Towarzystwo Internistów Polskich
 
Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Franciszka Kokota za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób wewnętrznych

§ 1

1. Towarzystwo Internistów Polskich (TIP) na wniosek Komisji ds. Nagród TIP przyznaje raz w roku Nagrodę im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy.

2. Nagroda im. prof. Franciszka Kokota jest przyznawana jednej osobie będącej obywatelem Polski.

3. Kandydat do Nagrody im. prof. Franciszka Kokota może być zgłoszony przez aktywnego członka TIP, tj. osobę, która opłaciła składki członkowskie za rok poprzedzający datę zgłoszenia.

4. Kryteria dla kandydatów do Nagrody im. prof. Franciszka Kokota są następujące:

  • wybitny dorobek naukowy, potwierdzony pełnotekstowymi, oryginalnymi artykułami w prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu chorób wewnętrznych. Pomocnicze znaczenie mają wysokie wskaźniki bibliometryczne, takie jak wskaźnik Hirscha i całkowita liczba cytowań artykułów, z wyłączeniem artykułów będących wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych lub wieloośrodkowych rejestrów.
  • pozycja wiodącego autora (pierwszy/ostatni/korespondujący) w co najmniej 30 artykułach w czasopismach naukowych znajdujących się w najwyższym kwartylu wg aktualnego rankingu czasopism (Thomson Reuters/Clarivate).

5. Osoba zgłaszająca kandydata powinna opisać jego najważniejsze osiągnięcia (do 500 słów), załączyć listę maksymalnie 30 najważniejszych artykułów oryginalnych dokumentujących te osiągnięcia z wiodącym udziałem kandydata, podać łączną liczbę cytowań (bez autocytowań) wg Web of Science oraz wskaźnik Hirscha.

6. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. prof. Franciszka Kokota upływa w dniu 15 stycznia danego roku.

7. Zgłoszenie kandydata należy przesłać pocztą elektroniczną na adres tip@mp.pl.

§ 2

1. Wartość finansowa Nagrody im. Franciszka Kokota wynosi: 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych. Kwota ta jest wypłacana ze środków TIP przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata do końca roku kalendarzowego, w którym przyznano nagrodę.

2. Nagrodę rzeczową stanowi statuetka ufundowana przez TIP.

3. Dopuszcza się nieprzyznanie Nagrody w danym roku, jeśli Komisja ds. Nagród TIP uzna, że nie zgłoszono odpowiedniego kandydata.

4. Nagrody ex aequo nie mogą być przyznawane.

5. Nagroda im. prof. Franciszka Kokota może być przyznana tylko raz w życiu.

§ 3

1. Zgłoszenia rozpatruje Komisja ds. Nagród TIP w ciągu 60 dni od zakończenia naboru wniosków.

2. W przypadku, gdy Nagroda ma zewnętrznego mecenasa pokrywającego jej koszty, mecenas ma prawo delegować swojego przedstawiciela do Komisji ds. Nagród TIP z prawem czynnego udziału w głosowaniu nad wyborem laureata Nagrody.

3. Przewodniczący Komisji ds. Nagród TIP lub wyznaczony przez niego członek Komisji ocenia wnioski pod kątem formalnym. Wnioski zakwalifikowane pod względem formalnym przekazuje do oceny merytorycznej przez dwóch członków Komisji.

4. Wnioski dwóch najlepszych kandydatów do Nagrody im. prof. Franciszka Kokota są poddawane recenzji zewnętrznej przez co najmniej 2 ekspertów z danej dziedziny wybieranych przez Komisję ds. Nagród TIP.

5. Laureat Nagrody im. Prof. Franciszka Kokota jest wybierany w głosowaniu tajnym w obecności przynajmniej połowy członków Komisji ds. Nagród TIP.

6. Członkowie Komisji ds. Nagród TIP mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody, jeśli nie zachodzi ustawowy konflikt interesów, ale wtedy nie biorą udziału w pracach Komisji ds. Nagród TIP związanych z Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota w danym roku.

7. Członek Komisji ds. Nagród TIP może zostać zgłoszony jako kandydat do Nagrody, ale wtedy nie bierze udziału w pracach Komisji w danym roku.

8. Przewodniczący Komisji ds. Nagród TIP przedstawia nazwisko laureata wraz z uzasadnieniem jego wyboru Prezesowi TIP nie później niż 30 marca danego roku.

9. Terminy zebrań Komisji ds. Nagród TIP ustala jej Przewodniczący i mogą się one odbywać w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających i zgłaszanych do Nagrody im. prof. Franciszka Kokota jest Towarzystwo Internistów Polskich z siedzibą w Krakowie, ul. Skawińska 8, KRS 0000166832, NIP 9551669614, REGON 810857676. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych należy się kontaktować z Administratorem pod adresem email: tip@mp.pl

2. Podanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą jest warunkiem złożenia wniosku o Nagrodę im. prof. Franciszka Kokota. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia złożenie wniosku i przyznanie Nagrody. Do każdego zgłoszenia powinna być dołączona zgoda osoby zgłaszanej na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim, świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz TIP w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych.

4. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą podlegały procesom automatycznego podejmowania decyzji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przewidzianego Regulaminem, w celu podpisania umowy oraz w przypadku przyznania Nagrody im. Franciszka Kokota - w celu jej rozliczenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ich niezbędność do realizacji powyższych celów lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku przyznania nagrody – przepisy podatkowe i rachunkowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f), RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną zniszczone.

6. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych.

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.