Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 261
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 261
11 kwietnia 2012 r., godz. 13.00–15.00
Warszawa, Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda


Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr med. Piotr Gajewski
3. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
4. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
5. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
6. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
7. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
8. dr med. Janusz Siedlecki
9. dr med. Marek Sienicki
10. dr med. Konstanty Szułdrzyński
11. prof. dr hab. med. Anetta Undas
12. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski
13. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Goście:
1. prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
2. dr med. Anna Kotulska
3. prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz
(Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TIP)
4. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski
5. dr med. Zofia Zadrożna
6. mgr Teresa Chornikowska
(Księgowa TIP)

Program:
1. Otwarcie posiedzenia, uczczenie pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z 260. posiedzenia Zarządu Głównego
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012
4. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012
5. Sprawozdanie redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
6. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego TIP
7. Wystąpienie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
8. Uzgodnienie propozycji ustępującego Zarządu Głównego na stanowiska w kadencji 2012– 2016: Prezesa, Prezesa-elekta, członków ZG oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia niektórych Sekcji TIP oraz przyjęcie propozycji zmian w statucie
10. Dyskusja i wolne wnioski

1. Otwarcie posiedzenia
Przybyłych członków Zarządu Głównego (ZG) i gości ostatniego posiedzenia kadencji 2008– 2012 przywitał Prezes TIP, prof. Jacek Musiał. Następnie poprosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięci niedawno zmarłego Profesora Andrzeja Szczeklika.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z 260. posiedzenia Zarządu Głównego
Prezes przedstawił program zebrania, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Zebrani przyjęli także jednogłośnie protokół z poprzedniego (260) posiedzenia ZG z dnia 16 listopada 2011 r.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012
Sprawozdanie z działalności ZG TIP kadencji 2008–2012 przedstawił prof. Jacek Musiał. W swoim krótkim wystąpieniu poruszył m.in. następujące zagadnienia: władz Towarzystwa, działalności prawno-legislacyjnej, działalności oddziałów, komisji i sekcji, działalności organizacyjnej ZG, sprawozdania z XXXVI Zjazdu TIP, Krajowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych TIP, Konferencji Międzynarodowych, działalności i wzmocnienia pozycji "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" wśród polskich czasopism medycznych, współpracy międzynarodowej i współpracy z innymi towarzystwami naukowymi. Uczestnicy posiedzenia otrzymali 150-stronicowe sprawozdanie, obejmujące 13 rozdziałów i 19 załączników – w formie elektronicznej (na płytach CD), dołączone do materiałów posiedzenia (załącznik 1 do protokołu).
4. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012
Sprawozdanie finansowe (załącznik 2 do protokołu) przedstawił skarbnik ZG TIP kadencji 2008–2012, dr med. Konstanty Szułdrzyński.
5. Sprawozdanie redaktora naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
Raport z działalności czasopisma (załącznik 3 do protokołu), obejmujący ostatnie 4 lata, zaprezentowała redaktor naczelna, prof. Anetta Undas. Przypomniała uczestnikom posiedzenia, ze wydawcą miesięcznika od ponad 4 lat jest Medycyna Praktyczna. Przypomniała również skład Międzynarodowej Rady Naukowej (działającej od 4 lat w niezmienionym składzie) oraz Krajowej Rady Naukowej, której – po śmierci prof. Andrzeja Szczeklika – przewodniczy prof. Franciszek Kokot. Następnie przedstawiła dane statystyczne, dotyczące m.in.: liczby artykułów zgłoszonych do publikacji, wskaźnika odrzuconych prac, liczby artykułów opublikowanych. Wymieniła ośrodki, z których wpłynęło najwięcej opublikowanych prac, jak również dominujące tematy artykułów. Poinformowała zebranych, że w 2007 r. wdrożono elektroniczny system redakcyjny, dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej, który usprawnił proces zgłaszania i recenzowania prac. Natomiast w 2010 r. uruchomiono nowy, profesjonalny system redakcyjny – Editorial Manager. Podała średni czas publikacji w poszczególnych latach, w tym średni czas trwania kolejnych etapów, tj.: wysyłania zaproszeń do recenzji, przesyłania recenzji do redakcji, przesyłania pierwszych recenzji autorom oraz odsyłanie poprawionej pracy. Poruszyła także kwestię indeksowania czasopisma oraz liczby cytowań. Przedstawiła najważniejsze inicjatywy PAMW, w tym starania o pozyskanie impact factor (IF), który dla czasopisma zostanie ogłoszony po raz pierwszy w Journal Citation Reports w czerwcu 2012 r. Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Anetta Undas poinformowała, że z raportu Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Krakowie wynika, że szacunkowy wskaźnik IF wynosi 1,57. Przedstawiła najważniejsze inicjatywy PAMW, w tym ogłoszenie I Edycji Konkursu Red. Naczelnej na najlepszą studencką pracę oryginalną oraz starania o pozyskanie itd.
6. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego TIP
Sprawozdanie (załącznik 4 do protokołu) z działalności Komisji w latach 2008–2012 przedstawiła prof. Irena Zimmermann-Górska, przewodnicząca Komisji. Nadmieniła, że w ramach tej działalności m.in.:
1) opracowano i rozesłano do rektorów wszystkich państwowych uczelni medycznych ankietę dotyczącą systemu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu interny i przygotowania do wprowadzenia nauczania problemowego. W trzech spośród dziewięciu uczelni, które odpowiedziały na ankietę planowano nauczanie problemowe w pozostałych stwierdzono "brak poparcia na wydziale" dla tej idei. Podkreślano również, że podczas studiów brak jest czasu na przekazywanie umiejętności praktycznych, które studenci powinni nabyć podczas praktyk wakacyjnych i stażu podyplomowego.
2) zebrano informacje dotyczące zasad egzaminowania studentów z zakresu interny. W ośmiu uczelniach egzamin odbywał się po V roku studiów, w dwóch po roku VI, we wszystkich obejmował on część praktyczną, w 8/10 sprawdzian testowy.
3) rozpoczęto dyskusję mającą na celu zajęcie przez TIP stanowiska dotyczącego transpozycji treści rozporządzeń (w szczególności Krajowych Ram Kwalifikacyjnych) do istniejących programów nauczania na kierunku lekarskim. Dyskutowana jest także sprawa rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich prowadzenia i zaliczania. Dyskusji na powyższe tematy patronuje prof. Piotr Zaborowski.
Po wystąpieniu prof. Ireny Zimmermann-Górskiej głos zabrał prof. Piotr Zaborowski. Profesor powiedział, że Komisję, jak również konsultanta krajowego czeka "gigantyczna" praca nad usytuowaniem chorób wewnętrznych w przyszłym modelu studiów i ochrony interny jako głównej podstawy nauczania lekarzy.
7. Wystąpienie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
Na prośbę Prezesa głos zabrał prof. Zbigniew Maziarz, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), który w sposób bardzo szczegółowy przedstawił i podsumował działalność organizacyjną, merytoryczną i finansową ZG TIP kadencji 2008–2012 (załącznik 5 do protokołu). Następnie zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP.
8. Uzgodnienie propozycji ustępującego Zarządu Głównego na stanowiska w kadencji 2012– 2016: Prezesa, Prezesa-elekta, członków ZG oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
Kandydatów ustępującego ZG TIP na stanowiska Prezesa oraz Prezesa-elekta kadencji 2012–2016 przedstawił prof. Franciszek Kokot. Na stanowisko Prezesa zaproponował prof. Tomasza Guzika, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie (załącznik 6a do protokołu – sylwetka kandydata), natomiast na stanowisko Prezesa-elekta – prof. Jacka Imielę, ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (załącznik 6b do protokołu – sylwetka kandydata).
Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie Prezes przedstawił propozycje ustępującego ZG TIP na:
1) członków ZG kadencji 2012–2016: prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, dr hab. Wiesław Bryl, dr Piotr Gajewski, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. Dariusz Moczulski, dr hab. Krzysztof Mucha, prof. Maria Podolak-Dawidziak, dr Marek Sienicki, dr Konstanty Szułdrzyński, prof. Zbigniew Zdrojewski
2) członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2012–2016: prof. Jan Duława, prof. Anna Jegier, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, prof. Zbigniew Maziarz, dr Zofia Zadrożna. Wszystkie osoby, zarówno do ZG TIP, jak również do GKR, uzyskały jednogłośną akceptację w głosowaniu jawnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia niektórych Sekcji TIP oraz przyjęcie propozycji zmian w statucie
Prezes poinformował zebranych, że kolejną istotną sprawą, którą ZG TIP powinien podjąć jest wprowadzenie zmian w statucie (załącznik 7 do protokołu). Zaproponował zmianę w:
1) art. 3, dotyczącym siedziby ZG
2) art. 11, mówiącym o powoływaniu komisji TIP
3) art. 24, określającym zasady wyboru odpowiedniej liczby delegatów Oddziałów na Walne Zgromadzenie TIP.
Po krótkiej dyskusji i wspólnych ustaleniach dotyczących ostatniej propozycji (tj. liczby delegatów reprezentujących swój Oddział podczas Walnego Zgromadzenia TIP: "liczba delegatów wynika z proporcji: 1 delegat na 100 członków zwyczajnych Towarzystwa. Oddział liczący mniej niż 100 członków ma prawo do 1 delegata") Zarząd przyjął zmiany jednogłośnie. Głosy oddano w głosowaniu jawnym.
10. Dyskusja i wolne wnioski
W dyskusji zabrał głos prof. Zbigniew Maziarz, który poruszył problem weryfikacji członków i opłacalności składek przed Walnym Zgromadzeniem TIP.
Odpowiedzią na ten głos Zarząd ustalił, aby na 6 miesięcy przed Walnym Zgromadzeniem TIP Oddziały i ZG weryfikowały członków opłacających składki członkowskie. Natomiast kwestię zamknięcia niektórych Sekcji przesunięto na kolejne posiedzenie ZG TIP – nowej kadencji.
Na zakończenie obrad Prezes podziękował wszystkim bardzo serdecznie za prace w obecnym ZG i zaprosił delegatów oraz gości na Walne Zgromadzenie TIP, które rozpoczęło się o godz. 16.00, w sali konferencyjnej "Scherzo".


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP