Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2018
Uchwała nr 3/2018 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok podjęta w dniu 16 maja 2018 roku na posiedzeniu nr 274


§ 1


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na które składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich postanowił wynik finansowy za 2017 rok w wysokości 87 068,99 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP