Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwały KKSU

Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego

 • Nr 1/2002

 • Nr 2/2002

 • Nr 3/2002

 • Nr 4/2002

 • Nr 1/2003

 • Nr 2/2003

 • Nr 3/2003

 • Nr 1/2005

 • Nr 2/2005


 • Nr 1/2002 (11.05.2002)

  Komisja zaleca uwzględnianie przez Zespół Ekspertów, opiniujący wnioski jednostek ubiegających się o wpis na listę Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, dopełniania przez osoby uprawnione w danej jednostce do kierowania specjalizacją (kierowników specjalizacji) obowiązku doskonalenia zawodowego według zasad przyjętych przez TIP.

 • Nr 2/2002 (11.05.2002)

  Termin pierwszego rozliczenia osób uprawnionych do kierowania specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych z dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego według zasad przyjętych przez TIP zostaje przesunięty na rok 2004. Okres rozliczeniowy (w ciągu którego należy uzyskać co najmniej 100 punktów edukacyjnych) obejmuje lata 2001-2003. Karty doskonalenia zawodowego, wraz z wymaganymi zaświadczeniami, należy przesłać do weryfikacji pod adresem biura Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich (II Katedra Chorób Wewnętrznych, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków) do 15 lutego 2004 r.

 • Nr 3/2002 (11.05.2002)

  Wprowadza się następujące uzupełnienia i zmiany w zasadach obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy uprawnionych do kierowania specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych:

  1. Punkt 2.A.b) otrzymuje brzmienie:
  udział w zjeździe, sympozjum lub konferencji z dziedziny wchodzącej w zakres chorób wewnętrznych
  • trwające jeden dzień
   do 3 godzin (zegarowych) wykładów - 2 pkt
   3-5 godzin - 5 pkt
   ponad 5 godzin - 10 pkt
  • trwające 2 dni lub dłużej
   do 10 godzin wykładów (łącznie) - 10 pkt
   ponad 10 godzin - 20 pkt

  2. Punkt 2.A.e) zostaje uzupełniony
  Zasady punktacji:
  za jedno pytanie w zależności od stopnia trudności
  stopień I - 0,05 pkt
  stopień II - 0,1 pkt
  stopień III - 0,2 pkt

  3. Punkt 2.B.i) zostaje uzupełniony
  Zasady punktacji:
  roczna prenumerata indywidualna czasopisma z grupy 1. - 2,5 pkt (5 pkt/2 lata)
  roczna prenumerata indywidualna czasopisma z grupy 2. - 1,5 pkt (2 pkt/2 lata)
  roczna prenumerata indywidualna indeksowanego czasopisma zagranicznego (ogólnolekarskiego lub z dziedziny chorób wewnętrznych) jest punktowana jak wyżej tzn. w zależności od liczby zeszytów w roku.

 • Nr 4/2002 (07.12.2002)

  Ustanawia się "Rejestr lekarzy certyfikowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich". Zostanie on utworzony i będzie prowadzony na stronach internetowych TIP. Szczegółowe warunki zostaną ustalone na kolejnym posiedzeniu Komisji. • Nr 1/2003 (04.04.2003)

  Ustanowiony uchwałą Komisji nr 4/2002 "Rejestr lekarzy certyfikowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich" zostanie utworzony na stronach internetowych TIP z dniem 1 czerwca 2004 roku. Rejestr będzie prowadzony według następujących zasad:

  1. W Rejestrze na własny wniosek (który należy przesłać pod adresem biura Komisji) będą umieszczani lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych, którzy wypełniają obowiązek doskonalenia zawodowego według zasad przyjętych przez TIP. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z usunięciem lekarza z Rejestru.
  2. W Rejestrze będą zamieszczane następujące informacje o lekarzu:
   1. imię i nazwisko;
   2. stopień naukowy;
   3. posiadane specjalizacje;
   4. miejsce pracy.
  3. Lekarze niebędący członkami TIP wnioskujący o umieszczenie w Rejestrze ponoszą opłatę na rzecz TIP w wysokości 50 zł na 2 lata, co odpowiada okresowi rozliczania z wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego. Członkowie TIP są zwolnieni z tej opłaty.

  Wniosek o umieszczenie w Rejestrze:

 • Pobierz pdf
 • Pobierz doc

 • Przejdź do Rejestru lekarzy certyfikowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich

 • Nr 2/2003 (04.04.2003)

  Komisja powołuje Zespół Ekspertów ds. Programu Specjalizacji
  w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zadaniem tego Zespołu będzie przeanalizowanie aktualnie obowiązującego programu i zaproponowanie ewentualnych zmian. Utworzenie Zespołu powierza się prof. Andrzejowi Szczeklikowi.

 • Nr 3/2003 (14.06.2003)
  1. W punkcie 4. "Zasad obowiązkowego doskonalenia" do zdania "Komisja udziela akredytacji i przyznaje określoną liczbę punktów edukacyjnych na wniosek organizatora na podstawie formularza zgłoszeniowego" – dodaje się słowa "wraz z wymaganymi załącznikami, nadesłanego nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zjazdu lub kursu".
  2. Po zdaniu "Kursy (...) zawierające wykłady o charakterze marketingowym nie otrzymują akredytacji" – dodaje się zapis "W przypadku stwierdzenia niezgodności między rzeczywistym przebiegiem zjazdu lub kursu a programem nadesłanym wraz z wnioskiem do Komisji, które wiązałyby się z przyznaniem mniejszej liczby punktów (np. z powodu mniejszej liczby godzin) lub nieudzieleniem akredytacji (np. z powodu wprowadzenia wykładów o charakterze marketingowym), następne wnioski tego samego organizatora nie będą rozpatrywane przez 3 lata".


 • Nr 1/2005 (20.10.2005)

  Ustala się nowy wzór formularza zgłoszeniowego zdarzeń edukacyjnych do "Programu TIP Ciągłego Doskolalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych", który uległ modyfikacji zgodnie z § 1 uchwały nr 115/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2005 r. "w sprawie potwierdzenia spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów oraz akceptacji programów kształcenia podyplomowego, wzoru wniosku składanego przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów oraz trybu rozpatrywania tego wniosku".

 • Nr 2/2005 (21.10.2005)

  Punkty edukacyjne uzyskane w 2004 r. przez lekarzy, którzy realizowali obowiązek doskonalenia zawodowego według zasad przyjętych przez TIP, będą zaliczone do kolejnego okresu rozliczeniowego, tj. 2005-2008.