że Zarząd powinien się przede wszystkim postarać się o partnerów „wspierających” Towarzystwo (firmy farmaceutyczne), bowiem taki zapis wsparcia znajduje się w naszym statucie. Następnie Prezes zakomunikował, że będzie kontynuowana organizacja Jesieni Internistycznych – w tym roku w 5 miastach.
Po czym ustalono termin najbliższego posiedzenia Zarządu: 24 maja br. w Krakowie (przy okazji sympozjum etycznego i konferencji „Interna 2017”) – w pierwszej kolejności odbędzie się spotkanie z konsultantami wojewódzkimi, a następnie posiedzenie ZG przy udziale konsultantów. Jednak, zgodnie z uwagą dr. Kucharskiego, może się okazać konieczne spotkanie w terminie wcześniejszym – pod koniec marca, o czym członkowie ZG zostaną powiadomieni.

7. Wolne wnioski:
1) dr Lech Kucharski wyszedł z propozycją zorganizowania spotkania z Jerzym Owsiakiem nt. przyszłorocznej WOŚP, która i tym razem „zagra” dla ludzi starszych – aby zgromadzone pieniądze dla tej grupy wiekowej trafiły także do oddziałów chorób wewnętrznych, a nie tylko na oddziały geriatryczne;
2) na wniosek doc. Krzysztofa Muchy została podjęta – w głosowaniu jawnym przy 12 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się – uchwała ws. powołania dr. Tomasza Imieli na nowego członka Komisji Młodych Internistów (załącznik 4 do protokołu).
Po przyjęciu ww. uchwały Prezes podziękował wszystkim członkom Zarządu za aktywny udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP