Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 260
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 260
16 listopada 2011 r., godz. 17.00–18.30
Kraków, Hotel Radisson, ul. Straszewskiego 17, Sala Aida


Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Doboszyńska
2. dr med. Piotr Gajewski
3. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
4. prof. dr hab. med. Anna Jegier
5. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
7. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
8. dr med. Marek Sienicki
9. prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
10. dr med. Konstanty Szułdrzyński
11. prof. dr hab. med. Anetta Undas
12. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Goście:
1. prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
2. dr med. Anna Kotulska
3. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Program:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 259. posiedzenia Zarządu Głównego
2. Informacja Prezesa o sprawach finansowych i członkowskich
3. Informacja Konsultanta Krajowego ds. chorób wewnętrznych
4. Kształcenie przeddyplomowe i specjalizacyjne z chorób wewnętrznych – udział TIP w tworzeniu programów kształcenia
5. Sprawozdanie z przygotowań do XXXVII Zjazdu TIP
6. Przedstawienie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego TIP
5. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia
1. Uczestników posiedzenia przywitał Prezes, prof. dr hab. Jacek Musiał. Następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego (259) posiedzenia Zarządu Głównego (ZG). Porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2. Prezes poinformował krótko o sprawach finansowych i członkowskich TIP. Podał następujące dane – na dzień 16 listopada 2012 r.:
a) członkowie zarejestrowani w „Centralnym Rejestrze Członków TIP” – 3343
b) członkowie zdeklarowani – 1712
c) członkowie zdeklarowani oraz systematycznie opłacający składki członkowskie – 1162
Następnie nadmienił, że TIP dysponuje niewielką sumą środków na koncie bankowym, nieco ponad 50 tys. złotych, co w znacznym stopniu ogranicza działalność Towarzystwa. Natomiast udało się zyskać znaczne środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 258 tys. złotych – na rozwój i działanie Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej.
3. Następnie zabrał głos prof. Jacek Imiela, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. W swoim wystąpieniu poruszył następujące kwestie:
a) wyników ostatniego egzaminu z chorób wewnętrznych oraz poziomu przygotowania lekarzy do tego egzaminu.
b) likwidacji egzaminu praktycznego
c) Poradni Internistycznych
d) modułowego systemu kształcenia
e) wyceny procedur internistycznych.
4. O problemach związanych z kształceniem przeddyplomowym i specjalizacją z chorób wewnętrznych poinformowali zebranych prof. Piotr Zaborowski i dr Piotr Gajewski. Prof. Zaborowski przedstawił zmiany programowe kierunku lekarskiego po likwidacji stażu podyplomowego i swoje przypuszczenia, co przyniosą te zmiany (załącznik 1 do protokołu). Dr Gajewski przedstawił sytuację dotyczącą projektu rozporządzenia w zakresie kształcenia specjalistycznego. Niestety nadal – mimo wielokrotnych interwencji prof. Andrzeja Szczeklika, przewodniczącego ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP, jak również prof. Jacka Imieli – utrzymano w projekcie 2-letni moduł podstawowy z chorób wewnętrznych i 3-letni moduł specjalizacyjny (czyli 2+3). Podkreślił, że czas trwania modułu podstawowego ma zasadnicze znaczenie dla programu specjalizacji oraz pozycji internistów w systemie opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że należy dołożyć wszelkich starań, aby przekonać Ministerstwo Zdrowia do przyjęcia 3-letniego modułu podstawowego z chorób wewnętrznych.
Dr Gajewski przeszedł następnie do zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie z interny. Przyjmując, że obecnie referencyjnym źródłem wiedzy jest podręcznik "Choroby wewnętrzne" pod red. prof. Andrzeja Szczeklika, zaproponował, aby członkowie Zarządu i inne poproszone osoby zaznaczyły w tym podręczniku fragmenty wymagane w module podstawowym i fragmenty do modułu specjalistycznego. Dzięki temu będzie można opracować bardzo szczegółowo wymogi egzaminacyjne a także określić zakres kompetencji internisty, a to z kolei będzie potrzebne przy argumentacji odnośnie do umieszczenia internistów w poradniach specjalistycznych.
Po przedstawieniu propozycji dr. Gajewskiego wywiązała się krótka dyskusja, podczas której w pierwszej kolejności zabrał głos prof. Szczeklik, twierdząc że pomysł jest słuszny przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia, w ten sposób będzie można uniknąć powoływania specjalnych zespołów opracowujących taki zakres wiedzy i kompetencji. Prof. Franciszek Kokot zabierając głos w dyskusji, zwrócił uwagę, że najtrudniej będzie określić kompetencje specjalisty-internisty, tj. gdzie kończy się jego kompetencja, w którym momencie jest on zawodowo zobligowany do przekazania "takiego chorego do kogoś, kto lepiej zna się na kardiologii itd., to jest bardzo trudne". Uważa, że taki podręcznik (szczegółowy sylabus) musi zawierać wszystkie stany zagrożenia życia i muszą być one dobrze napisane.
Prof. Irena Zimmermann-Górska zaproponowała, aby redaktorzy odpowiedzialni za swoje rozdziały w podręczniku wybrali to, co internista powinien wiedzieć..
Dr Gajewski na koniec dyskusji zapowiedział, że każdy członek Zarządu i inne wybrane osoby otrzymają egzemplarz podręcznika w celu wykonania powyższego zadania.
5. Kolejnym punktem programu była kwestia dotycząca członkostwa honorowego. Prezes przedstawił proponowany skład Kapituły ds. Członkostwa Honorowego:
Prof. Irena Zimmermann-Górska
Prof. Franciszek Kokot
Prof. Andrzej Szczeklik (przewodniczący)
Następnie poprosił członków Zarządu o podjęcie uchwały (załącznik nr 2 do protokołu) powołującej Kapitułę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Po czym podziękował Członkom za wyrażenie zgody na pracę w Kapitule. Poinformowała zebranych, że do Zarządu Głównego (na ręce Prezesa) w ciągu obecnej kadencji zostały nadesłane 4 wnioski o nadanie tytułu członka honorowego – z następujących Oddziałów: Białostockiego, Krakowskiego, Poznańskiego i Śląskiego.
Następnie zaprezentował kandydatury do tytułu członka honorowego:
1) Prof. Ida Kinalska,
2) Prof. Roman Jaeschke,
3) Prof. Jerzy Głuszek,
4) Prof. Eugeniusz J. Kucharz,
po czym przekazał wnioski Kapitule z prośbą o rozpatrzenie.
Na zakończenie posiedzenia głos zabrał prof. Kucharz, który krótko przestawił sprawozdanie z Kongresu EFIM. Kongres odbył się w Atenach w dnia 6–8 października 2011 r., podczas którego popularyzowano Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. W podsumowaniu podkreślił, że interna wszędzie na świecie przeżywa duże problemy.
Następnie Prezes podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu i zaprosił na poczęstunek.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP