Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 277
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 277

28 kwietnia 2022 r., godz. 17.00
(spotkanie online)

Obecni na spotkaniu:
Członkowie Zarządu Głównego:
1. prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl
2. prof. dr hab. n. med. Jan Duława
3. dr n. med. Piotr Gajewski
4. dr n. med. Zbigniew Heleniak
5. prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela – prezes ZG TIP
6. prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
7. dr Lech Kucharski
8. prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko
9. prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
10. prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia – prof. Jacek Imiela
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z 276. posiedzenia Zarządu Głównego
prof. Jacek Imiela
3. Podjęcie uchwały ws. rozwiązania Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
4. Przedstawienie kandydatów do władz Zarządu Głównego (w tym prezesa-elekta i red. nacz. PAIM) oraz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022–2026 – prof. prof. Jacek Imiela i Jan Duława
5. Zgłoszenie i przyjęcie propozycji zmian w Statucie – dr n. med. Piotr Gajewski
6. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
Prof. Jacek Imiela, prezes TIP, przywitał wszystkich uczestników ostatniego posiedzenia członków Zarządu Głównego (ZG) w obecnej kadencji – 2016-2020(22), następnie przedstawił program spotkania. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z ostatniego posiedzenie ZG – 276., który został do nich przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania. Prezes zatem ogłosił głosowanie jawne nad jego przyjęciem. Protokół został przez Zarząd zatwierdzony jednogłośnie (przez podniesienie ręki).

3. Podjęcie uchwały ws. rozwiązania Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
Na wniosek przewodniczącego Komisji, dr. Lecha Kucharskiego, Zarząd podjął decyzję w drodze uchwały (załącznik nr 1 do protokołu) o rozwiązaniu Komisji. Przewodniczący argumentował potrzebę rozwiązania faktem, iż nie widzi możliwości jakichkolwiek działań w tym zakresie. Pan prof. Duława, prezes-elekt ZG TIP, zaproponował, aby dr Kucharskiego włączyć do składu Zarządu Głównego w następnej kadencji – 2022-2026. Dr Kucharski wyraził zgodę.

4. Przedstawienie kandydatów do władz Zarządu Głównego (w tym prezesa-elekta i red. nacz. PAIM) oraz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022–2026 Prezes oraz prezes-elekt przedstawili propozycje kandydatów do władz Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022–2026, z którymi wcześniej przeprowadzili rozmowę i uzyskali od nich zgodę na kandydowanie (załącznik nr 2 do protokołu). Wszystkie zaproponowane kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte przez obecnych na dzisiejszym posiedzeniu członków Zarząd .

5. Zgłoszenie i przyjęcie propozycji zmian w Statucie Wiceprezes ZG TIP, dr n. med. Piotr Gajewski poinformował zebranych, że jest w trakcie przygotowywania propozycji tych zmian. Wymagają one jednak konsultacji prawnika TIP, mec. Wojciechem Kowalikiem. Zapewnił jednak, że w najbliższym czasie skonsultowane zestawienie zmian prześle członkom Zarządu – pocztą elektroniczna – do akceptacji. Po zatwierdzeniu zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów TIP w dniu 19 maja 2022 r.

6. Dyskusja, wolne wnioski i zamknięcie obrad
W dyskusji zabrali głos:
- Dr Kucharski, który zaproponował, aby spotkania/posiedzenia Zarządu częściej się odbywały, czy to zdalnie, czy stacjonarnie. Ponadto zaproponował Zarządowi nawiązanie współpracy z pielęgniarkami internistycznymi.
- Prof. Imiela wyraził swoje wątpliwości odnośnie charakteru takiej współpracy.
- Dr Kucharski zasugerował, że można by było stworzyć np. Sekcję Pielęgniarek Internistycznych. Po czym prof. Imiela powiedział, ze pozostawia tę kwestię do rozważenia już przez „nowy Zarząd”.
- Dr Kucharski zaproponował także powołanie Zespołu ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w miejsce rozwiązanej podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji, której przewodniczył przez ostatnie 14 lat – od 2008 roku.
- Dr Gajewski zgłosił propozycję, aby ZG kolejnej kadencji powołał do życia taki Zespół, a jego utworzenie (skład) powierzył prof. Duławie i dr. Kucharskiemu.
- Na koniec spotkania głos zabrał prof. Eugeniusz J. Kucharz, który zakomunikował i przypomniał uprzejmie wszystkim zebranym, że czasopismo „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (”Polish Archives of Internal Medicine”), oficjalny organ TIP, w przyszłym roku (2023) będzie obchodziło 100-lecie powstania. Redakcja czasopisma, wraz z Medycyną Praktyczną i Zarządem Głównym TIP, czynią już wstępne przygotowania do tych obchodów. Ustalono, ze główne uroczystości jubileuszowe odbędą się podczas konferencji „Interna 2023” w ICE Kraków, na które serdecznie zaprasza w imieniu organizatorów uroczystości.
Po tym doniosłym komunikacie Prezes zamknął posiedzenie członków Zarządu Głównego, ostatnie w tej kadencji – 2016–2020(22).

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP