Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego nr 2/2017
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego nr 2/2017 w sprawie delegowania i sfinansowania udziału Przewodniczącego Komisji Młodych Internistów w 8. edycji kursu „Winter School of Internal Medicine” podjęta w dn. 13 października 2017 roku


§ 1


Prezydium Zarządu Głównego TIP deleguje dr. Tomasza Imielę, Przewodniczącego Komisji Młodych Internistów oraz członka Zespołu ds. programu Choosing Wisely, do udziału w 8. edycji kursu „Winter School of Internal Medicine”, który się odbędzie w Levi (Finlandia), w dniach 22–26 stycznia 2018 roku.

§ 2


W ramach delegacji uchwala się, że poza kosztami podróży, Zarząd Główny pokryje Doktorowi koszty opłaty szkoleniowej oraz koszty pobytu w Finlandii, w tym koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP