Towarzystwo Internistów Polskich
 
Komunikat ZG TIP Nr 1/2008

Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich dotyczący sposobu rozliczenia punktów edukacyjnych w ramach Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych
(15.08.2008)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U., 2004 r., nr 231, poz. 2326) 5 listopada br. kończy się pierwszy okres rozliczeniowy obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy, który się rozpoczął 6 listopada 2004 r. W związku z tym Zarząd Główny TIP informuje, że lekarze mają do wyboru dwie możliwości rozliczenia się z tego obowiązku we właściwych okręgowych izbach lekarskich (OIL):

 1. bezpośrednio – tzn. przedkładając w OIL wszystkie zgromadzone potwierdzenia uzyskanych punktów edukacyjnych

 2. za pośrednictwem Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich – w ramach Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych (szczegółowe informacje). W tym przypadku wszystkie zgromadzone potwierdzenia uzyskanych w ramach Programu punktów edukacyjnych lekarz powinien przesłać pod adresem Komisji (31-066 Kraków, ul. Skawińska 8). Komisja dokona weryfikacji i podsumowania punktów edukacyjnych oraz przygotuje zbiorcze zaświadczenie do przedłożenia w OIL. Zaświadczenie to oraz wypełniona Karta Doskonalenia Zawodowego będą wystarczające do uzyskania wpisu do Indeksu Doskonalenia Zawodowego Lekarza. Zgłoszenia punktów zdobytych poza Programem lekarz dokonuje na zasadach jak w pkt 1.

Warunki rozliczenia za pośrednictwem TIP

 1. Do Komisji należy przesłać:

  1. zestawienie uzyskanych punktów (Karta Doskonalenia Zawodowego 2000-2004, 2004-2008)
  2. oryginały zaświadczeń o uzyskanych punktach
  3. dowód wpłaty na konto TIP (nr konta: 70 1560 1111 0000 9070 0015 2745; tytułem: rozliczenie punktów edukacyjnych 2008) kwoty 30 zł (członkowie TIP) lub 50 zł (lekarze niebędący członkami TIP)
  4. wniosek o umieszczenie danych osobowych w Rejestrze lekarzy certyfikowanych przez TIP – dotyczy tylko lekarzy posiadających specjalizację z chorób wewnętrznych, którzy chcą się znaleźć w Rejestrze (Rejestr znajduje się na stronie internetowej TIP). Wpis do Rejestru jest bezpłatny dla członków TIP, koszt dla pozostałych 50 zł.

 2. Zaliczane są tylko zdarzenia edukacyjne akredytowane przez TIP, o czym świadczy sygnatura Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego (KKSU) Towarzystwa Internistów Polskich; sygnatura ta znajduje się w wykazie akredytowanych zdarzeń na stronie internetowej TIP i na zaświadczeniach wydawanych przez organizatorów zdarzeń (konferencji, zjazdów itp.).

Uwagi

 1. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia istnieje możliwość zaliczenia punktów edukacyjnych zgromadzonych przed 6 listopada 2004 roku. W związku z tym i zgodnie z Uchwałą Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy Komisja będzie uwzględniać także zaświadczenia za akredytowane przez TIP zdarzenia edukacyjne, które miały miejsce po 13 kwietnia 2000 r.

 2. Rozliczenie za pośrednictwem TIP (tzn. na podstawie zbiorczego zaświadczenia wydanego przez TIP) wyklucza osobne rozliczanie punktów edukacyjnych za zdarzenia edukacyjne akredytowane przez TIP.

prof. Jacek Musiał
Prezes Zarządu Głównego