Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 253
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 253
w dn. 3 czerwca 2008 roku w Krakowie, w budynku II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ przy ul. Skawińskiej 8.

Obecni:

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. prof. dr hab. Anna Doboszyńska
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. Anna Jegier
5. prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
6. prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
7. prof. dr hab. Jacek Musiał
8. prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
9. dr med. Janusz Siedlecki
10. dr med. Marek Sienicki
11. prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
12. prof. dr hab. Anetta Undas
13. prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
1. prof. dr hab. Jan Duława
2. prof. dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień
3. prof. dr hab. Zbigniew Maziarz
4. dr med. Zofia Zadrożna

Osoby zaproszone
1. mgr Teresa Chornikowska
2. dr med. Maciej Hamankiewicz
3. dr hab. Jacek Imiela
4. dr med. Anna Kotulska
5. mgr Maria Kraut
6. dr med. Jan Sznajd

Program posiedzenia
1. Sprawy organizacyjne związane z biurem Zarządu Głównego
2. Wybory
a) Wiceprezesa Zarządu Głównego TIP w kadencji 2008–2012
b) członków Komisji do spraw Kształcenia Przeddyplomowego w kadencji 2008–2012
c) członków i przewodniczącego Komisji do spraw Kształcenia Specjalistycznego i
Ustawicznego w kadencji 2008–2012
d) członków i przewodniczącego Komisji do spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych w kadencji 2008–2012
e) członków i przewodniczącego Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2008–2012
f) członków Komisji do spraw Nagród w kadencji 2008–2012
3. Przedstawienie ogólnych zadań Zarządu Głównego w kadencji 2008–2012
4. Przedstawienie zadań związanych z "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
5. Przedstawienie zadań Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
6. Przedstawienie zadań Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
7. Przedstawienie zadań Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego
8. Przedstawienie zadań Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego
9. Przedstawienie zasad gospodarki finansowej TIP
10. Wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

Prof. Jacek Musiał przywitał przybyłych na posiedzenie członków nowego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej TIP oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił proponowany program posiedzenia (p. wyżej), który został przyjęty jednogłośnie.

1. Sprawy organizacyjne
Prof. Jacek Musiał poinformował o utworzenie Biura Zarządu Głównego w budynku II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 8, oraz przedstawił Kierownika Biura, Panią mgr Renatę Zarębę.

2. Wybory
a) Wiceprezesa Zarządu Głównego TIP w kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił kandydaturę prof. Marii Podolak-Dawidziak, nie zgłoszono innych kandydatur. Przeprowadzono głosowanie tajne na kartach. Wyniki: za głosowało 13 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.
b) członków Komisji do spraw Kształcenia Przeddyplomowego w kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury: prof. Irena Zimmermann-Górska, prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Piotr Zaborowski, doc. Jacek Imiela. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie.
Prof. Jacek Musiał zgłosił kandydaturę prof. Ireny Zimmermann-Górską na stanowisko przewodniczącego tej Komisji. Przeprowadzono głosowanie tajne na kartach.
Wyniki: za głosowało 13 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.
c) członków Komisji do spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego w kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury: prof. Andrzej Szczeklik, prof. Jacek Musiał, prof. Eugeniusz J. Kucharz, prof. Irena Zimmermann-Górska, dr Piotr Gajewski. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie.
Prof. Jacek Musiał zgłosił kandydaturę prof. Andrzeja Szczeklika na stanowisko przewodniczącego tej Komisji. Przeprowadzono głosowanie tajne na kartach.
Wyniki: za głosowało 13 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.
d) członków Komisji do spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych w kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury: doc. Jacek Imiela, dr Janusz Siedlecki, dr Marek Sienicki, dr Maciej Hamankiewicz, prof. Zbigniew Zdrojewski. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie.
Prof. Jacek Musiał zgłosił kandydaturę doc. Jacka Imieli na stanowisko przewodniczącego tej Komisji. Przeprowadzono głosowanie tajne na kartach.
Wyniki: za głosowało 13 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.
e) członków Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury: prof. Eugeniusz Kucharz, dr Anna Kotulska, dr Jan Sznajd, dr Robert Pieczyrak. Nie zgłoszono innych kandydatur.
Przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie.
Prof. Jacek Musiał zgłosił kandydaturę prof. Eugeniusza Kucharza na stanowisko przewodniczącego tej Komisji. Przeprowadzono głosowanie tajne na kartach.
Wyniki: za głosowało 14 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.
f) członków Komisji do spraw Nagród w kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury na członków niewchodzących w skład tej Komisji z urzędu: prof. Franciszek Kokot, prof. Eugeniusz Kucharz, prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Irena Zimmermann-Górska, dr Piotr Gajewski. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przeprowadzono głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie.
Wyniki wyborów zostały ujęte w uchwale Zarządu Głównego TIP nr 2/2008 (załącznik 1 do protokołu).

3. Przedstawienie ogólnych zadań Zarządu Głównego w kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zarysował ogólnie zadania Zarządu Głównego, podkreślając konieczność intensywnych prac poszczególnych Komisji. Za główne cele w kadencji 2008–2012 uznał:
1) zwiększenie liczby członków TIP
2) pozyskanie środków finansowych dla zapewniania sprawnego funkcjonowania stałego biura Zarządu Głównego i realizacji inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo
3) zaangażowanie TIP w ustalenie programu kształcenia przeddyplomowego i specjalistycznego w chorobach wewnętrznych
4) współpraca TIP z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawach dotyczących świadczeń intenistycznych
5) rozwijanie współpracy międzynarodowej TIP
6) dalsze umacnianie pozycji "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" poprzez dążenie do uzyskania IF (impact factor)

4. Przedstawienie zadań związanych z "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
Redaktor naczelny PAMW, prof. Anetta Undas, przedstawiła aktualną sytuację czasopisma, podkreślając zmiany wprowadzone po przejęciu jego wydawania przez Medycynę Praktyczną, m.in. uruchomienie wersji angielskiej i elektronicznej, elektronicznego systemu recenzji artykułów, pozyskiwanie artykułów u wybitnych ekspertów zagranicznych itd.

5. Przedstawienie zadań Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
Prof. Eugeniusz Kucharz przedstawił dotychczasowy zakres współpracy międzynarodowej TIP i główne kierunki jej rozwijania:
1) American College of Physicians – koordynację powierzono dr. Janowi Sznajdowi
2) European Federation of Internal Medicine i International Society of Internal Medicine – koordynację powierzono dr. Annie Kotulskiej
3) kraje Europy środkowej i wschodniej – koordynację powierzono dr. Robertowi Pieczyrakowi

6. Przedstawienie zadań Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
Doc. Jacek Imiela przedstawił aktualny, niezadowalający stan kontraktowania świadczeń internistycznych oraz obawy związane z zamiarem wprowadzenia przez NFZ systemu JGP. Podjęto decyzję o szybkim zorganizowaniu spotkania Komisji z przedstawicielami szpitali uczestniczących w programie pilotażowym.

7. Przedstawienie zadań Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego
Prof. Maria Podolak-Dawidziak przestawiła dotychczasowy dorobek Komisji i kierunki dalszych działań, m.in. w celu ujednolicenia zasad egzaminowania studentów z interny.

8. Przedstawienie zadań Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego
Dr Piotr Gajewski poinformował o czekających Komisję zadaniach związanych z wydawaniem lekarzom zaświadczeń o zgromadzonych punktach edukacyjnych w mijającym okresie rozliczeniowym.

9. Przedstawienie zasad gospodarki finansowej TIP
Prof. Jacek Musiał przedstawił propozycje zmian zasad:
a) pobierania opłat członkowskich i rozliczeń między Oddziałami TIP a Zarządem Głównym
b) współpracy finansowej TIP z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne W dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami uczestniczyły: dotychczasowa księgowa ZG TIP Pani Maria Kraut i przejmująca jej obowiązki Pani Teresa Chornikowska.
Przyjęto jednogłośnie:
1) uchwałę w sprawie nowych zasad rozliczeń finansowych pomiędzy Oddziałami TIP a Zarządem Głównym (załącznik 2 do protokołu)
2) uchwałę w sprawie zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne (załącznik 3 do protokołu).

10. Wolne wnioski
Prof. Zbigniew Maziarz w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Prezesa ZG z prośbą o częstsze niż w poprzednich kadencjach spotkania i wgląd do rocznych sprawozdań finansowych. Prof. Jacek Musiał zapewnił, że na wszystkie posiedzenia ZG będą zapraszani członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i będą mieli na bieżąco pełny wgląd w dokumentację finansową.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP