Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 255

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 255
2 kwietnia 2009 r. od godz. 11.00–13.00
Sala Rudniewa, Pałac Kultury i Nauki
Warszawa, Plac Defilad 1

Obecni

Członkowie Zarządu Głównego

 1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
 2. prof. dr hab. med. Anna Doboszyńska
 3. dr med. Piotr Gajewski
 4. dr hab. med. Jacek Imiela
 5. prof. dr hab. med. Anna Jegier
 6. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 7. prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef Kucharz
 8. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
 9. dr med. Janusz Siedlecki
 10. dr med. Marek Sienicki
 11. prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
 12. prof. dr hab. med. Anetta Undas vprof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski
 13. prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska

Przewodniczący Oddziałów

 1. dr hab. med. Wojciech Barud
 2. dr hab. med. Wiesław Bryl
 3. dr Barbara Deręgowska
 4. dr hab. med. Cezary Kucio
 5. dr Kinga Konopnicka (w zastępstwie dr Grażyny Jeżewskiej)
 6. prof. dr hab. med. Zdzisław Kidawa
 7. dr Krzysztof Janik (w zastępstwie dr. Mariusza Mytnika)
 8. dr Mariusz Szczerbowski
 9. dr Aleksandra Szaefer (w zastępstwie dr Małgorzaty Wesołowskiej)
 10. dr hab. med. Andrzej Wojtarowicz

Członkowie Komisji

 1. dr med. Anna Kotulska
 2. dr med. Jan Sznajd
 3. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Osoby zaproszone

 1. dr Anna Szymańska-Chabowska (w zastępstwie prof. dr. hab. med. Ryszarda Andrzejaka)
 2. prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski
 3. prof. dr hab. med. Jan Duława
 4. dr hab. med. Jacek Jawień
 5. dr Lech Kucharski
 6. dr med. Grzegorz Pulkowski
 7. prof. dr hab. med. Wojciech Sodolski
 8. dr med. Marek Stopiński
 9. dr med. Konstanty Szułdrzyński
 10. dr med. Zofia Zadrożna

Program posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 254. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał
 2. Informacja Prezesa ZG – prof. J. Musiał
 3. Wybory nowego skarbnika ZG
 4. Sprawy członkowskie i prezentacja nowej strony internetowej TIP – dr P. Gajewski
 5. Informacja redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas
 6. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji ds. Nagród – prof. A. Szczeklik
 7. Informacja Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego – prof. I. Zimmermann-Górska
 8. Informacja Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. E.J. Kucharz
 9. Wystąpienie Konsultanta Krajowego ds. chorób Wewnętrznych
 10. Przedstawienie projektu Poradni Internistycznych dla NFZ – dr Lech Kucharski
 11. Wolne wnioski
 12. Wystąpienie gościa specjalnego, delegata American College of Physicians, prof. Paula Muellera – prezentacja systemu oceniania rezydentów z chorób wewnętrznych w Mayo Clinic

Przebieg posiedzenia

 1. Prof. Jacek Musiał przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego (ZG) oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił proponowany program posiedzenia (p. wyżej) i protokół z 254. posiedzenia ZG. Zarówno protokół, jak i porządek obrad wszyscy zebrani przyjęli jednogłośnie.
 2. Prof. Jacek Musiał przedstawił sprawozdanie „administracyjno-finansowe”. Poinformował uczestników spotkania, że w wyniku ostatnich działań Prezydium ZG Towarzystwo uzyskało wpis do KRS – starania trwały od czerwca do grudnia 2008 r. Nadmienił także, iż zostało złożone do Sądu uzupełnienie związane z danymi dotyczącymi Oddziałów, które zmieniły swoje siedziby. Ponadto Prezydium ZG wystąpiło do Urzędu Statystycznego w Łodzi, a następnie do Izby Skarbowej w Bielsku-Białej, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących finansowania zdarzeń edukacyjnych współorganizowanych przez TIP. Prof. Musiał poinformował, że została sfinalizowana sprawa przeniesienia konta bankowego z Katowic do Krakowa (numer konta pozostał ten sam). Następnie wymienił Oddziały, które nie rozliczyły się z ZG: Oddział Częstochowski – za lata 2006–2008 Oddział Gorzowski – za lata 2005–2006 Oddział Kielecki – za lata 2006–2008 Oddziały Krakowski, Lubelski i Łódzki – za 2008 r. Oddział Olsztyński – za lata 2005–2008 Oddział Poznański – za lata 2007–2008 Oddział Warszawski – za lata 2005–2008 Oddział Wrocławski – za 2008 r. Oddział Zielonogórski – za lata 2006–2008
 3. Wybory nowego skarbnika ZG W związku z rezygnacją dr Magdaleny Twardowskiej z pełnienia funkcji skarbnika ZG (oficjalne pismo w załączeniu), Prof. Jacek Musiał zgłosił kandydaturę dr. Konstantego Szułdrzyńskiego z II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ z Krakowa. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przeprowadzono głosowanie tajne na kartach. Wyniki: za głosowało 14 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.
 4. Sekretarz ZG, dr Piotr Gajewski przedstawił najistotniejsze sprawy członkowskie związane m.in. z wprowadzeniem nowej deklaracji członkowskiej oraz utworzeniem elektronicznego Rejestru Członków. Zaprezentował także nową stronę internetową TIP.
 5. Redaktor naczelny PAMW, prof. Anetta Undas, przedstawiła aktualną sytuację czasopisma, podkreślając przede wszystkim, że szanse na uzyskanie IF (impact factor) są coraz bardziej realne, gdyż redakcja otrzymała informację z Thomson Reuters, potwierdzającą włączenie czasopisma do jednej z baz Thomson – Science Citations Index Expanded. Prof. Undas zasygnalizowała również najważniejsze zmiany wprowadzone w PAMW w ostatnim półroczu: a) od nr 9/2008 czasopismo ukazuje się w nowej szacie typograficznej b) od nr 1/2009 czasopismo zostało poszerzone o nowy dział „Medycyna translacyjna” c) od nr 4/2009 wszystkie artykuły będą publikowane wyłącznie w języku angielskim wraz z polskimi streszczeniami i słowami kluczowymi. Wybrane artykuły autorów zagranicznych będą dostępne w wersji polskiej online.
 6. Prof. Andrzej Szczeklik przedstawił sprawozdanie z prac Komisji ds. Nagród, która w tym roku przyznała nagrody za: a) najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2009 r. b) szczególny wkład w organizację ciągłego doskonalenia zawodowego w chorobach wewnętrznych c) zgromadzenie największej liczby punktów edukacyjnych w Programie TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych w okresie 2005–2008.
 7. Prof. Irena Zimmermann-Górska poinformowała zgromadzonych o pracach Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego.
 8. Prof. Eugeniusz J. Kucharz przedstawił działalność Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.
 9. Doc. Jacek Imiela zarysował swój plan działań, jako Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych. Poinformował zebranych o ostatnich wydarzeniach związanych z testowym egzaminem specjalizacyjnym z interny. Poprosił ZG TIP o pomoc w realizacji swoich zamierzeń i o dalszą owocną współpracę.
 10. Dr Lech Kucharski, zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego TIP, przedstawił projekt tworzenia Specjalistycznych Poradni Chorób Wewnętrznych.
 11. W wolnych wnioskach zabrali głos: Prof. Irena Zimmermann-Górska zaznaczyła, że poradnie internistyczne mogłyby pełnić funkcję dydaktyczna, gdyż studenci mieliby doskonała okazję „spotkania, widzenia” chorych pierwszego kontaktu. Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk zdecydowanie poparła ideę tworzenia poradni internistycznych oraz propozycję doc. Imieli dotyczącą przeprowadzenia na nowo akredytacji oddziałów chorób wewnętrznych. Prof. Piotr Zaborowski również poparł inicjatywę przywrócenia poradni internistycznych. Jednakże stwierdził, że „przychodnie internistyczne niczego nie załatwią, jeśli będą samymi przychodniami internistycznymi”. Zaproponował, aby połączyć przychodnie specjalistyczne z systemem diagnostycznym lecznictwa przedszpitalnego (gabinetami diagnostycznymi) i zagwarantować lekarzom prowadzącym te przychodnie silny związek np. z oddziałami chorób wewnętrznych I lub II poziomu referencyjności, gdyż tylko takie rozwiązanie mogłoby być atrakcyjne i korzystne dla lekarzy.
 12. Prof. Paul Mueller, gość specjalny z ramienia American College of Physicians, przedstawił system oceniania rezydentów z chorób wewnętrznych funkcjonujący w Mayo Clinic (Rochester, USA). Po prezentacji odpowiadał na pytania uczestników posiedzenia.
 13. Na zakończenie posiedzenia prof. Musiał jeszcze raz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i czynny udział oraz zaprosił na wspólny posiłek.