Towarzystwo Internistów Polskich
 
Zasady akredytowania przez TIP form doskonalenia zawodowego

Zasady akredytowania przez TIP form doskonalenia zawodowego (zdarzeń edukacyjnych)* w ramach Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych

 1. Komisja ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich (zwana dalej Komisją) udziela akredytacji na dany rok na wniosek organizatora, na podstawie formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (szczegółowy program oraz projekt zawiadomienia lub zaproszenia), nadesłanego do Komisji nie później niż 1 grudnia roku poprzedzającego.


 2. Akredytacja dotyczy głównego organizatora (uchwała ZG nr 3/2008; uchwał ZG nr 6/2015). Do obowiązków głównego organizatora należy:
  1. przygotowanie programu szkolenia i nadzór nad jego przeprowadzeniem,
  2. zaproszenie wykładowców,
  3. powiadomienie lekarzy o szkoleniu i rejestracja uczestników,
  4. obsługa finansowa szkolenia, w tym wypłacanie honorariów wykładowcom,
  5. zapewnienie sali wykładowej,
  6. wydanie zaświadczenia o uczestnictwie.


 3. Akredytacji nie otrzymują zdarzenia edukacyjne organizowane przez producentów leków lub sprzętu medycznego, albo zawierające wykłady o wydźwięku marketingowym. Producent leków lub sprzętu medycznego może pełnić tylko rolę sponsora, która jest ograniczona wyłącznie do:
  1) wsparcia finansowego (pokrycia kosztów związanych z organizacją zdarzenia edukacyjnego, z wyjątkiem bezpośredniego opłacania wykładowców);
  2) pomocy w rozpowszechnianiu informacji o zdarzeniu edukacyjnym.


 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności między rzeczywistym przebiegiem zdarzenia edukacyjnego a programem nadesłanym wraz z wnioskiem do Komisji, które wiązałyby się z przyznaniem mniejszej liczby punktów (np. z powodu mniejszej liczby godzin) lub nieudzieleniem akredytacji (np. z powodu wprowadzenia wykładów o wydźwięku marketingowym), następne wnioski tego samego organizatora nie będą rozpatrywane przez 4 lata.


 5. Wszystkie akredytowane przez TIP zdarzenia edukacyjne muszą spełniać wymogi wysokiej jakości szkolenia, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Spełnienie tych wymogów przez organizatora ocenia Komisja.


 6. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe w okręgowej izbie lekarskiej, na obszarze której będzie prowadzona określona forma doskonalenia zawodowego, następuje albo poprzez przekazanie przez Naczelną Radę Lekarską (NRL) danych zawartych w zaakceptowanym przez NRL Programie TIP, albo bezpośrednio na wniosek TIP.

* zdarzenie edukacyjne - kurs, kongres, zjazd, konferencja, sympozjum, posiedzenie naukowo-szkoleniowe, posiedzenie wewnętrzne, program edukacyjny