Towarzystwo Internistów Polskich
 
List Prezesa TIP do Prezesa NFZ (Kraków, 31 października 2008 r.)
Kraków, 31 października 2008 r.

Pan dr n. med. Jacek Paszkiewicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie
Z doniesienia prasowego (Gazeta Wyborcza) dowiedziałem się, że ukazało się nowe zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. W rozporządzeniu tym pozostawił Pan – pomimo apelu Towarzystwa Internistów Polskich – nierealistyczne i nieuzasadnione warunki dla oddziałów, w których będzie można leczyć chorych z ciężkim nadciśnieniem tętniczym (przypomnę w tym miejscu, że właściwie tylko tacy chorzy na nadciśnienie tętnicze mogą wymagać hospitalizacji z powodu nadciśnienia). Jak pisał do Pana Prezesa w liście z dn. 15 października prof. Andrzej Szczeklik w imieniu Zarządu Głównego TIP – warunki te praktycznie odcinają dostęp do tego świadczenia większości chorym, podczas gdy kompetencje w zakresie ich leczenia posiadają, zgodnie z wymogami programów specjalizacji, nie tylko lekarze interniści, lecz także endokrynolodzy, kardiolodzy, czy nefrolodzy.

W ankiecie przeprowadzonej przez TIP wśród kierowników klinik internistycznych i pokrewnych w całej Polsce spośród 125 respondentów 100 (!) opowiedziało się zdecydowanie przeciwko utrzymaniu specjalizacji lekarskiej z hipertensjologii, uznając że lekarze innych specjalności mają wystarczające kompetencje do pełnej opieki nad wszystkimi chorymi na nadciśnienie tętnicze, a utrzymanie tej specjalizacji odbija się już teraz negatywnie na opiece nad chorymi, na skutek uniemożliwienia leczenia wielu chorych na większości oddziałów internistycznych i pokrewnych (kardiologicznych, endokrynologicznych, nefrologicznych itd.). O tych wynikach sondażu opinii środowiska poinformowałem Pana Prezesa w naszej osobistej rozmowie. Wówczas uznał Pan tę argumentację za wystarczającą do wycofania proponowanych przez NFZ ograniczeń w udzielaniu tego świadczenia. Mam nadzieję, że utrzymanie tych nierealistycznych warunków było niezamierzonym niedopatrzeniem i zostanie skorygowane. W przeciwnym razie powstanie wrażenie, że lobbing niektórych specjalistów w węższych dziedzinach medycyny bierze górę nad interesem chorych. Licząc na konstruktywną współpracę z Panem Prezesem, pozostaję z wyrazami szacunku

prof. Jacek Musiał
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich

do wiadomości:

  1. Pan prof. Zbigniew Gaciong, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych
  2. Pani Ewa Kopacz, Minister Zdrowia