Towarzystwo Internistów Polskich
 
Regulamin

Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego

  1. Komisja działa na podstawie Statutu TIP.
  2. Członków Komisji w liczbie nie większej niż 10 osób powołuje i odwołuje Zarząd Główny TIP.
  3. Członkowie Komisji zostają powołani na czas nieokreślony.
  4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.
  5. Posiedzenia Komisji są zwoływane przynajmniej raz do roku przez przewodniczącego, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków.
  6. Uchwały i oficjalne stanowiska Komisji są przyjmowane za aprobatą co najmniej 6 członków.
  7. Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Głównemu do podjęcia uchwały przyjęte uprzednio przez Komisję.
  8. Komisja realizuje zadania zapisane w Statucie TIP, a w szczególności deleguje przedstawicieli TIP do zespołów opracowujących program specjalizacji, udzielających akredytacji do kształcenia w chorobach wewnętrznych oraz do komisji egzaminacyjnych.