Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2007

Uchwała nr 1/2007 Zarządu Głównego w sprawie powołania Komisji ds. Nagród,
regulaminu jej pracy oraz ustanowienia nagród


 1. Zarząd Główny powołuje Komisję ds. Nagród w składzie:
  1. prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik (przewodniczący)
  2. dr hab. med. Anetta Undas (zastępca przewodniczącego)
  3. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
  4. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
  5. prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
  6. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
  7. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
  8. dr med. Piotr Gajewski
 2. Zadaniem Komisji będzie przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków o przyznanie nagród Towarzystwa Internistów Polskich za rok 2007, do wręczenia podczas XXXVI Zjazdu TIP:
  1. za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w PAMW w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. - nagroda I, II i III stopnia, pieniężna (wysokość tych nagród zostanie ustalona w późniejszym terminie)
  2. za najwyżej ocenioną pracę oryginalną (plakat) zgłoszoną na XXXVI Zjazd TIP - nagroda I, II i III stopnia, pieniężna (wysokość tych nagród zostanie ustalona w późniejszym terminie)
  3. za szczególną aktywność w organizacji ciągłego doskonalenia zawodowego w chorobach wewnętrznych - nagroda dla ordynatora oddziału internistycznego, który się wyróżnił szczególną aktywnością w organizacji szkoleń dla lekarzy w 2007 r.; forma i wysokość tej nagrody zostanie ustalona w późniejszym terminie.
 3. Komisja ds. Nagród będzie pracować według następującego regulaminu:
  1. Uchwały Komisji zostaną podjęte zwykłą większością głosów. Dopuszcza się głosowanie poprzez wyrażenie pisemne opinii drogą listowną lub pocztą elektroniczną.
  2. Przewodniczący Komisji przekaże Prezesowi TIP pisemną uchwałę o osobach nagrodzonych najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem wręczenia nagrody (nie dotyczy nagrody przyznawanej za pracę oryginalną zgłoszoną na Zjazd Towarzystwa).
  3. Nagrodę może otrzymać także członek Komisji lub pracownik naukowy zatrudniony w placówce kierowanej przez członka Komisji. Członek Komisji nie bierze udziału w głosowaniu nad przyznaniem nagrody jemu lub kandydatowi pochodzącemu z placówki kierowanej przez niego.
  4. Liczba nagród przyznanych tej samej osobie lub temu samemu zespołowi nie jest ograniczona.
  5. Uzyskanie innej nagrody, w tym nagrody za tę samą publikację przyznanej przez inną organizacje lub instytucję, nie wyklucza ubiegania się o nagrodę TIP.
  6. Wniosek do Komisji o przyznanie nagrody (nie dotyczy nagrody przyznawanej za pracę oryginalną zgłoszoną na Zjazd Towarzystwa) może skierować każdy członek TIP, każdy czytelnik PAMW, a także sama osoba zainteresowana (w tym autor pracy oryginalnej), w terminie wyznaczonym każdego roku przez Zarząd Główny.