Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 273

9 grudnia 2017 r., godz. 13.30–15.00
Warszawa, Hotel Sangate Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32

Obecni (lista w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego:
1. prof. dr hab. med. Wiesław Bryl
2. prof. dr hab. med. Jan Duława
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Ryszard Gellert
5. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
6. dr Lech Kucharski
7. prof. dr hab. med. Jacek Małyszko
8. dr hab. med. Krzysztof Mucha
9. prof. dr hab. med. Anetta Undas

Gość posiedzenia:
dr Tomasz Imiela
(Przewodniczący Komisji Młodych Internistów)

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
3. Omówienie spraw bieżących, w tym członkowskich i finansowych oraz zatwierdzenie dwóch uchwał Prezydium ZG ws.:
1) współorganizacji cyklu 10 konferencji z firmą Kimze Sp. z o.o.
2) delegowania dr. Tomasza Imieli do udziału w VIII edycji kursu „Winter School of Internal Medicine”
4. Informacja redaktor naczelnej „Polish Archives of Internal Medicine”
5. Informacja Wiceprezesa TIP nt. IV edycji McMaster International Review Course in Internal Medicine oraz współpracy z EFIM
6. Informacja prezesa nt. aktualnej sytuacji interny w Polsce
7. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
Prof. Jacek Imiela, Prezes TIP, przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego (ZG) oraz zaproszonych Gości. Następnie przedstawił program posiedzenia, który wszyscy zebrani przyjęli jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
Prezes poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 272. posiedzenia ZG. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Omówienie spraw bieżących, w tym członkowskich i finansowych oraz zatwierdzenie dwóch uchwał podjętych przez Prezydium ZG TIP
Prezes przedstawił informację nt.:
1) wydatków, które poczynił ZG w okresie od 24 maja do 1 grudnia br.,
2) środków, które wpłynęły w tym czasie na konto ZG.
Następnie przeszedł do krótkiego sprawozdania członkowskiego, w którym zakomunikował m.in., że Towarzystwo liczy obecnie 3801 członków zwyczajnych (szczegółowe dane finansowe i członkowskie w załączniku nr 1 do protokołu).
Po czym poprosił dr. med. Piotra Gajewskiego, wiceprezesa ZG, o zabranie głosu. Wiceprezes zaznaczył, że w tym wystąpieniu omówi jednocześnie 5. pkt programu.
Nakreślił główne kwestie dotyczące perspektywy współpracy TIP z European Federation of Internal Medicine (EFIM) – jedyną organizacją podejmującą działania na poziomie Unii Europejskiej w zakresie wspólnego curriculum, specjalizacji i roli Interny. Przedstawił trzy obszary, w których powinniśmy jako Towarzystwo zaistnieć, tj.:
1) Młodych Internistów – jednej z prężnie działających sekcji EFIM. Po wstępnej dyskusji Prezydium ZG TIP podjęło korespondencyjnie decyzję (w drodze stosownej uchwały – załącznik nr 2 do protokołu), że do tego zespołu proponuje delegować, dr. Tomasza Imielę, który będzie reprezentował TIP m.in. na najbliższym spotkaniu Młodych Internistów w Finlandii. Uchwała Prezydium została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków ZG obecnych na dzisiejszym posiedzeniu,
2) program wymian i aktywny w nim udział – dotyczący także młodych internistów (po drugim roku rezydencji), polegający na wyjeździe lekarzy (z listem polecającym od krajowego Towarzystwa) do wybranych klinik/ośrodków, będących członkami Federacji, na miesięczny internship. Wiceprezes poinformował obecnych na posiedzeniu o sposobie rekrutacji i przedstawił listę ośrodków (...),
3) projekt McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) – jako platforma porozumienia z towarzystwami internistycznymi na całym świecie (...).

Po wystąpieniu wiceprezesa została zatwierdzona jednogłośnie przez członków ZG uchwała Prezydium ws. współorganizacji cyklu 10 konferencji z firma Kimze Sp. z o.o. (załącznik nr 3 do protokołu).

4. Informacja redaktor naczelnej „Polish Archives of Internal Medicine (PAIM)
Pani redaktor, prof. Anetta Undas, na wstępie poinformowała zebranych, że na prośbę p. prof. Piotra Ponikowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), zgodziła się pomóc w usprawnieniu działań „Kardiologii Polskiej”. W dniu 24 października br. została wybrana przez Zarząd PTK na stanowisko redaktor naczelnej czasopisma, na okres od 1 stycznia 2018 r. do końca grudnia 2019 r. Następnie, podkreślając że współpraca między czasopismami wzmocni pozycję obu czasopism, przedstawiła Zarządowi propozycje strategii wydawniczej dla PAIM na lata 2018–2019 (szczegóły w załączniku nr 4 do protokołu).

5. Informacja prezesa nt. aktualnej sytuacji interny w Polsce
Prezes w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na:
- problemy kadrowe dotyczące interny,
- zwiększający się deficyt internistów (m.in. z uwagi na starzenie się kadry medycznej, braku chętnych do robienia specjalizacji z interny, migracji zagranicznej lekarzy specjalistów do innych krajów, odchodzenia lekarzy do klinik specjalistycznych i poradni prywatnych,
- zwiększone zapotrzebowanie na lekarzy internistów wynikające z postępu w medycynie, starzenia się społeczeństwa oraz obciążenia pracą w sieci szpitali
Wspomniał o odniesionych sukcesach, tj.:
- uznanie interny za dziedzinę priorytetową
- przywrócenie przyszpitalnych specjalistycznych przychodni internistycznych
- zagwarantowanie odpowiedniej liczby rezydentur z chorób wewnętrznych
- bardzo dobra współpraca z innymi dziedzinami medycyny (np. kardiologia, pediatria)
- dobra współpraca z Ministerstwem Zdrowia, konsultantami krajowymi z innych dziedzin, wojewodami
- w ustawie, która będzie opublikowana na początku 2018 roku interna będzie uznana za dziedzinę priorytetową (staram się, by była dziedziną superpriorytetową)
- po module internistycznym będzie wprowadzony egzamin testowy
- interna zostanie uznana dziedziną podstawową (bez modułu, a więc bez konieczności zdawania egzaminu modułowego)
- w każdym oddziale sieci szpitali jest oddział internistyczny.
Następnie przeszedł do omówienia pozycji interny w świetle ustawy o POZ. Podsumował, że aktualne podejście jest następujące: „POZ to medycyna rodzinna, oddziały szpitalne to interniści”.
Kolejne zagadnienia, które poruszył prezes dotyczyły:
- możliwości pozyskiwania środków na działania TIP (uzyskiwanie pieniędzy od: sponsorów, organizatorów konferencji i zjazdów, członków TIP) i ograniczenia wydatków,
- funkcjonowanie oddziałów wewnętrznych – zwiększenie finansowania procedur i wynagrodzenia internistów.
Ponadto omówił kwestie dotyczące:
- specjalizacji i akredytacji,
- zmian programu specjalizacji z chorób wewnętrznych,
- zasad akredytacji oddziałów chorób wewnętrznych (co zmienić? czy przeprowadzić akredytację wszystkich oddziałów, czy tylko tych, które chcą ją uzyskać po raz pierwszy?).
Po czym przedstawił jeszcze krótko inne sprawy pośrednio lub bezpośrednio związane z aktualną sytuacją interny (...).

6. Dyskusja i wolne wnioski
W dyskusji wiodącym tematem była kwestia akredytacji oddziałów chorób wewnętrznych (…). Wniosek: opracowanie nowych zasad akredytacji (na podstawie dotychczasowych – załącznik nr 5 do protokołu) oraz sfinansowanie ze środków Towarzystwa przygotowanie profesjonalnego programu do obsługi akredytacji.
Po owocnej dyskusji prezes podziękował zebranym za obecność i aktywny udział w posiedzeniu. Po czym zamknął obrady.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP