Towarzystwo Internistów Polskich
 
Zasady odpłatności za publikowanie niektórych prac w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy o zasadach odpłatności za publikowanie niektórych prac na łamach Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich uchwalił dnia 5 czerwca 2004 r. następujące zasady odpłatności za publikowanie niektórych prac w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej

  1. Od zeszytu nr 1(1) 2005, tj. pierwszego zeszytu tomu 113, wprowadza się odpłatność za publikowanie prac poglądowych w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej.
  2. Opłata dotyczy tylko prac poglądowych, z wyjątkiem prac ogłaszanych w suplementach oraz prac zamówionych u autorów przez Zarząd Główny.
  3. Opłata wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą stronę druku pracy w formacie, w jakim ukazuje się w czasopiśmie. Opłata dotyczy wszystkich stron pracy, niezależnie jaki fragment pracy zawierają (np. ilustracje, zestawienia tabelaryczne itp.).
  4. Przy złożeniu maszynopisu pracy do druku autorzy proszeni są o dołączenie oświadczenia zawierającego ich zgodę na wniesienie powyższej opłaty po zaakceptowaniu pracy do druku. Praca poddana zostaje ocenie recenzentów - zgodnie z regulaminem - i po akceptacji do druku autorzy otrzymują informację o wysokości opłaty (tj. ostatecznej objętości pracy w druku) i zasadach jej wnoszenia. Autorzy proszeni są o dokonanie wpłaty na adres Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich i przesłanie do redakcji kopii przekazu lub dowodu wpłaty. Bez otrzymania potwierdzenia wpłaty redakcja nie będzie kierowała maszynopisów prac zatwierdzonych do druku do wydawnictwa.
  5. Wszystkie pozostałe zasady publikowania prac w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej pozostają niezmienione.
  6. We wszelkich sprawach związanych z opłatami proszę kierować się bezpośrednio do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich.


Sekretarz Zarządu Głównego TIP Prezes TIP
(-) Anna Kotulska (-) Eugeniusz Józef Kucharz