Towarzystwo Internistów Polskich
 
Komunikaty - kadencja 2004-2008

Kadencja 2004-2008

Wystąpienie Prof. Eugeniusza Józefa Kucharza wygłoszone na zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów dnia 9 września 2004 r.

 • Komunikat 1/2005
  Komunikat o numerze konta bankowego Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
  (07.01.2005)
 • Komunikat 2/2005
  Przypomnienie o wysokości składek członkowskich
  (18.12.2005)
 • Komunikat 3/2005
  Komunikat o odpłatności za publikowane prace poglądowe w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  (18.12.2005)
 • Komunikat 1/2004
  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich dotyczący składek członkowskich za rok 2005
  (05.10.2004)
 • Komunikat 2/2004
  Komunikat Towarzystwa Internistów Polskich o numeracji kolejnych posiedzeń Zarządu Głównego
  (12.11.2004)
 • Komunikat 3/2004
  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o rejestracji członków Towarzystwa Internistów Polskich
  (08.12.2004)
 • Komunikat 4/2004
  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie powołania przewodniczącego Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
  (18.12.2004)
 • Komunikat 5/2004
  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego
  (18.12.2004)
 • Komunikat 6/2004
  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie wyboru wiceprezesa
  (18.12.2004)
 • Komunikat 7/2004
  Komunikat o wprowadzeniu prenumeraty miesięcznika "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
  (28.12.2004)
 • Komunikat dotyczący zmiany terminu nadsyłania prac na sesję posterową XXXVI Zjazdu TIP
  (03.03.2008)
 • Komunikat w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis zdarzenia edukacyjnego do rejestru OIL
  (02.02.2007)
 • Zasady odpłatności za publikowanie niektórych prac w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  (26.10.2004). • Komunikat 1/2005

  Komunikat o numerze konta bankowego Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
  Uprzejmie informujemy, ze numer konta bankowego Zarządu Głównego przedstawia się następująco:
  GBG SA II O/Katowice 70 1560 1111 0000 9070 0015 2745

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Katowice, dnia 7 stycznia 2005 r.

  Komunikat 2/2005

  Przypomnienie o wysokości składek członkowskich
  Uprzejmie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej Towarzystwa Internistów Polskich nie uległa zmianie i wynosi 60 zł. rocznie. Przypominamy o obowiązku terminowego opłacania składek.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Warszawa, dnia 18 grudnia 2005 r.

  Komunikat 3/2005

  Komunikat o odpłatności za publikowane prace poglądowe w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2006 r. została wprowadzona nowa stawka odpłatności za ogłoszone w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej prace poglądowe. Wynosi ona obecnie 100 zł za każdą rozpoczętą wydrukowana stronę w czasopiśmie. Zasady wnoszenia opłaty pozostają bez zmian.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Warszawa, dnia 18 grudnia 2005 r.

  Komunikat 1/2004

  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich dotyczący składek członkowskich za rok 2005
  Uprzejmie zawiadamiamy, że członkowie Towarzystwa Internistów Polskich są zobowiązani do opłacenia składki członkowskiej za rok 2005 do końca lutego 2005 r. Osoby, które nie dokonają wpłaty w tym terminie nie będą otrzymywać zawiadomień o zebraniach, konferencjach i szkoleniach oraz tracą prawo do zniżek przy opłatach wpisowych, prenumeracie itp., a także nie będą im wystawiane zaświadczenia o przynależności do Towarzystwa Internistów Polskich.
  Przypominamy, że składkę należy wpłacać do Oddziału TIP. Jednocześnie prosimy uprzejmie Kolegów skarbników Oddziałów o ułatwienie dokonywania terminowego wpłat i przesłanie do dnia 15 marca 2005 r. do Zarządu Głównego listy osób, które opłaciły składkę członkowską za rok 2005 i nie zalegają ze składkami za lata 2003-2004.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Katowice, dnia 5 października 2004 r.

  Komunikat 2/2004

  Komunikat Towarzystwa Internistów Polskich o numeracji kolejnych posiedzeń Zarządu Głównego
  Po zebraniu dostępnych materiałów historycznych dotyczących dziejów Towarzystwa Internistów Polskich została odtworzona kolejność posiedzeń Zarządu Głównego naszego Towarzystwa. W latach 1906-2004 odbyły się 246 posiedzenia, w tym trzy w roku 2004. Na tej podstawie wprowadzono kolejną numerację posiedzeń ogłaszając, że posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich dnia 18 grudnia 2004 r. nosi numer 247.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Katowice, dnia 12 listopada 2004 r.

  Komunikat 3/2004

  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o rejestracji członków Towarzystwa Internistów Polskich
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2005 r. rozpoczyna się nowa rejestracja wszystkich członków Towarzystwa Internistów Polskich. W związku z tym przesyłamy wzór deklaracji członkowskiej, którą prosimy powielić i rozprowadzić wśród członków Oddziału. Wypełnione ankiety prosimy sukcesywnie przesyłać do Zarządu Głównego TIP. Nowa rejestracja dotyczy zarówno Kolegów już należących do Towarzystwa jak i nowowstępujących.

  Uprzejmie nadmieniamy, że decyzje o przyjęciu członków zwyczajnych Towarzystwa Internistów Polskich zgodnie ze statutem podejmują Zarządy Oddziałów i one dokonują zbierania składek członkowskich oraz prowadzą ewidencje członków należących do Oddziału. Przypominamy też o obowiązku opłacenia składek za rok 2005 przez członków TIP do końca lutego 2005 r.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Katowice, dnia 8 grudnia 2004 r.

  Komunikat 4/2004

  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie powołania przewodniczącego Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
  Zgodnie z art. 52 Statutu Towarzystwa Internistów Polskich na stanowisko przewodniczącego Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych został powołany dr n. med. Jacek Imiela.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Warszawa, dnia 18 grudnia 2004 r.

  Komunikat 5/2004

  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego
  Zgodnie z art. 37 pkt. 2 Statutu Towarzystwa Internistów Polskich na stanowisko przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego została powołana prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Warszawa, dnia 18 grudnia 2004 r.

  Komunikat 6/2004

  Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie wyboru wiceprezesa
  Zgodnie z art. 27 pkt 1, podpkt 3 i art. 27 pkt 8 Statutu Towarzystwa Internistów Polskich na stanowisko wiceprezesa został wybrany dr n. med. Jacek Imiela.

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Warszawa, dnia 18 grudnia 2004 r.

  Komunikat 7/2004

  Komunikat o wprowadzeniu prenumeraty miesięcznika "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
  Uprzejmie informujemy, ze od stycznia 2005 r. tj. od początku tomu 113 miesięcznik "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej" będzie dostępny dla członków Towarzystwa Internistów Polskich wyłącznie drogą prenumeraty.
  Członkowie Towarzystwa mogą prenumerować nasz miesięcznik po preferencyjnej cenie 100 zł. rocznie. Cena indywidualnej prenumeraty dla osób nie będących członkami Towarzystwa Internistów Polskich wynosi 120 zł. rocznie, a dla instytucji 216 zł. rocznie.
  Opłaty za prenumeratę należy kierować do Wydawnictwa Medycznego Urban & Partner, ul. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-950 Wrocław Bank Pekao SA I.O/Wrocław, nr 83-1240199444-1111000024960520. Dodatkowych informacji udziela Dział Prenumeraty tel: 71-3285487, 71-3283068, 71-3283069

  dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
  Sekretarz Prezes

  Katowice, dnia 28 grudnia 2004 r.