Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 8/2022

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 8/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
podjęta w dniu 19 maja 2022 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2021 rok, na które składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich postanowił wynik finansowy za 2021 rok w wysokości 5749,50 zł stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. Jacek Imiela prof. Stanisława Bazan-Socha
Prezes ZG TIP Skarbnik ZG TIP