Towarzystwo Internistów Polskich
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 października 2004 r.

w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

(DzU nr 231, poz. 2326)

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2002 r. nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to również lekarza dentystę.

§ 2. 1. Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, zwane dalej "umiejętnością", oraz doskonalenie w innych formach kształcenia.

2. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej.

3. Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

§ 3. Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez:

  1)  realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności;

  2)  udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności;

  3)  odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym;

  4)  udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

  5)  udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako "kolegium specjalistów" albo "specjalistyczne lekarskie towarzystwo naukowe", zwane dalej "towarzystwem naukowym";

  6)  udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy;

  7)  wykłady lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

  8)  udział w programie edukacyjnym, opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów;

  9)  uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w zakresie nauk medycznych;

  10) napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu w fachowym, recenzowanym czasopiśmie lub edukacyjnego programu multimedialnego;

  11) napisanie i opublikowanie książki, artykułu lub programu mulitimedialnego o charakterze popularnonaukowym;

  12) przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce, artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym lub edukacyjnego programu multimedialnego;

  13) kierowanie specjalizacją lekarzy lub nabywaniem przez lekarzy umiejętności;

  14) prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów;

  15) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus;

  16) przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego.

§ 4. 1. Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie "Ewidencji Doskonalenia Zawodowego", której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. "Ewidencję Doskonalenia Zawodowego" lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.

3. Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu "Ewidencję Doskonalenia Zawodowego" wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

4. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w części "wpisy uzupełniające". Wzór wpisu do dokumentu prawa wykonywania zawodu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza "Ewidencji Doskonalenia Zawodowego" oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.

6. Liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

2. Ustala się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

3. Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 2 nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy.

§ 6. Określa się sposób ustalania liczby punktów edukacyjnych:

  1)  za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności - punkty otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danej specjalizacji lub umiejętności, określony w jej programie;

  2)  za opublikowanie referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu;

  3)  za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej - nie dolicza się punktów;

  4)  za wykład o tej samej treści mimo wielokrotnego prezentowania - punkty uzyskuje się tylko raz.

§ 7. Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego w ramach programu przyjętego przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów, po akceptacji go przez Naczelną Radę Lekarską, może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem, o wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy liczby punktów uzyskanych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, na podstawie zaświadczenia wydanego przez to towarzystwo lub kolegium.

§ 8. 1. Lekarz nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie 48 miesięcy nie uzyskał liczby punktów określonej w § 5 ust. 2.

2. Uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza niż określona w § 5 ust. 2 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.

3. Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy.

§ 9. Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz zostaje członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez niego punkty edukacyjne.

§ 10. 1. Posiadane przez lekarza dokumenty ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc.

2. Punkty edukacyjne uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

WPISU W DOKUMENCIE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY W CZĘŚCI "WPISY UZUPEŁNIAJĄCE"

ZAŁĄCZNIK Nr 3

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Lp.Forma doskonalenia zawodowegoLiczba punktówSposób weryfikacji
wpis do ewidencji przez organizatora lub...
grupa 1 - aktywności podstawowe
1realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności50 pkt na 1 rokzaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności1 pkt za 1 h, maks. 40 pkt za 1 kurszaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora
3odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym3 pkt za 1 dzień, maks. 50 pktzaświadczenie wydane przez kierownika jednostki
4udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym1 pkt za 1 h, maks. 40 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
5udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów3 pkt za posiedzenie, maks. 60 pktpotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy 2 pkt za posiedzenie, maks. 60 pktpotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 10 pkt maks. 40 pktna podstawie programu
8udział w programie edukacyjnym, opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistówmaks. 0,2 pkt za jedno pytanie, maks. 100 pktzaświadczenie wydane przez organizatora
9uzyskanie stopnia naukowego doktora n. medycznych, doktora habilitowanego lub tytułu profesora200 pktdyplom
grupa 2 - łącznie maks. 100 pkt w okresie rozliczeniowym
10 opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego50 pkt, wznowienie - 30 pktnotka bibliograficzna
11 napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym10 pktnotka bibliograficzna
12 przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego15 pkt, wznowienie - 10 pktnotka bibliograficzna
13 napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus20 pktnotka bibliograficzna
14napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym10 pktnotka bibliograficzna
15 przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym5 pkt, maks. 20 pktnotka bibliograficzna
16kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub zdobywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów5 pkt za rok za 1 lekarza, maks. 40 pktpotwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności
17indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus5 pkt za tytuł, maks. 10 pktpotwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
18 przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów5 pktzaświadczenie