Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 278

19 maja 2022 r., godz. 19.00–19.30
(Kraków, Q Hotel Plus, ul. Wygrana 6, sala konferencyjna „Espresso”)

Lisę obecności podpisali:

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Prezes ZG TIP) dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
2. dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ
3. dr hab. n. med. Maciej Cymerys
4. dr n. med. Piotr Gajewski
5. dr n. med. Maciej Hamankiewicz
6. dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
7. prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
8. prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
9. dr n. med. Tomasz Imiela
10. dr hab. n. med. Robert Irzmański, prof. UM
11. dr Lech Kucharski
12. prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
13. prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko
14. dr n. med. Grzegorz Pulkowski
15. prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
16. prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
1. prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl
2. prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
3. prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
4. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
dr hab. n. med. Zbigniew Heleniakdr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Wybory wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2022–2026
3. Ukonstytuowanie się Głównej Komisji Rewizyjnej
4. Ogólne przedstawienie zadań Zarządu Głównego TIP w kadencji 2022–2026
5. Wolne wnioski i dyskusja

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
Prof. Jan Duława, prezes Zarządu Głównego (ZG) przywitał przybyłych na posiedzenie Członków nowego Zarządu Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), Głównej Komisji Rewizyjnej TIP oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił proponowany program posiedzenia (p. wyżej), który został przyjęty jednogłośnie.

2. Wybory wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego TIP w kadencji 2022–2026
Prezes zgłosił następujące kandydatury na:
- wiceprezesa – dr. n. med. Piotra Gajewskiego
- sekretarza – dr. hab. n. med. Zbigniewa Heleniaka
- skarbnika – dr hab. n. med. Stanisławę Bazan-Sochę, prof. UJ
Nie zgłoszono innych kandydatur. Kandydaci wyrazili zgodę na. Zgodnie ze Statutem TIP głosowanie odbyło się w sposób tajny. W głosowaniu wzięło udział 16 osób uprawnionych do głosowania (członkowie ZG obecni na sali). Każda osoba otrzymała po 3 karty do głosowania (tj. na: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika).

Po zebraniu wszystkich kart do głosowania Prezes ogłosił wyniki wyborów (które zostały ujęte w uchwale ZG TIP nr 9/2022 – załącznik do protokołu).

zaprzeciwnieważne
dr n. med. Piotr Gajewski1600
dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak1600
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ1600


Zarząd podjął także decyzję, że przewodniczący i składy Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej nie ulegają zmianie. Natomiast w składzie Komisji ds. Nagród – zgodnie ze Statutem – nowo wybrany Prezes, prof. Jan Duława, zastąpi Prezesa poprzedniej kadencji, prof. Jacka Imielę. Po czym ukonstytuowała się Główna Komisja Rewizyjna, która spośród siebie wybrała swojego przewodniczącego – prof. Zbigniewa Zdrojewskiego.
Następnie Prezes podziękował wszystkim za obecność i zamknął obrady. Ze względu na brak czasu 4. i 5. punkt dzisiejszego spotkania przeniesiono na kolejne posiedzenie.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP