Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2004
Uchwała nr 1/2004

Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie powołania Komisji ds. Kontrakto,wania Świadczeń
w zakresie Chorób Wewnętrznych

  1. Działając na mocy uprawnień statutowych (rozdz. VII, art. 51, pkt. 1 i 2), Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich powołuje Komisję ds. Kontraktowania Świadczeń w Zakresie Chorób Wewnętrznych, zwaną w dalszej części uchwały Komisją.
  2. Celem działania Komisji jest reprezentowanie, prowadzenie i koordynacja całokształtu działań Towarzystwa Internistów Polskich zmierzających do właściwego kontraktowania świadczeń diagnostyczno-leczniczych i profilaktycznych dotyczących chorób wewnętrznych w ustaleniach dokonywanych z instytucjami ubezpieczeń społecznych, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  3. Komisja współpracuje w zakresie swoich zadań z Konsultantem Krajowym.

dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
Sekretarz Prezes

Warszawa, dnia 18 grudnia 2004 r.