Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 3/2008
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2008
w sprawie zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne
podjęta w dn. 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu nr 253

Podmiot zainteresowany współorganizacją zdarzenia edukacyjnego przez Towarzystwo Internistów Polskich (także Oddział TIP), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy, musi spełnić następujące warunki:

 1. Program, miejsce i termin zdarzenia są uzgodnione z Zarządem Głównym lub Zarządem Oddziału.
 2. Spełnione są wszystkie kryteria akredytacji zdarzeń w ramach Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych, przyjęte przez Zarząd Główny Towarzystwa i ogłoszone na stronie internetowej (www.tip.org.pl)
 3. W przypadku gdy współorganizatorem jest Zarząd Główny TIP, a obsługą finansową zdarzenia zajmuje się bezpośrednio inny podmiot, podmiot ten jest zobowiązany w terminie do 2 tygodni od zakończenia zdarzenia wpłacić na konto Zarządu Głównego kwotę w wysokości zależnej od liczby uczestników:
  1. do 100 osób – 1000 zł
  2. 100–300 osób – 2000 zł
  3. 300–500 osób – 3000 zł
  4. 500–1000 osób – 4000 zł
  5. ponad 1000 osób – 7000 zł.
 4. W przypadku gdy współorganizatorem jest Oddział lub Sekcja TIP, a obsługą finansową zdarzenia zajmuje się bezpośrednio inny podmiot, podmiot ten jest zobowiązany w terminie do 2 tygodni od zakończenia zdarzenia wpłacić na konto Zarządu Głównego kwotę w wysokości zależnej od liczby uczestników (p. pkt 3). Zarząd Główny niezwłocznie po zaksięgowaniu otrzymanej kwoty, przekaże 50% z niej na konto danego Oddziału TIP.
 5. W przypadku gdy obsługą organizacyjną zdarzenia zajmuje się bezpośrednio inny podmiot niż TIP, podmiot ten jest zobowiązany do umożliwienia podczas danego zdarzenia prezentacji Towarzystwa przez osobę oddelegowaną przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału oraz naboru nowych członków.
 6. Decyzję w sprawie współorganizacji zdarzenia edukacyjnego przez TIP wydaje w formie pisemnej Prezes Zarządu Głównego (lub Przewodniczący Zarządu Oddziału) lub inny upoważniony członek Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP