Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 8/2017
Uchwała nr 8/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzeniu nr 272


§ 1


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 rok, na które składają się: 1) bilans 2) rachunek wyników 3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2


Traci moc uchwała nr 3/2012 Zarządu Głównego TIP w sprawie powołania Komisji Młodych Internistów podjęta w dniu 17 listopada 2012 roku.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP