Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 275

6 kwietnia 2019 r., godz. 13.00–15.00
Warszawa, COS Torwar, ul. Łazienkowska 6A (Sala Konferencyjna)

Obecni (lista w załączeniu):
Członkowie Zarządu Głównego:
1. prof. dr hab. med. Jan Duława
2. dr n. med. Piotr Gajewski
3. dr n. med. Zbigniew Heleniak
4. prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
5. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Goście posiedzenia:
1. dr hab. n. med. Maciej Cymerys
Konsultant wojewódzki – woj. wielkopolskiego
2. dr Tomasz Imiela
Przewodniczący Komisji Młodych Internistów
3. dr Roman Kołodziejczak
Konsultant wojewódzki – woj. lubuskiego
4. prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
Konsultant wojewódzki – woj. łódzkiego
5. dr n. med. Wiktoria Leśniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Programu Choosing Wisely
6. prof. dr hab. n. med. Jerzy Mosiewicz
Konsultant wojewódzki – woj. lubelskiego
7. dr Barbara Moszczuk
Przedstawicielka Młodych Internistów
8. dr n. med. Ryszard Nowak
Konsultant wojewódzki – woj. podkarpackiego
9. dr n. med. Marek Stopiński
Konsultant wojewódzki – woj. mazowieckiego
10. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
Konsultant wojewódzki – woj. pomorskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TIP

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad – prof. Jacek Imiela
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP – prof. Jacek Imiela
3. Informacja Komisji ds. Nagród TIP
4. Sprawozdanie z przebiegu szkolenia „European Winter School of Internal Medicine 2019” (Levi, Finlandia, 21–25 stycznia 2019 r.)
5. Sprawozdanie z realizacji programu „Choosing wisely”
6. Sprawozdanie ze spotkania European Federation of Internal Medicine (“5th EFIM Day”, Bruksela, 15 marca 2019 r.)
7. Zatwierdzenie trzech uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego TIP w sprawie:
- delegowania trzech osób na spotkanie EFIM w dniu 15 marca
- współorganizowania dwóch zdarzeń edukacyjnych
8. Informacja Zespołu Ekspertów w dziedzinie chorób wewnętrznych
9. Propozycje zmian w funkcjonowaniu interny w Polsce

Przebieg posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
Prof. Jacek Imiela, Prezes TIP, przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego (ZG), następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie po wprowadzeniu kilku zmian, tj.:
- usunięcie z porządku obrad punktów: 3. i 7.,
- zaprezentowanie dwóch punktów, które nie były przewidziane w programie:
1) wyniki prac Zespołu przy Ministrze Zdrowia ds. zmian ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw i aktów prawnych oraz
2) informacja dyrektora Szpitala w Koninie nt. kontrowersyjnej sytuacji dyżurowania na SORze.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
Prezes poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 274. posiedzenia ZG. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Sprawozdanie z przebiegu szkolenia „European Winter School of Internal Medicine 2019”
Sprawozdanie przedstawiła dr Barbara Moszczuk z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, która zgodnie z decyzją Zarządu Głównego (uchwała nr 6/2018) otrzymała dofinansowanie udziału w szkoleniu. Zimowa Szkoła European Fedaration of Internal Medicine (EFIM) miała miejsce w Levi (Finlandia), w terminie 21–25 stycznia 2019 r. Pani Doktor poinformowała uczestników spotkania, że w szkoleniu wzięło udział 50 uczestników ze wszystkich krajów europejskich oraz 20 lektorów. Zaprezentowała przede wszystkim merytoryczny program Szkoły, który składał się z trzech głównych filarów, tj.:
1) wykładów internistycznych, dotyczących m.in.: kłębuszkowych zapaleń nerek, reumatologii, endokrynologii,
2) zagadnień związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia, a także jego problemami w różnych krajach Europy; w tej części szkolenia poruszony był także problem błędów w sztuce lekarskiej,
3) warsztatów: „Choosing Wisely” i USG.

4. Sprawozdanie z realizacji programu „Choosing wisely” przedstawiła Pani dr n. med. Wiktoria Leśniak, przewodnicząca Zespołu ds. programu „Choosing wisely”. Na wstępie przypomniała, iż ponad rok temu, podczas posiedzenia, ZG TIP przyjął ten program do realizacji. Wówczas też, spośród członków Zarządu i nie tylko, powołany został Zespół, który miał dokonać pierwszej selekcji zaleceń programu. Przypomniała także, że „Choosing wisely”, który zaczął się w Ameryce Północnej, dotyczy uzyskiwania oszczędności w ochronie zdrowia i poprawy opieki nad pacjentem – poprzez zaniechanie niepotrzebnych procedur diagnostycznych i leczniczych. Poinformowała obecnych, że z inicjatywą wyboru 5 głównych zaleceń oraz ich rozpropagowania wystąpiły jednocześnie:
- Naczelna Izba Lekarska – do wszystkich towarzystw medycznych w Polsce oraz
- EFIM – do wszystkich europejskich towarzystw internistycznych. Szczegółowe wyniki z przeprowadzonego głosowania (i działań ww. Zespołu) wśród członków TIP – w załączniku nr 1 do protokołu.

5. Sprawozdanie ze spotkania European Federation of Internal Medicine (“5th EFIM Day”, Bruksela, 15 marca 2019 r.)
Prezes przypomniał, że w Brukseli – zgodnie z decyzja Prezydium Zarządu Głównego (uchwała nr 1/2019) – Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowały 3 osoby: dr n. med. Wiktoria Leśniak (przewodnicząca Zespołu ds. Programu Choosing Wisley,) dr Barbara Moszczuk (przedstawicielka Młodych Internistów) i dr n. med. Zbigniew Heleniak (członek ZG TIP oraz członek Working Group on Professional Issues and the Quality of Care).
Po czym dr Heleniak przedstawił zebranym najważniejsze kwestie, które były omawiane podczas 5. Dnia EFIM. Jednym z tematów była akredytacja szkoleń. Mocno akcentowali potrzebę szkolenia rezydentów i młodych lekarzy. Zachęcano do uczestniczenia w zimowej i letniej szkole EFIM oraz propagowania tej inicjatywy poprzez krajowe towarzystwa internistyczne.
Podsumowano także 17. Kongres EFIM w Wiesbaden, który miał miejsce w dniach 30.08–01.09 ub. roku i zachęcano do udziału w kolejnym, 18., który się odbędzie w Lizbonie w terminie 29–30.08.19 r. oraz wysyłania streszczeń na ten Kongres. Nowy deadline nadsyłania abstraktów został przesunięty na dzień 10 maja br. Ponadto dyskutowano nt. opieki leczniczej oraz istotnych spraw w internie. Przygotowano dokument o kompleksowym, holistycznym podejściu do pacjenta, który ukaże się w drugiej połowie br. w European Journal of Internal Medicine (EJIM). Omawiano także kwestię dot. różnic w szkoleniu rezydentów w dziedzinie chorób wewnętrznych w poszczególnych krajach Europy. Do wystąpienia dr Heleniaka kilka słów dodała jeszcze dr Moszczuk. Poinformowała, że podczas 5. Dnia EFIM dokonano wyboru sekretarza Komisji Młodych Internistów. Podsumowano dotychczasowe inicjatywy oraz regulacje statutowe. Omówiono kwestie dot. reprezentacji podczas MIRCIM oraz 3 sesji w trakcie Kongresu w Lizbonie. Zaproponowano rozszerzenie oferty szkoleniowej o webinaria oraz przedstawiono działalności Komisji w poszczególnych krajach.
Następnie dr n. med. Piotr Gajewski poprosił o głos. Podkreślił, że TIP od kilku lat skutecznie zacieśnia współpracę z EFIM. Przypomniał, że Organizacja jest nie tylko partnerem formalnym TIP, ale także współorganizatorem naszego największego wydarzenia międzynarodowego „McMaster International Review Course in Internal Medicine” (MIRCIM) oraz współorganizatorem spotkania „Medical Education Forum” (MEF), które będzie miało miejsce w Krakowie w dn. 8 maja br. Po czym serdecznie zaprosił wszystkich obecnych do udziału w tym spotkaniu i poprosił o poinformowanie o tym wydarzeniu na swoich uczelniach osób, które tematyką metodologii nauczania są zainteresowane.
Wyraził również zadowolenie, że kilka osób z grona Zarządu Głównego podjęło aktywną współpracę w ramach EFIM, ponieważ może się to potem także przekładać na naszą pozycję i pewne kierunki dobrego rozwoju tej Organizacji.
Następnie dr Leśniak dodała jeszcze, że na spotkaniu w Brukseli (podczas 5. Dnia EFIM) podkreślano, żeby zgłaszać prace do EJIM i do drugiego (nowego) czasopisma EFIM – European Journal of Case Reports in Internal Medicine (EJCRIM), ponieważ czasopisma te uzyskują coraz więcej punktów IF. Najwięcej prac wpływa z Włoch i Niemiec. Natomiast dr Gajewski zachęcał do kierowania wartościowych oryginalnych prac do Polish Archives of Internal Medicine (PAIM), dlatego że znaczący IF, który w ciągu ostatnich lat mozolnie budowaliśmy, wynoszący w tej chwili 2.7, trudno będzie utrzymać bez dobrych, wartościowych prac. Podkreślił, że jest to wręcz obowiązkiem każdego członka ZG, aby dbać o nasze flagowe czasopismo.

6. Informacja Zespołu Ekspertów w dziedzinie chorób wewnętrznych
Informację przedstawił prof. Jan Duława. Poinformował obecnych na posiedzeniu, że wraz z prof. Guzikiem (przewodniczącym Zespołu Ekspertów) odpowiedzieli na pismo z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W piśmie tym zwrócono się z prośbą o opracowanie i przesłanie propozycji zmian warunków akredytacji podmiotów szkolących w zakresie interny. Poproszono o wskazanie procedur, zabiegów i innych wymaganych programem specjalizacji warunków, w liczbie, która zdaniem naszego Zespołu zapewni odpowiedni standard kształcenia osób specjalizujących się.
W odpowiedzi Panowie Profesorowie zaznaczyli, „iż opracowanie takiego dokumentu jest bardzo trudne, bowiem wielkim zagrożeniem jest z jednej strony przyznanie akredytacji oddziałom „nie dość sprawnym”, które nie dają sobie rady z chorymi, z drugiej zaś strony – oddziałom wysokospecjalistycznym, które „nie mają czasu i ochoty” zajmować się chorymi internistycznie. W obu przypadkach doprowadzi to do braku faktycznej możliwości realizacji programu specjalizacji i uzyskania wystarczającego doświadczenia praktycznego w chorobach wewnętrznych”. Ponadto podkreślili, „że istnieje wystarczająca liczba Oddziałów spełniających te kryteria w Polsce wg analiz Towarzystwa Internistów Polskich”.
Szczegóły odpowiedzi w załączniku nr 2 do protokołu.

7. Wyniki prac Zespołu przy Ministrze Zdrowia ds. zmian ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw i aktów prawnych
Wyniki prac zaprezentował członek ww. Zespołu, dr Tomasz Imiela. Przybliżył krótko zebranym, że Zespół zajmował się ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty i związanymi z tą ustawą aktami wykonawczymi – pod kątem kształcenia podyplomowego i prawa pracy. Zespołem, który liczył w sumie 10 osób, kierował dr Adam Pyliński. Szczegóły podsumowania prac Zespołu w załączniku nr 3 do protokołu.

8. Informacja dyrektora Szpitala w Koninie nt. kontrowersyjnej sytuacji dyżurowania na SORze
Problem dot. dyżurowania w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) przedstawił, na zaproszenie Prezesa TIP, dr n. med. Piotr Czerwiński-Mazur, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Przede wszystkim podziękował Zarządowi i Prezesowi za możliwość wystąpienia na posiedzeniu.
W swoim wystąpieniu wyraził swoją opinię (którą także przedłożył zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i konsultantom krajowym z różnych dziedzin medycyny oraz prezesom krajowych towarzystw medycznych), iż sposób dyżurowania na SORach jest mocno dyskusyjny – „starzy lekarze nie chcą dyżurować, bo twierdzą, że ich czas odbywania dyżurów po prostu minął (swoje już zrobili), natomiast młodzi odmawiają, ponieważ mogą powiedzieć NIE – zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
Po czym wywiązała się krótka dyskusja.
(…)
Prezes podziękował Dyrektorowi za wystąpienie oraz zasygnalizowanie problemu i powiedział, że Zarząd odniesie się do tej kwestii i zajmie swoje stanowisko po konferencji w Krakowie.

9. Propozycje zmian w funkcjonowaniu interny w Polsce
Pan prof. Imiela, przybliżając wstępne propozycje zmian, odniósł się przede wszystkim do propozycji, które otrzymał od konsultantów wojewódzkich oraz do tych, które były już przedstawione Ministrowi Zdrowia w liście otwartym pod koniec 2016 r., tj. (w skrócie):
a) zagwarantowanie odpowiedniej liczby łóżek na oddziałach internistycznych w każdym szpitalu należącym do sieci szpitali publicznych oraz decydującego udziału konsultanta wojewódzkiego i konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych w określaniu lokalnych potrzeb w tym zakresie,
b) zagwarantowanie odpowiedniego finansowania oddziałów internistycznych,
c) dopuszczenie do pracy w POZ (jako lekarzy POZ) specjalistów chorób wewnętrznych bez warunku posiadania specjalizacji z medycyny rodzinnej,
d) zagwarantowanie odpowiedniego finansowania POZ,
e) utworzenie w każdym szpitalu należącym do sieci szpitali publicznych przyszpitalnej specjalistycznej Poradni Internistycznej,
f) zagwarantowanie odpowiedniej liczby rezydentur z chorób wewnętrznych,
g) zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc szkoleniowych na oddziałach internistycznych (zagrożonych przez likwidację oddziałów i braki kadrowe),
h) wprowadzenie centralnego egzaminu testowego po podstawowym module internistycznym wspólnym dla wszystkich dziedzin wywodzących się z interny.
Pan Prezes wyraził nadzieję, że temat zmian w internie będzie jeszcze omawiany i dyskutowany podczas majowego posiedzenia w Krakowie, na którym Zarząd powinien podjąć definitywne decyzje. Zaproponował także, aby główne problemy, które dotykają aktualnie internę oraz propozycje konkretnych działań ująć w formie (kolejnego już) listu otwartego do Ministra Zdrowia. Na koniec dzisiejszego spotkania (i swojego wystąpienia) zaapelował ponownie z gorącą prośbą do konsultantów wojewódzkich, przewodniczących Oddziałów Regionalnych TIP i członków Zarządu o nadsyłanie swoich uwag i ew. rad, sugestii – „jaką drogę wybrać, żeby te nasze działania odniosły w końcu skutek”.
Po czym zamknął obrady.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP