Towarzystwo Internistów Polskich
 
Statut

pobierz statut (pdf)


Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 19 maja 2022 r.

TOWARZYSTWO INTERNISTÓW POLSKICH

STATUT

Towarzystwo Internistów Polskich jest stowarzyszeniem, które powstało w wyniku wieloletnich wysiłków polskich lekarzy chorób wewnętrznych, którzy po raz pierwszy w 1891 r. rozpoczęli starania o powołanie stowarzyszenia. W 1900 r. IX Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich postanowił zorganizować odrębną sesję chorób wewnętrznych. W 1906 r. powołano Komitet Organizacyjny Sesji Chorób Wewnętrznych, kierowany przez prof. dr Władysława Antoniego Gluzińskiego, a odbytą w ramach X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich (Lwów 22–25.VII.1907 r.) Sesję Chorób Wewnętrznych uznano za I Zjazd Towarzystwa. W dniach 19–21.VII.1909 r. w Krakowie odbył się Pierwszy de nomine a Drugi de facto Zjazd Towarzystwa Internistów Ziem Polskich. Podczas V Zjazdu (Wilno, 8–11.VII.1923 r.), pierwszego zorganizowanego w niepodległej Polsce, zmieniono nazwę stowarzyszenia na Towarzystwo Internistów Polskich, które z wyjątkiem okresu drugiej wojny światowej, działa od tego czasu nieprzerwanie.


Rozdział I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

Rozdział V. Komisja do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, Komisja do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Komisja do Spraw Współpracy Międzynarodowej

Rozdział VI. Oddziały Towarzystwa

Rozdział VII. Sekcje i Komisje Problemowe Towarzystwa

Rozdział VIII. Majątek i fundusze Towarzystwa

Rozdział IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

Aneks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Rozdział I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

Artykuł 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Internistów Polskich", w skrócie TIP i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Towarzystwem. W dokumentach Towarzystwa pisanych po łacinie używana jest nazwa: "Societas Medicinae Internae Polona", a w dokumentach w języku angielskim nazwa: Polish Society of Internal Medicine.

Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

1. Siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Kraków.
2. [wykreślony]
3. Siedzibą Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego jest miasto – miejsce zatrudnienia Przewodniczącego Komisji.
4. Siedzibą Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego jest miasto – miejsce zatrudnienia Przewodniczącego Komisji.
5. Siedzibą Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych jest miasto – miejsce zatrudnienia Przewodniczącego Komisji.
6. Siedzibą Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej jest miasto – miejsce zatrudnienia Przewodniczącego Komisji.
7. Zarząd Główny może podjąć decyzję o zmianie siedziby komisji wymienionych w artykule 3, pkt. 3–6.

Artykuł 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Artykuł 5

Towarzystwo może tworzyć Oddziały terenowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

Artykuł 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

Artykuł 7

1. Godłem Towarzystwa jest znak złożony z liter "TIP" i stylizowanego węża Eskulapa z napisem w otoku "Societas Medicinae Internae Polona MCMVI" Wzór godła przedstawia aneks nr 1 do niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: "Societas Medicinae Internae Polona MCMVI" i godłem Towarzystwa pośrodku.
3. Towarzystwo może posiadać sztandar lub inne insygnia organizacyjne.
4. Towarzystwo przyznaje Medal Honorowy. Medal przyznawany jest przez Zarząd Główny Towarzystwa lub Prezydium Zarządu Głównego w porozumieniu z Kapitułą ds. Członkostwa Honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub osobom zasłużonym dla rozwoju medycyny. Medal może być przyznawany osobom z Polski lub zagranicy. Osoby wyróżnione otrzymują oprócz medalu dyplom stwierdzający nadanie odznaczenia. Tekst łaciński dyplomu zamieszczony jest w aneksie nr 2 do niniejszego statutu. Osoby odznaczone medalem są wpisane do Złotej Księgi Towarzystwa.
5. Towarzystwo posiada odznakę członkowską, zawierająca godło Towarzystwa uzupełnione o polski napis: "Towarzystwo Internistów Polskich".
6. Towarzystwo przyznaje Nagrodę Specjalną za wyjątkowe zasługi dla Towarzystwa Internistów Polskich. Nagroda może być przyznawana osobom z Polski lub zagranicy. Nagroda w postaci statuetki autorstwa Karola Gąsienicy Szostaka (aneks nr 3) jest przyznawana przez Zarząd Główny na wniosek Komisji do Spraw Nagród. Osoba nagrodzona otrzymuje oprócz statuetki dyplom stwierdzający otrzymanie nagrody. Tekst dyplomu zamieszczony jest w aneksie nr 4 do niniejszego Statutu.
7. Towarzystwo przyznaje co roku Nagrodę im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych dla polskiego naukowca. Nagroda w postaci pieniężnej oraz statuetki autorstwa Karola Gąsienicy Szostaka (aneks nr 5) jest przyznawana przez Zarząd Główny na wniosek Komisji do Spraw Nagród. Osoba nagrodzona otrzymuje oprócz statuetki dyplom stwierdzający otrzymanie nagrody. Tekst dyplomu zamieszczony jest w aneksie nr 6 do niniejszego Statutu.

Artykuł 8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, ale może zatrudniać osoby do wykonywania określonych zadań.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

Artykuł 9

Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest wspieranie rozwoju medycyny wewnętrznej, promowanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych, kształcenie specjalistyczne i ustawiczne oraz umacnianie i reprezentowanie środowiska polskich internistów.

Artykuł 10

Szczegółowymi celami działalności Towarzystwa są:
(1) szerzenie nauki i jej postępów wśród lekarzy internistów oraz lekarzy innych specjalności;
(2) współdziałanie w kształceniu podyplomowym lekarzy a szczególnie udział w procesie kształcenia i weryfikacji wiedzy oraz umiejętności specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych oraz współdziałanie w opracowywaniu programu i metod nauczania interny podczas studiów na wydziałach lekarskich;
(3) współdziałanie w integracji działalności naukowej, szkoleniowej i leczniczej lekarzy specjalności wchodzących w skład medycyny wewnętrznej;
(4) współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności a szczególnie współdziałanie z izbami lekarskimi;
(5) szerzenie zasad etyki i deontologii lekarskiej;
(6) zachęcanie i wdrażanie internistów do pracy naukowej;
(7) udział w propagowaniu współczesnych i dawnych osiągnięć polskiej medycyny wewnętrznej;
(8) udział w obsadzaniu kierowniczych stanowisk w służbie zdrowia dotyczących placówek medycyny wewnętrznej.

Artykuł 11

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
(1) organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe;
(2) powołuje Komisję do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, Komisję do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego, Komisję do Spraw Współpracy Międzynarodowej oraz Komisję do Spraw Nagród;
(3) wydaje własne czasopismo: „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”);
(4) podejmuje inne prace zmierzające do podnoszenia wiedzy z zakresu nauki o chorobach wewnętrznych, współdziała z innymi towarzystwami naukowymi, a przede wszystkim z wąskospecjalistycznymi towarzystwami naukowymi z dziedziny chorób wewnętrznych oraz izbami lekarskimi i instytucjami prowadzącymi kształcenie podyplomowe, a także współdziała z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
(1) członków zwyczajnych,
(2) członków zagranicznych,
(3) członków honorowych,
(4) członków wspierających.

Artykuł 13

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy internista, lekarz specjalizujący się w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarz innej specjalności wykazujący istotne zaangażowanie w problematyce medycyny wewnętrznej, akceptujący założenia statutowe Towarzystwa.
2. W wyjątkowych przypadkach członkiem Towarzystwa może zostać osoba niebędąca lekarzem, a cechująca się istotnym wkładem w rozwój medycyny wewnętrznej i akceptująca założenia statutowe Towarzystwa.
3. Członek zwyczajny zostaje przyjęty do Towarzystwa na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Oddziału, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji skierowanej do Zarządu Oddziału właściwego względem miejsca zamieszkania lub pracy.
4. Decyzje Zarządu Oddziału dotyczące przyjęcia członków zwyczajnych niebędących lekarzami (artykuł 13 pkt 2) wymagają akceptacji Zarządu Głównego Towarzystwa.
5. Osoby ubiegające się o członkostwo zwyczajne zamieszkałe za granicą kierują deklarację bezpośrednio do Zarządu Głównego Towarzystwa i ten podejmuje decyzję o przyjęciu.

Artykuł 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
(1) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym;
(2) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
(3) noszenia odznaki Towarzystwa.

Artykuł 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
(1) aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
(2) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa;
(3) dbać o godność lekarza internisty i właściwą pozycję medycyny wewnętrznej w całości struktur organizacyjnych ochrony zdrowia;
(4) regularnie opłacać składki członkowskie;
(5) wspierać i propagować czytelnictwo czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”).

Artykuł 16

1. Członkiem zagranicznym Towarzystwa może być wyłącznie obywatel obcy, lekarz lub przedstawiciel niemedycznej dyscypliny nauki, który swoją działalnością przyczynił się do rozwoju medycyny wewnętrznej i akceptujący założenia Statutu Towarzystwa.
2. Członków zagranicznych powołuje Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Członkowie zagraniczni mogą:
(1) uczestniczyć z głosem doradczym w zgromadzeniach Towarzystwa;
(2) nosić odznakę Towarzystwa.

Artykuł 17

1. Godność honorowego członka Towarzystwa, będąca najwyższym wyróżnieniem jakim dysponuje Towarzystwo, nadawana jest obywatelom polskim i obywatelom obcym, którzy wyróżnili się szczególnymi zasługami na polu rozwoju nauk medycznych, rozwoju Towarzystwa oraz na rzecz współpracy z polską medycyną.
2. Godność członka honorowego Towarzystwa nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa na wniosek Kapituły do Spraw Członkostwa Honorowego, zwanej dalej "Kapitułą".
3. Prezes Zarządu Głównego powołuje i odwołuje Kapitułę, w skład, której wchodzi 3–5 osób posiadających członkostwo honorowe Towarzystwa.
4. Wnioski o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa składać może Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów Towarzystwa i winny być kierowane do Zarządu Głównego nie później niż pół roku przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa. Na ich podstawie Kapituła opracowuje opinię o działalności kandydatów i przedstawia wnioski Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów Towarzystwa.
5. Godność Honorowego Prezesa jest nadawana szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa byłym prezesom. Jest ona nadawana na mocy uchwały Zarządu Głównego.
6. Członkowie honorowi i Prezesi Honorowi Towarzystwa otrzymują dyplom stwierdzający nadanie godności członka honorowego lub Prezesa Honorowego Towarzystwa. Tekst łaciński odpowiednich dyplomów wraz z przekładem na język polski zamieszczony jest w aneksach nr 7 i nr 8 do niniejszego Statutu. Członkowie honorowi i Prezesi Honorowi Towarzystwa są wpisywani do Złotej Księgi Towarzystwa.
7. Członkowie honorowi i Prezesi Honorowi Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów Towarzystwa.
8. Członkowie honorowi i Prezesi Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z opłat uczestnictwa z zjazdach naukowych Towarzystwa.

Artykuł 18

1. Członkostwo członków zwyczajnych i zagranicznych ustaje na skutek:
(1) śmierci członka;
(2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału, a w przypadku członków zagranicznych Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
(3) wykluczenia przez Zarząd Oddziału w razie nieopłacenia składek przez okres ponad 2 lata;
(4) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału za działalność na szkodę Towarzystwa lub popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa;
(5) skreślenia członka zagranicznego przez Zarząd Główny Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa lub popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.
2. Członek wykluczony z powodu niepłacenia składek może być ponownie przyjęty pod warunkiem uiszczenia zaległych składek.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.

Artykuł 19

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna z Polski lub zagranicy popierająca cele Towarzystwa i deklarująca wpłacanie corocznie określonej sumy na rzecz Towarzystwa lub w inny wymierny materialnie sposób wspierająca jego działalność.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
(1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego;
(2) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa;
(3) śmierci członka (jeżeli jest osobą fizyczną) lub zaprzestania działania względnie utraty osobowości prawnej ((jeżeli członek jest osobą prawną).
4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów Towarzystwa.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

Artykuł 20

1. Władzami Towarzystwa są:
(1) Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa;
(2) Zarząd Główny;
(3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa wymienionych w artykule 20 pkt. 1, trwa 4 lata i jest równoczesna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, 1/2 uprawnionych do głosowania.

Artykuł 21

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów zwoływane przez Zarząd Główny.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa wybiera przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

Artykuł 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa należy:
(1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
(2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
(3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
(4) wybór prezesa-elekta i pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu Głównego (z wyjątkiem byłego prezesa bezpośrednio poprzedzającej kadencji, przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego i przewodniczącego Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej), wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
(5) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Kapituły ds. Członkostwa Honorowego;
(6) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał wykluczających ich z Towarzystwa a podjętych na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziałów;
(7) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu bądź rozwiązania się Towarzystwa.

Artykuł 23

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, połowy osób uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Artykuł 24

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów Towarzystwa udział biorą delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wszystkich Oddziałów Towarzystwa. Liczba delegatów wynika z proporcji: 1 delegat na 100 członków zwyczajnych Towarzystwa. Oddział liczący mniej niż 100 członków ma prawo do 1 delegata.

Artykuł 25

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa za pośrednictwem Zarządów Oddziałów, na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

Artykuł 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek, 3 Zarządów Oddziałów Towarzystwa lub na wniosek pisemny, 20 procent wszystkich członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 27

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z następujących osób:
(1) prezesa;
(2) prezesa-elekta następnej kadencji;
(3) wiceprezesa;
(4) sekretarza;
(5) skarbnika;
(6) przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego;
(7) przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego;
(8) przewodniczącego Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej;
(9) byłego prezesa, pełniącego funkcję w poprzedzającej kadencji;
(10) redaktora naczelnego czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”);
(11) 8 członków.
W skład Zarządu Głównego nie może wchodzić więcej niż 18 osób.
2. Prezesem Zarządu Głównego zostaje prezes-elekt poprzedniej kadencji. Jeżeli prezes-elekt ustąpił z tej funkcji w okresie kadencji, Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa dokonuje wyboru prezesa na zasadach wyboru innych osób wybieranych w skład Zarządu Głównego.
3. W odrębnym tajnym głosowaniu wybierany jest prezes-elekt i redaktor naczelny czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”).
4. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu Głównego są wybierane w tajnym głosowaniu.
5. Funkcję w Zarządzie Głównym, z wyjątkiem funkcji prezesa, można pełnić przez dwie kolejne kadencje. Nie dotyczy to redaktora naczelnego czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine”(polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”).
6. Funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”) można pełnić bezterminowo.
7. Do Zarządu Głównego Towarzystwa z urzędu wchodzi były prezes ostatniej poprzedzającej kadencji oraz przewodniczący Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej. Ustanie funkcji byłego prezesa nie jest zastępowane nowym wyborem.
8. Wiceprezesa, skarbnika i sekretarza wyłania Zarząd Główny ze swojego grona podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji.
9. Funkcje w Zarządzie Głównym ustają w wyniku dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka Towarzystwa przez pełniąca funkcję osobę zgodnie z artykułem 18.
10. W razie ustania funkcji prezesa obejmuje ją prezes-elekt, wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa i może ją pełnić w następnej kadencji.
11. Po ustaniu funkcji przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej nowego przewodniczącego wybiera Zarząd Główny w tajnym głosowaniu, a kandydata wyłania odpowiednia Komisja.
12. W wypadku ustania funkcji innej osoby wybieranej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa, Zarząd dokooptuje nową osobę spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.
13. Jeżeli w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów Oddziałów Towarzystwa ustanie funkcja więcej niż siedmiu osób wchodzących w skład Zarządu, Zarząd Główny jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów celem wyboru nowego Zarządu Głównego.
14. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział osoby zaproszone przez prezesa, w szczególności przewodniczący Oddziałów, przewodniczący Sekcji i Komisji Problemowych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. Wszystkie te osoby dysponują wyłącznie głosem doradczym.
15. Funkcje pełnione w Zarządzie Głównym mogą być łączone z funkcjami we władzach Sekcji, Komisji Problemowych, Oddziałów i Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej. Nie mogą być łączone w funkcjami w Głównej Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 28

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
(1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
(2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa;
(3) ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
(4) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji Naukowych, Komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności;
(5) powoływanie przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej, zgodnie z art. 35, 36 i 38;
(6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
(7) przyjmowanie członków w przypadkach zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa,
(8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
(9) współpraca ze specjalistą krajowym w zakresie chorób wewnętrznych,
(10) zarządzenia majątkiem i funduszami Towarzystwa,
(11) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,
(12) zwalnianie poszczególnych członków lub ich grup z obowiązku opłacania składki członkowskiej,
(13) informowanie środowiska lekarskiego i ogółu społeczeństwa o działalności Towarzystwa,
(14) prowadzenie archiwum i Złotej Księgi Towarzystwa, bezpośrednio lub za pośrednictwem powołanej Komisji Historycznej.
(15) powoływanie Komisji ds. Nagród i przyznawanie nagród Towarzystwa na wniosek tej Komisji, zgodnie z artykułem 26 pkt. 2.
2. Towarzystwo może przyznawać nagrody pieniężne, rzeczowe lub inne za prace naukowe, za aktywność w zakresie ciągłego doskonalenia zawodowego oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub zasługi w umacnianiu pozycji internistów w systemie opieki zdrowotnej. Rodzaj nagród oraz ich formę (pieniężna, rzeczowa, inna) wartość oraz czas i miejsce wręczenia określa Zarząd Główny Towarzystwa. Nagrody przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Komisji do Spraw Nagród.
3. Komisję do Spraw Nagród powołuje Zarząd Główny Towarzystwa na okres swojej kadencji. W skład Komisji wchodzi 8 osób, w tym prezes Towarzystwa, redaktor naczelny czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”), przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”) oraz przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego; pozostałych 4 członków wybiera Zarząd Główny Towarzystwa. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Komisja do Spraw Nagród pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Artykuł 29

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, połowy członków, w tym prezesa, prezesa–elekta lub wiceprezesa.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa, prezesa–elekta lub wiceprezesa prowadzącego posiedzenie.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 4. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telefonu, audio konferencji, wideokonferencji lub innego środka gwarantującego możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim Członkom Zarządu Głównego.
5. Na posiedzeniach, o których mowa w ust. 4 podejmowanie uchwał odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony uprzednio na piśmie jest odczytywany przez prezesa, prezesa-elekta lub wiceprezesa prowadzącego posiedzenie wszystkim Członkom Zarządu Głównego biorącym udział w posiedzeniu. Każdy Członek Zarządu Głównego biorący udział w posiedzeniu, po przeczytaniu projektu uchwały składa prezesowi, prezesowi-elektowi lub wiceprezesowi prowadzącemu posiedzenie oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”. Oświadczenie wyraża w odpowiedzi zwrotnej na projekt uchwały przesłany pocztą elektroniczną z Biura Zarządu Głównego. Prezes, prezes-elekt lub wiceprezes prowadzący posiedzenie zlicza głosy oddane „za” uchwałą „przeciw” uchwale oraz „wstrzymujące się od głosowania”, a następnie stwierdza czy uchwała została podjęta. Wydruki oświadczeń członków Zarządu Głównego przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej włącza się do protokołu posiedzenia.

Artykuł 30

W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: prezes, prezes–elekt, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.

Artykuł 31

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, trzech członków, w tym prezesa, prezesa–elekta lub wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Artykuł 32

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków,
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym.
3. Podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 33

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
(1) przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
(2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
(3) występowanie z wnioskiem w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa;
(4) występowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
(5) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

Artykuł 34

1. Funkcja przewodniczącego lub członka Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka Towarzystwa zgodnie z artykułem 18.
2. Po ustaniu funkcji jednej lub dwóch osób wchodzących w skład Głównej Komisji Rewizyjnej na ich miejsce zostają dokooptowane osoby będące członkami zwyczajnymi Towarzystwa. Decyzje o ich wyborze podejmuje Główna Komisja Rewizyjna. Jeżeli ustanie funkcja wszystkich osób wchodzących w skład Głównej Komisji Rewizyjnej należy dokonać nowego jej wyboru przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa.

Rozdział V. Komisja do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, Komisja do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Komisja do Spraw Współpracy Międzynarodowej

Artykuł 35

1. Celem działalności Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego jest:
(1) prowadzenie i koordynowanie działań Towarzystwa mających na celu właściwe kwalifikowanie lekarzy ubiegających się o specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych,
(2) udział w przyznawaniu oddziałom wewnętrznym akredytacji do prowadzenia specjalizacji,
(3) udział w opracowywaniu programu specjalizacyjnego,
(4) przygotowanie programu kształcenia ustawicznego i zakresu jego realizacji,
(5) zabieganie o uzyskanie optymalnej do potrzeb liczby miejsc specjalizacyjnych i rezydenckich.
2. Pracami Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego kieruje przewodniczący wybierany przez Zarząd Główny Towarzystwa. Kandydata na przewodniczącego wybiera Komisja. Skład Komisji i zasady jej pracy określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Artykuł 36

1. Celem działalności Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego jest współdziałanie w opracowywaniu programu i metod nauczania interny podczas studiów na wydziałach lekarskich.
2. Pracami Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego kieruje przewodniczący wybierany przez Zarząd Główny Towarzystwa. Kandydata na przewodniczącego wybiera Komisja.
3. Skład Komisji i zasady jej pracy określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Artykuł 37

[wykreślny]

Artykuł 38

1. Celem działalności Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej są robocze kontakty z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami internistów i innymi organizacjami lekarskimi.
2. Pracami Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej kieruje przewodniczący wybierany przez Zarząd Główny Towarzystwa. Kandydata na przewodniczącego wybiera Komisja.
3. Skład Komisji i zasady jej pracy określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Rozdział VI. Oddziały Towarzystwa

Artykuł 39

1. Oddziały Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w regionach, w których 20 internistów, spełniających wymogi stawiane członkom zwyczajnym Towarzystwa, wyrazi gotowość utworzenia oddziału.
2. Uchwała o powołaniu Oddziału określa jednocześnie teren działalności Oddziału.
3. Oddziały realizują cele Towarzystwa (artykuł 9) przede wszystkim poprzez organizowanie na swoim terenie posiedzeń naukowych i naukowo-szkoleniowych oraz propagowanie czytelnictwa czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”).

Artykuł 40

1. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie członków Oddziału
2) Zarząd Oddziału
3) Komisja Rewizyjna Oddziału
2. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata.

Artykuł 41

1. Najważniejszymi władzami Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Członków Oddział może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
(1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa;
(2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
(3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
(4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału Towarzystwa.

Artykuł 42

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, 1/2 uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Artykuł 43

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na żądanie Zarządu Głównego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź 1/5 liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania bądź wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Artykuł 44

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków, 1 miesiąc przed terminem zgromadzenia.

Artykuł 45

1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i 3–5 członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa odbywać się powinien, na 2 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Oddziałów Towarzystwa.
2. Funkcje w Zarządzie Oddziału można pełnić przez więcej niż dwie kolejne kadencje z wyjątkiem funkcji przewodniczącego Oddziału.

Artykuł 46

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
(1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na terenie działania Oddziału;
(2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa;
(3) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, organizowanie posiedzeń naukowych i naukowo–szkoleniowych;
(4) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny;
(5) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej jeden raz do roku;
(6) reprezentowanie Towarzystwa w komisjach konkursowych do obsadzania stanowisk służby zdrowia i komisjach egzaminacyjnych.

Artykuł 47

Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Artykuł 48

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

Artykuł 49

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Artykuł 50

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy nadzór nad działalnością Zarządu Oddziału, szczególnie naukowo–szkoleniową i gospodarką finansową oraz prawidłowym prowadzeniem ewidencji członków, ich naborem i skreślaniem, a także współdziałaniem z Zarządem Głównym Towarzystwa.

Rozdział VII. Sekcje i Komisje Problemowe Towarzystwa

Artykuł 51

1. Do realizacji celów w poszczególnych dziedzinach nauk lekarskich i innych form działalności Towarzystwa Zarząd Główny może powołać Sekcje lub Komisje Problemowe.
2. Sekcje i Komisje Problemowe działają przy Zarządzie Głównym.
3. Członkiem Sekcji i Komisji Problemowej może być każdy członek Towarzystwa. Każdy członek może być członkiem dowolnej liczby Sekcji i Komisji Problemowych.
4. Sekcje i Komisje Problemowe ulegają rozwiązaniu na mocy uchwały Zarządu Głównego.

Artykuł 52

Pracami każdej Sekcji i Komisji Problemowej kieruje przewodniczący powołany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Artykuł 53

Działalność Sekcji i Komisji Problemowych jest finansowana przez Zarząd Główny. Przewodniczący Sekcji i Komisji Problemowej może pozyskiwać fundusze z innych źródeł za zgodą Zarządu Głównego Towarzystwa.

Artykuł 54

Do zadań Sekcji i Komisji Problemowej należy:
(1) organizowanie lub udział w organizacji posiedzeń naukowych bądź naukowo–szkoleniowych o zasięgu krajowym i regionalnym;
(2) współpraca z odpowiednimi towarzystwami naukowymi i ich sekcjami;
(3) współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie problematyki zainteresowań Sekcji i Komisji Problemowej.

Rozdział VIII. Majątek i fundusze Towarzystwa

Artykuł 55

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 56

Na fundusze Towarzystwa składają się:
(1) składki członkowskie;
(2) dotacje, subwencje, darowizny;
(3) zyski z działalności gospodarczej.

Artykuł 57

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
2. Władze Oddziałów Towarzystwa są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.
3. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub sekretarza.

Artykuł 58

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia jego majątku, zgodnie z artykułem 37 Prawa o Stowarzyszeniach, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

Artykuł 59

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności, połowy uprawnionych do głosowania.

Artykuł 60

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności, połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa w przedmiocie przeznaczenia majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


Aneks Nr 1

Wzór godła Towarzystwa Internistów Polskich

Aneks Nr 2

Tekst dyplomu wręczanego osobom odznaczonym Medalem Honorowym Towarzystwa Internistów Polskich

Przekład tekstu dyplomu na język polski

Aneks Nr 3

Tekst dyplomu wręczanego osobom wyróżnionym Nagrodą Specjalną Towarzystwa Internistów Polskich

Aneks Nr 4

Statuetka – forma wyróżnienia Nagrodą Specjalną Towarzystwa Internistów Polskich

Aneks Nr 5

Tekst dyplomu wręczanego osobom wyróżnionym Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota

Aneks Nr 6

Statuetka – forma wyróżnienia Nagrodą im. Franciszka Kokota

Aneks Nr 7

Tekst dyplomu Członka Honorowego

Przekład tekstu dyplomu na język polski

Aneks Nr 8

Tekst dyplomu Prezesa Honorowego Towarzystwa

Przekład tekstu dyplomu na język polski