Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 264

3 kwietnia 2013 r., godz. 14.00–18.00
Warszawa, Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Sala Sonata

Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
5. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
6. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
7. dr Lech Kucharski
8. dr med. Anna Kotulska (w zastępstwie prof. Eugeniusza Kucharza)
9. prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
10. prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
11. dr hab. med. Krzysztof Mucha
12. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
13. dr med. Marek Sienicki
14. dr med. Konstanty Szułdrzyński
15. prof. dr hab. med. Anetta Undas
16. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski
17. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski

Członkowie Komisji Młodych Internistów
1. dr Wojciech Budny
2. dr Michał Florczyk
3. dr med. Bartłomiej Guzik
4. dr Zbigniew Heleniak
5. dr Adriana Jaremczuk-Kaczmarczyk
6. dr hab. med. Wojciech Szczeklik

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób wewnętrznych
1. prof. dr hab. med. Jan Duława
2. dr med. Jacek Miarka
3. dr med. Anna Szymańska-Chabowska (w zastępstwie doc. Grzegorza Mazura)
4. dr med. Grzegorz Pulkowski
5. dr Marek Sell
6. dr med. Marek Stopiński
7. prof. dr hab. med. Wojciech Sodolski
8. prof. Urszula Wereszyńska-Siemiątkowska
9. dr med. Zofia Zadrożna

Goście debaty
1. dr Krzysztof Bukiel (Przewodniczący Zarządu OZZL)
2. dr med. Krzysztof Chlebus (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia)
3. dr med. Jerzy Friediger (z-ca Prezesa ORL w Krakowie)
4. dr med. Maciej Hamankiewicz (Prezes NRL)
5. dr Marcin Pakulski (z-ca Prezesa NFZ ds. medycznych)

Program:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z 263. Posiedzenia Zarządu Głównego TIP
3. Dyskusja o sytuacji internistów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
4. Informacja Prezesa o bieżących sprawach członkowskich i finansowych
5. Informacja redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej
6. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych
7. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
8. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
9. Wniosek o przyznanie tytułu członka wspierającego firmie GlaxoSmithKline
10. Wolne wnioski i dyskusja

Przebieg posiedzenia


1. Otwarcie posiedzenia
Prezes Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), prof. dr hab. Tomasz Guzik przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu, zwłaszcza gości, którzy zgodzili się przyjąć zaproszenie na wspólna debatę nt. możliwości poprawy sytuacji interny i internistów w Polsce.

2. Przyjęcie protokołu z 263. Posiedzenia Zarządu Głównego TIP
Prezes TIP poprosił Członków Zarządu Głównego o przyjęcie protokołu z ostatniego (263.) posiedzenia Zarządu. Nastąpiło głosowanie otwarte przez podniesienie ręki. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Dyskusja o sytuacji internistów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Dyskusję otworzył Prezes TIP, informując zebranych, że debata została zainicjowana pod wpływem apelu/pisma (załącznik 1 do protokołu), które do Towarzystwa skierował Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL), dr. Krzysztof Bukiel. W apelu Przewodniczący proponuje utworzenie Zrzeszenia Internistów Ubezpieczenia Zdrowotnego i zachęca do rozpoczęcia akcji protestacyjnej, mającej na celu wywalczenie podwyżek płac dla lekarzy internistów. Prezes nadmienił, że Prezydium ZG rozpatrzyło pismo na jednym z ostatnich zebrań i odniosło się do niego z dużą dozą ostrożności, uznając, iż rolą TIP nie jest uczestnictwo w tworzeniu zrzeszeń i stowarzyszeń inicjujących działania i protesty, które nie stosują w pełni przez Towarzystwo akceptowanych i uznawanych metod. Jednakże przyznał, że Związek podnosi bardzo istotny problem dla „Interny” – mianowicie to, iż „Internista i Pediatra są niezbędnym elementem systemu ochrony zdrowia”. Następnie zaproponował 3 główne tematy dzisiejszej debaty:
1) wizja pozycji internisty i interny w obecnym systemie ochrony zdrowia. Szczególnie potencjalnej roli internistów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), a także możliwości tworzenia i funkcjonowania Poradni Internistycznych w szpitalach.
2) zmiany kształcenia podyplomowego lekarzy, systemu kształcenia w internie i innych specjalnościach,
3) jak można poprawić sytuację finansową internisty i interny?
oraz poprosił wszystkich zgromadzonych o aktywny udział w debacie – o opinie i wypowiedzi.
Po czym zakomunikował, że ZG przygotuje dokument z tego spotkania i przekaże do akceptacji jego uczestnikom, a następnie prześle na ręce Ministra Zdrowia.
Po tym krótkim wystąpieniu Prezes poprosił o zabranie głosu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia (MZ), Krzysztofa Chlebusa.
Minister podziękował za zaproszenie. Powiedział, że jest do dyspozycji w zakresie spotkań formalnych jak i nieformalnych, ponadto że ma nadzieję, iż uda się doprowadzić do zmian, które będą dla Internistów odczuwalne. Stwierdził, że należy sobie odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań:
a) jaka przyszłość czeka internistów w systemie?
b) gdzie interniści – w sensie zmian systemowych – powinni się znaleźć?
c) jakie zmiany organizacyjne w systemie powinny zaistnieć?
d) jak powinna wyglądać struktura świadczeń zdrowotnych (skrócony tekst wystąpienia – załącznik 2 do protokołu).
Następnie Prezes poprosił dr. Chlebusa o wypowiedź na temat, jaki jest pogląd MZ w kwestii Poradni Internistycznych?
Minister odpowiadając, powiedział, że w kontekście zmian, MZ stara się odejść od generalizowania. Podkreślił, że praca internisty w szpitalu publicznym jest diametralnie inna od tej pracy w szpitalu rejonowym, czy w szpitalu klinicznym. Praca w poradni w tych szpitalach jest także inna. W związku z tym różna jest też rola poradni. (skrócony tekst wystąpienia – załącznik 3 do protokołu). Prezes poprosił z kolei dr. Marcina Pakulskiego, zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ds. medycznych, o zabranie głosu nt.: „Jaka jest rola internisty z punktu widzenia NFZ?
Dyrektor w sowim wystąpieniu podkreślił, że „interniści są fundamentem leczenia niezabiegowego i fundamentem w każdym systemie”. Jego zdaniem rola internisty będzie wzrastać z perspektywy długodystansowej (skrócony tekst wystąpienia – załącznik 4 do protokołu).
W dalszej części debaty – po wystąpieniu dr. Pakulskiego – Prezes TIP odniósł się do słów Pana Ministra, twierdząc, że sytuacja interny może być naprawdę różna, na różnych poziomach specjalistycznej opieki. W wielu przypadkach podejście do internisty, to nie jest koniecznie podejście jako lekarza ogólnego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest podejście lekarza, który np. zajmuje się kompleksowym postępowaniem w odniesieniu do ryzyka sercowo-naczyniowego czy innych postaci ryzyka u pacjenta. Wyraził zadowolenie, że NFZ docenia pracę Oddziałów Internistycznych oraz dostrzega konieczność i będzie wspierał zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i „finansowaniu roli internisty w tym fakcie”.

Następnie kolejno głos w dyskusji zabrali:
Dr med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), który mówił o sposobie finansowania i modułowym systemie kształcenia. Stwierdził, że w nowym trybie specjalistycznym za wszelką cenę trzeba będzie utrzymać dobór profilowy oddziału chorób wewnętrznych, bo inaczej wykształcenie upadnie.
Prof. Jacek Imiela, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, który wyraził swoje zdania, iż należy zmienić system i zbudować nowy – zapewniający sprawniejszą opiekę nad chorymi i dobrą pracę oraz dobre zarobki dla lekarzy.
Dr Krzysztof Bukiel, Przewodniczący OZZL. Na wstępnie odniósł się do programu, który dzieli środowisko internistów. Czy internista powinien być w POZ czy w specjalistyce? Według Przewodniczącego różnica między POZ-em a „specjalistyką” jest różnicą sztuczną, wytworzoną przez polityków. POZ jest inaczej finansowany i POZ ma określone kompetencje. Nie jest ważne, czy lekarz jest w POZ czy w „specjalistyce”. Ważne jest, czy dostęp do niego będzie ze skierowaniem, czy bez skierowania i jak będzie finansowany?
Dr med. Jerzy Friedgier, zastępca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, który mówił o wprowadzeniu „koszmarnego” systemu – lekarza rodzinnego (jako obowiązującego, stanowiącego normę minimalną), z którego należy się czym prędzej wycofać! Powiedział, że „zastąpiliśmy lepszych lekarzy gorszymi. Ale jak to zmienić”? Według dr Friedgiera idealnym rozwiązaniem byłaby np. współpraca chirurga z internistą, a nie z lekarzem rodzinnym, czy też lekarzem wąskiej specjalizacji. Uważa, że lekarz internista w systemie lecznictwa otwartego jest niezbędny. Ale gdzie go usytuować? Zasugerował, aby było to gdzieś pomiędzy lekarzem POZ a specjalistą.
Prof. Jan Duława, Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych w woj. śląskim, zabierając głos, odniósł się przede wszystkim do wypowiedzi dr. Pakulskiego. Zwrócił uwagę, że NFZ popełnia niezwykłą niekonsekwencję, „twierdząc”, iż internista nie może pracować w poradni specjalistycznej, bo jest lekarzem ogólnym (ale oczywiście nie w znaczeniu pejoratywnym), a z drugiej strony nie może pracować w poradni ogólnej, ponieważ jest specjalistą! Ministerstwo Zdrowia (a także NFZ) rozwiązuje problemy, które samo sobie stwarza. Następnie zadał pytanie: „gdzie ta interna ma się znaleźć? Zrobiono coś takiego, że z jednej strony „stworzono” lekarza rodzinnego w sposób delikatnie mówiąc niedoskonały, z drugiej natomiast pogłębiła się przepaść między lekarzem ogólnym/rodzinnym a specjalistami, i została „dziura”, którą może wyłącznie zapełnić INTERNISTA. Tak więc należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój INTERNY!
Prof. Dariusz Moczulski, Konsultant wojewódzki w dziedzinie interny w województwie łódzkim, zadał dwa pytania, które skierował do obecnego na spotkaniu Ministra. Mianowicie:
1. Czy możemy się wycofać ze specjalizacji z medycyny rodzinnej?
oraz
2. Czy możemy się wycofać ze specjalizacji modułowych?
Dr med. Piotr Gajewski, Sekretarz Zarządu Głównego TIP, zwrócił uwagę na rysujące się dwie koncepcje:
  1) dr. Bukiela – rozwiązanie, które w sposób bardzo pragmatyczny funkcjonuje w USA; dokładnie to, co w skrócie opisał Przewodniczący OZZL; leczenie zachowawcze w całym zakresie, co można nazwać podstawową opieką zdrowotną, ale jest ona także specjalistyczna. Jeśli lekarz uzna, że pacjent wymaga hospitalizacji, to kieruje go do szpitala, jeśli natomiast zetknie się z jednostką chorobową po raz pierwszy, to wzywa specjalistę; większość problemów epidemiologicznych na poziomie specjalistycznym jest załatwianych w placówce podstawowej).
  2) dr. Hamankiewicza (poradnie potrzebne, ale w sytuacji, kiedy zakres kompetencji jest taki jak dzisiaj).
Podkreślił, że te dwie koncepcje wcale się nie wykluczają, twierdząc, że optymalne rozwiązanie byłoby następujące: zakres kompetencji w POZ pozostaje taki jaki jest, ale poradnie są rzeczywiści potrzebne; albo należy poszerzyć kompetencje POZ.
Minister przyznał, że te dwie tezy, dr. dr. Hamankiewicza i Bukiela, dają się pogodzić. Wszystko zależy od miejsca w systemie, w którym internista jest jedynym lekarzem, do którego można się zwrócić z pytaniem bardzo ogólnym, ale na wyższym poziomie specjalistycznej wiedzy, co daje możliwość w kilku miejscach systemu zaistnienia tych lekarzy obok – i komplementarnie – lekarzy rodzinnych. Podsumował, że sądzi, iż uda się taką rolę i miejsce dla lekarza internisty odnaleźć (skrócony tekst wypowiedzi – załącznik 5 do protokołu)
Prezes TIP zasygnalizował natomiast, że środowisko internistyczne uważa, iż lekarz rodzinny w naszym systemie jest poddany dużemu obciążeniu. A na pytanie Ministra: „co chcielibyśmy?”, odpowiedział, że „chcielibyśmy lekarza – czy to będzie internista, czy też inny – który zna dokładnie rodzinę, czyli byłby w takiej jednostce, która opiekuje się pacjentem, zna dzieci i dorosłych”.

Następnie zadał pytania:
  1. Czy obecne zmiany w kształceniu (systemie modułowym) wpłyną pozytywnie czy też negatywnie na pozycje interny?
  2. Kto zechce zostać internistą w obecnym systemie?

Minister odpowiedział, że w Jego ocenie mamy do czynienia raczej z pozytywnym sygnałem, którym jest bez wątpienia trzyletni moduł podstawowy w dziedzinie interny.
Stwierdził, że jest to ogromny krok naprzód; że kształcenie podyplomowe w zakresie chorób wewnętrznych na pewno będzie lepsze!
Po czym Prezes TIP przeszedł do kolejnego istotnego aspektu – egzaminu międzymodułowego. Powiedział, że TIP (w porozumieniu z konsultantami różnych dziedzin i prezesami towarzystw w innych specjalnościach) jest za urealnieniem kształcenia modułowego poprzez przeprowadzenie egzaminu międzymodułowego. Propozycję tego egzaminu poparli niemal wszyscy. Towarzystwo uzyskało nawet pisemne potwierdzenia (do wglądu – w siedzibie biura ZG TIP), również młodych lekarzy. Ta propozycja wymaga na pewno zmiany ustawy, ale wg TIP jest koniczna! Sprawdzenie wiedzy ogólnointernistycznej jest niezbędne, żeby jakość kształcenia lekarzy była zachowana. W tym momencie zwrócił się do Ministra z prośbą o pomoc w tej mierze, ponieważ legislacyjnie nie będzie to prosta sprawa.
Minister stwierdził, że kwestia egzaminu międzymodułowego oznacza de facto powrót do „jedynki”!
Prezes TIP nie zgodził się jednak z tym stwierdzeniem, przypomniał, że wg MZ „jedynka” spowolniała rozwój lekarzy. W tym przypadku chodzi o to, aby ten egzamin został zdany przed podejściem do końcowego egzaminu, a więc nie spowoduje spowolnienia, lecz przyspieszenie. Taki lekarz mógłby już pełnić dyżury na izbie przyjęć. Minister powiedział, że pewne decyzje już zapadły. Powrót do tego systemu, może „rodzić” pytanie: „a gdzie jest miejsce lekarzy po takim egzaminie”, którzy nie są jeszcze specjalistami?
Prezes TIP kontynuując dyskusje nt. egzaminu międzymodułowego, wyraził swoją opinię, że wprowadzenie tego egzaminu daje „systemowi” lepiej wykształconego lekarza. Zwrócił uwagę, że młodego lekarza ktoś musi nauczyć. A nie da się nauczyć, jeśli się nie wymaga! Kwestie tę poddał uczestnikom debaty do przemyślenia – nie jako o powrocie do jedynki, tylko jako kontynuacji i rozwoju lepszej i dokładniejszej specjalizacji.
Po czym Minister podkreślił, że legislacyjnie (pomijając merytoryczne kwestie) oznacza to jednak bardzo trudną i politycznie niemożliwą ścieżkę. Warto się może jednak skupić na tym, co w tym systemie jest słabą stroną? Prof. Imiela natomiast stwierdził, że jest to sprawa, na której nam (Internistom) niebywale zależy, bowiem – z punktu widzenia technicznego – wykształcenie tych ludzi jest kluczową sprawą. Z kolei dr Gajewski przypomniał zebranym, że TIP pierwszy projekt kształcenia modułowego przedstawiło w MZ już w 2008 roku. Towarzystwo zaproponowało, aby egzamin specjalizacyjny był dwuczęściowy. Ponadto poruszył jeszcze jeden aspekt, bardzo istotny, dot. poziomu zaliczenia na egzaminie końcowym (skrócony tekst wypowiedzi – załącznik 6 do protokołu).
Następnie głos zabrał Minister twierdząc, że 70–75% pytań z interny weryfikuje tę widzę w sposób obiektywny i dobry jakościowo. Nie zgodził się z opinią, że w nowym systemie, bez egzaminu międzymodułowego, wymyka nam się coś bardzo ważnego.
Prof. Duława poparł natomiast stanowisko dr. Gajewskiego. Jego zdaniem powinien być jeden egzamin dwuczęściowych, z tym że specjalizujący może go zdawać po 5 latach lub wcześniej – po 3. Zwrócił się do Ministra z prośbą, aby zechciał się nad tym „pochylić”.

Po tej części dyskusji, Prezes TIP przeszedł do trzeciego tematu: „Jak poprawić sytuację finansową interny i internistów?”. Poprosił o głos dr. Bukiela, który
  1) przedstawił propozycje OZZL,
  2) zwrócił się do władz TIP z wnioskiem o możliwość wystąpienia i przedstawienia propozycji OZZL na forum XII Krajowej Konferencji Szkoleniowej TIP w dniach 5–6 kwietnia br.,
  3) poruszył następujące zagadnienia: powołania Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej; zarobków lekarzy; przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego (skrócony tekst wystąpienia – załącznik 7 do protokołu).
Po wypowiedzi Prezesa OZZL głos zabrał Minister. Jego zdaniem propozycja założenia towarzystwa, które de facto w sposób ukryty przejmie część działań związku zawodowego, jest co najmniej dwuznaczna (skrócony tekst wystąpienia – załącznik 8 do protokołu).
Z kolei Prezes TIP postawił następujące pytanie: „W jaki sposób NFZ odniesie się do wszystkich zagadnień poruszonych podczas tej debaty, a szczególnie do tego, że za leczenie pacjenta, który jest chory na wiele schorzeń, powinno się płacić więcej niż za leczenie pacjenta, który jest chory na jedno schorzenie?
O odpowiedź poprosił dr. Pakulskiego, który na początku swojej wypowiedzi odniósł się do jednej z uwag, iż NFZ nie chce wprowadzić Poradni Internistycznych. Podkreślił z całym naciskiem, że NFZ nie ma podstawy prawnej, aby takie poradnie wprowadzić. Po czym skoncentrował się nad zagadnieniem finansowania świadczeń (skrócony tekst wypowiedzi – załącznik 9 do protokołu).
Po wystąpieniu dr. Pakulskiego głos zabrali: Prezes NRL, który zaapelował do Ministra Zdrowia o określenie minimum wynagrodzenia dla lekarzy – zgodnie z kodeksem pracy. Prof. Imiela, twierdząc, że trudno odmówić racji, iż lekarze za mało zarabiają! Ale sposób rozwiązania, który proponuje Prezes OZZL, jest nie do przyjęcia. Poinformował, że tę opinię poparły różne grupy lekarzy, zarówno w młodym, jaki i w średnim wieku. Podkreślił również, że jest zdecydowanym przeciwnikiem strajków w służbie zdrowia i tworzenia kolejnej organizacji, wg której jedynym sposobem uzyskania pieniędzy jest odstąpienie lekarzy od pracy. Tego typu inicjatywy powinny podejmować związki zawodowe, a nie stowarzyszenia.
Następnie Prezes TIP poprosił o wystąpienie dr. Lecha Kucharskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych TIP, który przedstawił wyniki (i analizę) sondy opracowanej przez TIP nt. wysokości wynagrodzeń podstawowych oraz stawek dyżurowych internistów i lekarzy specjalistów z dziedzin pokrewnych (kardiologów, gastrologów, itp.) – załącznik 10 do protokołu.
Po wystąpieniu dr. Kucharskiego Prezes TIP podziękował wszystkim gościom spotkania za aktywny udział w debacie i zamknął pierwszą część posiedzenia Zarządu Głównego TIP.

Po krótkiej przerwie Prezes TIP otworzył drugą część posiedzenia. Zwrócił się do zebranych z prośbą o przyjęcie dalszego porządku obrad. Zaproponował jednocześnie następujące zmiany w programie:
  a) przesunięciu głosowania nad wnioskiem o przyznanie tytułu członka wspierającego TIP w miejsce punktu 4.,
  b) przesunięciu wystąpienia Prezesa TIP nt. bieżących spraw po ww. głosowaniu,
  c) dodaniu punktu 5a – „Dyskusja nad wnioskiem Przewodniczącego OZZL, dr. K. Bukiela,
  d) dodaniu punktu 6a – „Dyskusja nad kadencyjnością członków Rady Naukowej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”,
  e) dodaniu punktu: „Ukonstytuowanie się Komisji ds. Młodych Internistów” po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP. Tym samym program obrad zakończy się na punkcie 11. – „Wolne wnioski i dyskusja”.
Zaproponowany program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – w głosowaniu jawnym.

4. Wniosek o przyznanie tytułu członka wspierającego firmie GlaxoSmithKline
Prezes przypomniał i poinformował zebranych, że Firma GlaxoSmithKline (GSK) udziela Towarzystwu stałego wsparcia od 2008 roku. Finansuje bowiem (w wystarczającej formie) nagrody TIP, które są nagrodami unikalnymi w skali kraju – za nowatorskie i najlepsze prace publikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”. Wystąpił więc z wnioskiem (wcześniej przedyskutowanym podczas posiedzenia Prezydium TIP), aby Firma otrzymała tytuł członka wspierającego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Zarząd podjął stosowną uchwałę (załącznik 11 do protokołu).

5. Informacja Prezesa o bieżących sprawach członkowskich i finansowych
Prezes przedstawił informację nt. bieżących spraw, zwłaszcza członkowskich i finansowych. Omówił krótko najistotniejsze działania Zarządu, które miały miejsce w ostatnich kilku miesiącach br., tj.:
  a) aktualizacja KRS,
  b) aktywacja konta bankowego ZG,
  c) wystąpienie z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie wydawania PAMW.


Poinformował, że na 3688 członków TIP 2126 wypełniło nową deklarację. Natomiast tylko 1412 opłaca składkę członkowską, aczkolwiek nie jest to opłata systematyczna.
Następnie zreferował sprawy finansowe za ostatni rok (załącznik 12 do protokołu). Po przedstawieniu sytuacji finansowej TIP Prezes zwrócił się do członków ZG o podjęcie uchwały ws. terminu zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich w związku z rezygnacja prof. Anny Doboszyńskiej z funkcji przewodniczącej Oddziału oraz niefunkcjonowaniem organów statutowych w Oddziale. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik 13 do protokołu).

5a. Dyskusja nad wnioskiem Przewodniczącego OZZL, dr. K. Bukiela
W dyskusji wzięli udział m.in.: prof. prof. Guzik, Imiela, Duława, Zdrojewski, i dr Gajewski. Zaproponowali podjęcie stosownej uchwały ws. wniosku dr Bukiela, tj. zgody na prezentację idei proponowanych założeń Związku w formie stoiska, a nie wystąpienia na forum XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej TIP.
Po czym Prezes poprosił dr. Gajewskiego o przygotowanie tekstu uchwały, która następnie została przyjęta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym – przez wszystkich członków Zarządu Głównego (załącznik 14 do protokołu).

6. Informacja redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Raport zaprezentowała redaktor naczelna, prof. Anettę Undas. Podsumowała krótko ubiegły, roku. Poinformowała o liczbie artykułów: zgłoszonych, przyjętych i odrzuconych oraz opublikowanych. Wymieniła ośrodki, z których wpłynęło najwięcej prac. Następnie przedstawiła, jak wyglądał proces redakcyjny, tj. średni czas publikacji w 2012 roku. Przypomniała, że PAMW otrzymało w roku ubiegłym swój pierwszy IF wynoszący: 1,367 i jest jednym z najwyższych wskaźników wśród czasopism klinicznych w Polsce. Ponadto podkreśliła, że w tym roku (2013) wskaźnik ten może wzrosnąć, szacunkowo do 1,733.
Po czym zaapelowała (po raz kolejny) do wszystkich zebranych o większe zaangażowanie i wkład w tworzenie i umacnianie pozycji PAMW (pełny raport – załącznik 15 do protokołu).

6a. Dyskusja nad kadencyjnością członków Rady Naukowej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
Redaktor naczelna PAMW poddała pod dyskusję propozycję wprowadzenia kadencyjności Rady Naukowej PAMW. Zaznaczyła, że kadencyjność jest praktykowane w wielu międzynarodowych czasopismach, w których członkiem rady naukowej zostaje się na pewną określoną liczbę lat, po czym następuje naturalna zmiana. Poinformowała zebranych o dokonanej analizie aktywności poszczególnych członków naszej RN, która wykazała, iż spośród 23 osób wchodzących w jej skład połowa jest praktycznie nieaktywna, a większość z tych osób jest „odziedziczona” po uprzednim redaktorze naczelnym. Natomiast wg redaktor naczelnej rada powinna być wsparciem dla czasopisma. Dlatego poprosiła ZG o zajęcie stanowiska w tej sprawie, podkreślając jednocześnie, że sytuacja jest dość trudna i niezręczna. Następnie wywiązała się krótka dyskusja, po zakończeniu której Prezes stwierdził, że ZG nie musi wyrażać zgody na wprowadzenie kadencyjności, przyznaje natomiast zasadność jej wprowadzenia. W tej sytuacji to redaktor naczelna odpowiada za podjęcie decyzji.

7. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych
  a) Po zakończeniu wystąpienia redaktor naczelnej PAMW i dyskusji nad kadencyjnością RN Prezes oddał głos prof. Imieli. Profesor w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do zagadnień, które poruszył podczas pierwszej części posiedzenia, tj.: zmianie systemu, który zapewni sprawniejszą opiekę nad chorymi i dobrą pracę oraz godziwe zarobki dla lekarzy
  b) pozycji internisty w POZ
  c) koniczności i zasadności wprowadzenia Poradni Internistycznych


8. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
Szczegółowa relację Przewodniczącego, prof. Eugeniusza J. Kucharza przedstawiła dr med. Anna Kotulska, członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (załącznik 16 do protokołu).

9. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
Po wystąpieniu dr Kotulskiej Prezes udzielił głosu prof. A. Undas, która przedstawiła informację Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP. Poinformowała, że spośród 9 prac nominowanych do nagrody za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w PAMW w 2012 roku największą liczbę punktów, a więc nagrodę I stopnia – w wysokości 12 000 zł – otrzymała praca z Wrocławia „Testy czynnościowe wątroby u pacjentów z ostrą niewydolnością serca” autorstwa J. Biegusa i wsp. Komisja przyznała także nagrodę II stopnia – 8000 zł i III stopnia – 4000 zł (załącznik 17 do protokołu). Fundatorem nagród jest Firma GlaxoSmithKline. Prof. Undas podzieliła się następnie wynikami 2. edycji konkursu na najlepsza studencką pracę oryginalną, którego sama jest inicjatorem. Nagrodzone prace są publikowane w PAMW w numerze wakacyjnym (lipiec-sierpień). W tym roku o nagrodę redaktor naczelnej ubiegało się 10 prac. Zostały wybrane komisyjnie trzy prace i nagrodzone kolejno: 3000; 2000; 1000 zł (załącznik 18 do protokołu). Fundatorem nagród jest także GlaxoSmithKline.

10. Ukonstytuowanie się Komisji ds. Młodych Internistów
Podczas spotkania nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji ds. Młodych Internistów. Przewodniczącym Komisja został dr hab. med. Wojciech Szczeklik.

11. Wolne wnioski i dyskusja
Wnioski ze spotkania zostały zawarte w apelu ZG TIP do Ministra Zdrowia – załącznik 19 do protokołu.
Prezes podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP