Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2019

Uchwała nr 2/2019 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok podjęta w dniu 25 maja 2019 roku na posiedzeniu nr 276

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok, na które składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich postanowił wynik finansowy za 2018 rok w wysokości -90 415,67 zł, stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami, pokryć z funduszu statutowego. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP