Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2018

Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania
udziału członków TIP w European School of Internal Medicine
podjęta w dniu 26 października 2018 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza regulamin dofinansowania udziału członków TIP w European School of Internal Medicine:

1. Zarząd Główny (ZG) Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) może dofinansować członkom TIP uczestnictwo w European School of Internal Medicine (ESIM), organizowanej przez European Federation of Internal Medicine (EFIM).
2. Członek TIP starający się o dofinansowanie udziału w ESIM, musi spełnić następujące kryteria:
a. Członkostwo w TIP oraz brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich
b. Lekarz do 35. roku życia, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub uczestnik Best Case Report Contest w ramach McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM)
c. Biegła znajomość języka angielskiego
3. Członek TIP starający się o dofinansowanie udziału w ESIM wysyła drogą elektroniczną na adres tip@mp.pl zgłoszenie, zawierające curriculum vitae (CV) oraz wypełniony formularz (załącznik).
4. Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem formalnym oraz merytorycznym przez Komisję Młodych Internistów TIP. W ramach oceny merytorycznej wniosków dopuszcza się możliwość bezpośredniego kontaktu z członkiem TIP ubiegającym się o dofinansowanie, w celu uzyskania dodatkowych informacji.
5. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje ZG TIP na wniosek Komisji Młodych Internistów.
6. ZG TIP określa każdorazowo wysokość dofinansowania.
7. Członek TIP, który uzyskał dofinansowanie, jest zobowiązany po powrocie z ESIM do przedstawienia ZG TIP certyfikatu potwierdzającego udział w ESIM oraz pisemnego sprawozdania w języku polskim, dokumentującego przebieg szkolenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP