Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 259
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 259
posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
31 marca 2011 r., godz. 9.15–11.00
Warszawa, Hotel Holiday Inn., Sala Sonata


Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr med. Piotr Gajewski
3. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
4. prof. dr hab. med. Anna Jegier
5. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
6. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
7. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
8. dr med. Janusz Siedlecki
9. prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
10. dr med. Konstanty Szułdrzyński
11. prof. dr hab. med. Anetta Undas
12. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski
13. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Osoby zaproszone:
1. dr med. Anna Kotulska
2. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Przewodniczący Oddziałów
1. dr hab. med. Wojciech Barud (przewodniczący Oddziału Lubelskiego
2. dr Maciej Cymerys (w zastępstwie dr hab. med. Wiesława Bryla, przewodniczącego Oddziału Poznańskiego)
3. dr Barbara Deręgowska (przewodnicząca Oddziału Włocławskiego)
4. dr med. Krzysztof Janik (wiceprzewodniczący Oddziału Częstochowskiego)
5. dr Małgorzata Różycka (przewodnicząca Oddziału Częstochowskiego)
6. dr med. Anna Sobel-Maruniak (przewodnicząca Oddziału Rzeszowskiego)
7. dr med. Anna Szymańska-Chabowska (przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego)
8. dr Andrzej Wołowiec (przewodniczący Oddziału Zielonogórskiego)

Komisja Rewizyjna
1. prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz

Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 258. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał 10 min
2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich - prof. J. Musiał 20 min
3. Informacja Redaktora Naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" - prof. A. Undas 15 min
4. Informacja Konsultanta Krajowego ds. chorób wewnętrznych - prof. J. Imiela 20 min
5. Omówienie aktualnego programu nauczania interny w Polsce i możliwości jego modyfikacji – prof. I. Zimmermann-Górska 15 min
7. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia
1. Uczestników posiedzenia przywitał Prezes, prof. Jacek Musiał, i zwrócił się do zebranych z prośbą o zaakceptowanie zmiany polegającej na rozpoczęciu obrad od wystąpienia prof. Piotra Zaborowskiego. Po krótkim wprowadzeniu Prezesa głos zabrała prof. Irena Zimmermann-Górska. Poinformowała o posiedzeniu Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego, które odbyło się poprzedniego dnia (tj. 30 marca br.) oraz o zaakceptowanym przez Sejm projekcie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Następnie podsumowała najważniejsze punkty ustawy:
1) dyplom lekarza wydawany po odbyciu przynajmniej 5500 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym dwusemestralne praktyczne nauczanie na 6. roku
2) zniesienie stażu podyplomowego
3) wprowadzenie lekarskiego egzaminu końcowego – LEK
4) nauczanie praktyczne w podmiotach leczniczych, które zawarły w tym zakresie umowę z uczelniami medycznymi
5) ustalenie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania w drodze rozporządzenia ministra zdrowia.
Profesor Zimmermann-Górska wyraziła opinię, że TIP powinno zająć określone stanowisko w sprawie proponowanego ramowego programu zajęć praktycznych. Po czym poprosiła prof. Zaborowskiego o przedstawienie propozycji dotyczącej zmiany toku studiów medycznych.
Prof. Zaborowski omówił nieoficjalne wyniki pracy zespołu powołanego w 2008 roku przez Minister Ewę Kopacz, który miał się zająć prawdopodobną likwidacją stażu podyplomowego i przeorganizowaniem toku nauczania. Przedstawił najważniejsze wnioski. Omówił następujące kwestie:
1) zwiększenie liczby godzin do 6100
2) zmiana przepisów prawnych umożliwiających dopuszczenie studentów do wykonywania czynności medycznych z pacjentem
3) wyposażenie uczelni medycznych w laboratoria do nauczania umiejętności klinicznych oraz zapewnienie nakładów finansowych na dalsze ich utrzymanie
4) uzyskanie akredytacji dydaktycznej przez szpitale, które będą prowadzić zajęcia ze studentami
5) przemodelowanie praktyk wakacyjnych
6) ograniczenie liczby godzin kontaktowych, a zwiększenie liczby godzin, w których studenci będą pracować samodzielnie
7) zintegrowanie i zblokowanie nauczania przedmiotów teoretycznych
8) ograniczenie liczby wykładów na rzecz zajęć interaktywnych
9) rozdzielenie godzin pracy studenta od asystenta
10) określenie katalogu umiejętności absolwenta studiów medycznych.

Następnie przedstawił propozycję integracji i zmiany organizacji zajęć. Zaapelował o wzmacnianie pozycji interny i wyraźne oddzielenie jej od medycyny rodzinnej i zajęć, jakie mają miejsce w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
Prezes podziękował za wystąpienie i razem z prof. Zimmermann-Górską zachęcił uczestników zgromadzenia do zaangażowania się w pracę nad zmianą organizacji studiów medycznych, a przede wszystkim VI roku. Po czym wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali m.in. prof. Jacek Imiela, prof. Andrzej Szczeklik (podkreślił jak ważny jest kontakt z pacjentem już od 1. roku studiów), dr med. Piotr Gajewski (przypomniał o konieczności opracowania programu modułu internistycznego do kształcenia podyplomowego oraz sprecyzowania zakresu wiedzy niezbędnej na poszczególnych etapach kształcenia). Prof. Musiał podsumował dyskusję i zasugerował, aby prof. Zimmermann-Górska zajęła się powołaniem odpowiedniego zespołu spośród członków TIP.
Prezes podziękował jeszcze raz prof. Zaborowskiemu za wystąpienie, a następnie poprosił uczestników o przyjęcie protokołu z poprzedniego (258) posiedzenia ZG. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Prezes przedstawił bieżące informacje na temat działalności TIP. Poinformował o perspektywie pozytywnych zmian w zakresie obecności lekarzy internistów w POZ oraz przywrócenia poradni internistycznych. Poinformował również, że zwrócił się do 5 oddziałów TIP (częstochowskiego, olsztyńskiego, włocławskiego, zachodniopomorskiego i zielonogórskiego) z prośbą o weryfikację działań i ewentualną decyzję o zamknięciu oddziału. Wszystkie oddziały wyraziły chęć kontynuacji działalności. Prezes przedstawił sytuację poszczególnych oddziałów (załącznik 1 do protokołu), wskazał te w których zaobserwowano poprawę aktywności oraz te, w których uległa ona pogorszeniu. Wskazał także oddziały bydgosko-toruński i krakowski jako najprężniej działające. Zwrócił się z prośbą do przewodniczących oddziałów o zmobilizowanie członków do wypełniania deklaracji i regularnego uiszczania opłaty członkowskiej, celem zaprowadzenia porządku w elektronicznym Rejestrze Członków. Prof. Eugeniusz Kucharz zwrócił uwagę, że należy uporządkować sprawy administracyjne związane z przynależnością danego powiatu do danego oddziału TIP i danej Izby Lekarskiej.
Prezes poinformował o podjęciu uchwały Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego dotyczącej przyznawania nagród za najlepszą pracę opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej (PAMW) w 2010 r.; poinformował także zebranych o sponsorze (GlaxoSmith Kline) i wysokości poszczególnych nagród oraz zachęcił uczestników do zgłaszania artykułów do czasopisma.
Prezes przedstawił sytuację finansową TIP, która pozwala jedynie na realizację podstawowych działań. Poinformował o nieudanej inicjatywie pozyskiwania środków poprzez współorganizowanie zdarzeń edukacyjnych, i przypomniał, że działalność TIP jest zasadniczo finansowana ze środków płynących z opłat członkowskich. Zachęcił uczestników do zgłaszania propozycji pozyskania dodatkowych środków na rozwój działalności i realizację szerszych działań. Wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali m.in.: dr med. Anna Sobel-Maruniak (podała przykład organizowania płatnych konferencji/szkoleń z nadaniem certyfikatów umiejętności), dr med. Piotr Gajewski (przypomniał, że kwestia umiejętności i nadawania certyfikatów będzie sformalizowana i zawarta w ustawie o zawodzie lekarza), prof. Imiela, prof. Musiał (zaproponowali zmianę w uchwale, dotyczącą pozyskiwania dochodu ze wszystkich zdarzeń edukacyjnych organizowanych pod patronatem TIP). Prof. Musiał zasugerował także, żeby podnieść opłatę członkowską do 100 zł rocznie, co spotkało się z ogólnym poparciem uczestników posiedzenia. Argumenty „za” przedstawił m.in. dr Gajewski, prof. Kucharz i dr Krzysztof Janik (wiceprzewodniczący Oddziału Częstochowskiego). Wywiązała się dyskusja na temat ściągalności składek i rozwiązań, które zmobilizują członków do terminowego ich opłacania. Po dyskusji dotyczącej zmian wysokości i możliwości uiszczania składek członkowskich, tj. podniesienia opłaty do 100 zł od 2012 roku, obniżenia kwoty (do 250 zł) w przypadku opłaty za 3 lata z góry, niższych opłat dla osób w trakcie specjalizacji, prof. Musiał zaproponował podjęcie właściwej uchwały, z pominięciem propozycji obniżenia wysokości składki członkowskiej dla lekarzy w trakcie specjalizacji (załącznik 2 do protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Następnie Prezes poprosił prof. Anettę Undas o przedstawienie informacji na temat "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" (PAMW). Prof. Undas podsumowała działalność czasopisma za 2010 r. i początek 2011 r. Przypomniała, że najważniejszym celem jest uzyskanie Impact Factor o wartości min. 1 w 2012 r. Poinformowała, jak obliczany jest IF i podała jego szacowaną wartość na marzec 2011 r. Przedstawiła statystyki dotyczące cytowań, rodzaju zgłaszanych artykułów, odwiedzin strony internetowej czasopisma, czasu recenzji, itd. Poinformowała także o otrzymanym dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz planowanych projektach – m.in. o wprowadzeniu Online First, modernizacji strony internetowej, a także organizacji spotkania członków Rady Naukowej, recenzentów i sympatyków czasopisma. Zakończyła wystąpienie, apelując o cytowanie artykułów publikowanych w PAMW.
Po wystąpieniu prof. A. Undas, Prezes poinformował o konieczności zatwierdzenia programu TIP w zakresie ciągłego doskonalenia lekarzy w chorobach wewnętrznych, który jest przedstawiany Naczelnej Radzie Lekarskiej. Poprosił uczestników o zapoznanie się z programem i zgłoszenie ewentualnych uwag. Program został zaakceptowany w głosowaniu jawnym. Na koniec Prezes poprosił o wystąpienie prof. Jacka Imielę. Prof. Imiela zwrócił się do Członków ZG z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawach związanych z finansowaniem programu specjalizacji, egzaminem, poradniami POZ, sytuacją spółek prawa handlowego, rezydenturami z chorób wewnętrznych i akredytacją z interny. Poprosił uczestników, żeby zastanowili się nad prezentowanymi projektami i propozycjami rozwiązań i przedstawili swoje stanowisko prezesowi TIP; zasugerował też, żeby zwołać osobne posiedzenie poświęcone wyłącznie tym problemom. Zwrócił uwagę na sytuację interny – brak procedur lub ich niedocenianie i niedofinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia; poinformował zebranych, że wystosował pismo do konsultantów wojewódzkich z prośbą o wymienienie procedur niedoszacowanych i propozycję właściwej wyceny. Poruszył problem, jakim jest ułożenie programu specjalizacji oraz zwiększenia zakresu odpowiedzialności kierownika specjalizacji. Przypomniał, jak ważne są działania na rzecz wzmocnienia pozycji interny. Poinformował, że 16% osób nie zdało egzaminu z interny, że niepokojąco zmniejsza się liczba internistów, rośnie wiek internistów i coraz mniej osób zdaje egzamin z interny. Następnie poruszył kwestię przywrócenia poradni POZ i zaznaczył, że warto wykorzystać fakt, iż pomysł ten ma poparcie Ministerstwa Zdrowia. Poinformował o powstaniu komisji przy Ministerstwie Zdrowia, poświęconej zmianom w POZ, której członkami są w większości lekarze interniści. Następnie przedstawił sytuację spółek prawa handlowego, po czym przeszedł do kwestii rezydentur z chorób wewnętrznych, a następnie kryteriów akredytacji oddziałów internistycznych. Na koniec zaapelował o wspólne działanie.

Prezes podziękował prof. Imieli za wystąpienie i zaprosił uczestników do wzięcia udziału w dyskusji. Głos zabrał prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik i zaproponował, żeby prof. Imiela, prof. Musiał i dr med. Gajewski powołali 3-4 zespoły, które zajmą się poszczególnymi sprawami poruszonymi podczas posiedzenia. Prof. Imiela został poproszony o przesłanie swojej prezentacji (załącznik 3 do protokołu) uczestnikom posiedzenia, żeby mogli ocenić, w które zagadnienie mogą się zaangażować.
Prezes podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP