Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program TIP - Zasady
  1. W okresie 48 miesięcy (zwanym dalej okresem rozliczeniowym) należy uzyskać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.


  2. Formy doskonalenia zawodowego i odpowiadające im liczby punktów edukacyjnych podano w tabeli opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. „zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.


  3. Zalicza się wyłącznie te kursy, kongresy, zjazdy, konferencje, sympozja, posiedzenia oddziałów towarzystw i szkolenia wewnętrzne (pozycje w tabeli: 2, 4, 5, 6) oraz programy edukacyjne (pozycja 8), które mają akredytację Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP (zasady akredytacji) i zostały wpisane do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy we właściwej okręgowej izbie lekarskiej. Wykaz akredytowanych kursów, kongresów, zjazdów, konferencji i sympozjów oraz programów edukacyjnych znajduje się na stronach internetowych TIP (www.tip.org.pl).


  4. Nadmiaru uzyskanych punktów ponad wymaganą liczbę nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy.


  5. Weryfikację realizacji doskonalenia zawodowego przeprowadza Komisja ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP. Wypełnioną Kartę Doskonalenia Zawodowego lub kserokopię wypełnionych stron z osobistej „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”, wraz z wymaganymi zaświadczeniami, lekarz przesyła pod adresem Komisji przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na tej podstawie Komisja wydaje zaświadczenie o uzyskanej liczbie punktów, w celu przedłożenia we właściwej okręgowej izbie lekarskiej, a lekarzowi, który uzyskał co najmniej 200 punktów – dodatkowo certyfikat TIP potwierdzający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.