Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2020

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok podjęta w dniu 12 maja 2020 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 rok, na które składają się:

  1. bilans,
  2. rachunek wyników,
  3. informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich postanowił wynik finansowy za 2019 rok w wysokości 19188,23 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. Stanisława Bazan-Socha
Prezes ZG TIP Skarbnik ZG TIP