Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP z dnia 11 kwietnia 2012 r.
PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA INTERNISTÓW POLSKICH
(wyciąg)


które się odbyło w dniu 11 kwietnia 2012 roku w sali konferencyjnej hotelu Holiday-Inn w Warszawie, ul. Złota 48/54

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich
Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 16.00. Delegatów powitał prof. Jacek Musiał, Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, po czym poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci niedawno zmarłego Profesora Andrzeja Szczeklika.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
Dr Piotr Gajewski, Sekretarz Zarządu TIP zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia dr. Lecha Kucharskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. Wybór przewodniczącego przeprowadzono w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów. Głosy liczył prof. Jacek Musiał. Na sali było 38 osób na 40 uprawnionych do głosowania; kandydaturę dr. Lecha Kucharskiego przyjęto jednogłośnie.

3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował na członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej dr. Zbigniewa Heleniaka, dr. Krzysztofa Janika i dr Annę Sobel-Maruniak, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów, głosy liczył Przewodniczący. Wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali po 38 głosów. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Komisja na przewodniczącego wybrała dr. Zbigniewa Heleniaka.

4. Ogłoszenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
O godz. 16:15 Komisja Skrutacyjno-Mandatowa sprawdziła listę obecnych. Na sali znajdowało się 38 Delegatów. Przewodniczący Komisji uznał Zgromadzenie za ważne.

5. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący zaproponował na sekretarza Walnego Zgromadzenia dr Stanisławę Bazan-Sochę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów: za głosowało 38 osób, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

6. Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Program – po wprowadzonych poprawkach w punktach: 18, 20, 21 i 28 oraz skreśleniu punktu 22 – przyjęto jednogłośnie (załącznik 1).

7. Wybór Komisji Wniosków
Przewodniczący zaproponował na członków Komisji Wniosków prof. Eugeniusza J. Kucharza, dr. Piotra Gajewskiego i prof. Zbigniewa Zdrojewskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci otrzymali po 38 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

8. Sprawozdanie Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012, które w formie elektronicznej (na płytach CD) zostało udostępnione wszystkim Delegatom i Gościom, obecnym na Zgromadzeniu (załącznik 2).

9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego
(...)

10. Sprawozdanie redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
Sprawozdanie przedstawiła prof. Anetta Undas, redaktor naczelna „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (załącznik 3).

11. Dyskusja nad sprawozdaniem redaktora naczelnego
(...)

12. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej TIP kadencji 2008–2012
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji, prof. Zbigniew Maziarz (załącznik 4). Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu Głównego i wystąpiła o udzielenie absolutorium.

13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Na sali było 39 Delegatów. Za głosowało 39 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie absolutorium.

14. Przedstawienie kandydatów na członków honorowych TIP
Decyzję Kapituły ds. Członkostwa Honorowego TIP przestawił prof. Franciszek Kokot. Kapituła jednogłośnie zaakceptowała propozycję Zarządu Głównego TIP, aby tytuł Członka Honorowego TIP otrzymali następujący kandydaci:
Prof. Jerzy Głuszek, Prof. Roman Jaeschke, Prof. Ida Kinalska, Prof. Eugeniusz J. Kucharz. Sylwetki kandydatów zaprezentowali wnioskodawcy:
doc. Wiesław Bryl, przewodniczący Oddziału Poznańskiego (załącznik 5a)
prof. Anetta Undas, przewodnicząca Oddziału Krakowskiego TIP (załącznik 5b)
prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, członek Zarządu Oddziału Białostockiego TIP (załącznik 5c)
doc. Grzegorz Cieślar, przewodniczący Oddziału Śląskiego (załącznik 5d)

15. Dyskusja nad kandydaturami i głosowanie
Nie zgłoszono innych kandydatur. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Za kandydaturami głosowało 39 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.

16. Wniosek ustępującego Zarządu o wprowadzenie zmian do Statutu
Prof. Jacek Musiał przedstawił proponowane zmiany w Statucie TIP (załącznik 6).

17. Dyskusja i głosowanie
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Za głosowało 39 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie proponowanych zmian w Statucie.

18. Przedstawienie kandydatur Prezesa i Prezesa-elekta kadencji 2012–2016 ze strony ustępującego Zarządu
Kandydatury przedstawił prof. Franciszek Kokot. Na stanowisko Prezesa zaproponował prof. Tomasza Guzika (sylwetka kandydata – załącznik 7), natomiast na stanowisko Prezesa-elekta – prof. Jacka Imielę (sylwetka kandydata – załącznik 8). Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

19. Dyskusja nad przestawionymi kandydaturami i zgłaszanie innych kandydatów
Nie zgłoszono innych kandydatur. Komisja Skrutacyjno-Mandatowa rozdała karty do głosowania.

20. Wybór Prezesa i Prezesa-elekta kadencji 2012–2016
Odbyło się głosowanie tajne na kartach do głosowania. Na Sali było 39 Delegatów. Rozdano po 39 kart do głosowania. Wszystkie głosy były ważne.

Wyniki głosowania:

Prezeszaprzeciwwstrzymujących się
prof. Tomasz Guzik3900
Prezes-elekt zaprzeciwwstrzymujących się
prof. Jacek Imiela 36 2 1


Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że Prezesem TIP kadencji 2012–2016 został wybrany jednogłośnie prof. Tomasz Guzik, a Prezesem-elektem – prof. Jacek Imiela.

21. Przedstawienie propozycji nowego składu Zarządu Głównego TIP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2012–2016 ze strony ustępującego Zarządu
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury na członków Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016: dr Piotr Gajewski, dr Konstanty Szułdrzyński, prof. Maria Podolak- -Dawidziak, prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, prof. Dariusz Moczulski, dr hab. Wiesław Bryl, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, dr hab. Krzysztof Mucha, dr Marek Sienicki, prof. Zbigniew Zdrojewski. Natomiast na członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2012–2016: prof. Jan Duława, prof. Zbigniew Maziarz, dr Zofia Zadrożna, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, prof. Anna Jegier. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

22. Dyskusja nad przedstawionymi kandydaturami i zgłaszanie innych kandydatów
Nie zgłoszono innych kandydatów. Komisja rozdała po 39 kart do głosowania.

23. Wystąpienie Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych
Prof. Jacek Imiela, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych w swoim wystąpieniu (załącznik 9) przedstawił sytuację interny na dzień dzisiejszy i jej główne zagrożenia. Poruszył problem reaktywacji poradni internistycznych. Zaproponował powołanie komisji TIP do rozwiązywania najpilniejszych problemów. Zwrócił się o pomoc do Zarządu Głównego TIP w sprawach dotyczących m.in.: finansowania chorób wewnętrznych przez NFZ, programu specjalizacji z chorób wewnętrznych (specjalizacji 5-letniej oraz modułu 3-letniego), egzaminu specjalizacji 5-letniej i egzaminu z modułu 3-letniego, rezydentur oraz poradni internistycznych.

24. Dyskusja o aktualnych sprawach TIP
(...)

25. Wybór członków Zarządu Głównego TIP na lata 2012–2016 i ogłoszenie wyników
Przewodniczący Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, dr Zbigniew Heleniak poinformował Zgromadzonych, że delegaci dokonali wyboru członków Zarządu Głównego TIP na lata 2012–2016, następnie ogłosił wyniki głosowania, które zgodnie ze Statutem TIP odbyło się w sposób tajny. Przypomniał, ze na sali było 39 osób uprawnionych do głosowania. Rozdano 39 kart do głosowania. Oddano 39 kart, w tym 37 głosów było ważnych, a 2 nieważne.

Zarząd Głównyza przeciw wstrzymujących się
dr Piotr Gajewski 37 0 0
dr Konstanty Szułdrzyński 36 0 1
prof. Maria Podolak-Dawidziak 36 0 1
prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk 37 0 0
prof. Dariusz Moczulski 36 1 0
dr hab. Wiesław Bryl 37 0 0
prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska 37 0 0
dr hab. Krzysztof Mucha 34 1 2
dr Marek Sienicki 36 0 1
prof. Zbigniew Zdrojewski 37 0 0


26. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2012–2016 i ogłoszenie wyników
Dr Zbigniew Heleniak poinformował także Zgromadzonych, że delegaci dokonali wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej TIP na lata 2012–2016, a następnie podał wyniki głosowania, które odbyło się w sposób tajny. Rozdano 39 kart do głosowania. Oddano 39 kart, w tym 4 głosy były nieważne.

Komisja Rewizyjna za przeciw wstrzymujących się
prof. Jan Duława 33 1 1
prof. Zbigniew Maziarz 34 1 0
dr Zofia Zadrożna 34 1 0
prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień 34 1 0
prof. Anna Jegier 34 1 0


27. Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego kadencji 2012–2016
Prof. Tomasz Guzik, Prezes Zarządu Głównego kadencji 2012–2016, przedstawił główne kierunki działań Zarządu (załącznik 10).

28. Dyskusja
W dyskusji zabrali głos:
- prof. Eugeniusz J. Kucharz (mandat nr 16), który przede wszystkim pogratulował prof. Tomaszowi Guzikowi wyboru na Prezesa TIP, prof. Jackowi Imieli wyboru na Prezesa-elekta oraz wszystkim członkom wybranym do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej TIP.
Podkreślił, jak ważnym zadaniem naszego Towarzystwa jest budowanie właściwego miejsca interny w Polsce.
- dr hab. Marcin Renke (przewodniczący Oddziału Gdańskiego TIP; mandat nr 28) wystąpił z propozycją, aby zobligować Nowy Zarząd i Prezesa do podjęcia uchwały ws. wynagradzania lekarzy za pełnienie dyżurów lekarskich, ponieważ jest niedopuszczalne, aby za pełnienie dyżurów w tym samym szpitalu lekarz-specjalista otrzymywał mniejsze wynagrodzenie niż rezydent.

29. Wnioski i komunikaty
Wnioski (postulaty) przedstawił Przewodniczący Komisji Wniosków Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP, prof. Eugeniusz J. Kucharz. Komisja zawnioskowała:
1. O kontynuację i intensyfikację działań mających na celu uzyskanie właściwej roli interny w systemie ochrony zdrowia oraz szkoleniu przed i podyplomowym, w tym szkoleniu specjalistycznym, a także kontynuację niezbędnego współdziałania w tym zakresie z Konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych.
2. Wyraża uznanie i poparcie dla wszystkich działań mających na celu dalszy rozwój „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, które pod kierunkiem prof. Anetty Undas jest „okrętem flagowym” naszego Towarzystwa, czasopismem znanym na całym świecie.
3. Wyraża uznanie i poparcie dla całości licznych działań szkoleniowych. Poczynania te są niezwykle ważne dla polskiej medycyny i całego społeczeństwa, ponieważ wskazują lekarzom, jak ważną rolę w codziennej praktyce lekarskiej odgrywa spojrzenie internistyczne na chorego.
4. Apeluje do Zarządu Głównego TIP o podjęcie działań mających na celu ustawowe włączenie przedstawiciela Towarzystwa do komisji konkursowych wybierających ordynatorów Oddziałów Chorób Wewnętrznych.
5. Apeluje do Zarządu Głównego TIP o podjęcie działań mających na celu zmianę systemu wynagrodzeń lekarzy za pełnienie dyżurów, tak aby lekarz-internista był właściwe honorowany w porównaniu do lekarza innej specjalności i lekarza bez specjalizacji.

30. Zakończenie Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący Zgromadzenia podziękował prof. Eugeniuszowi J. Kucharzowi za przedstawienie wniosków i poprosił o przegłosowanie propozycji przekazania powyższych postulatów Ministrowi Zdrowia. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Następnie podziękował wszystkim Uczestnikom Zgromadzenia i zamknął obrady.

Tekst protokołu przedkładają

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
dr Lech Kucharski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
dr med. Stanisława Bazan-Socha

Kraków, 29 maja 2012 r.