Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 256
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 256
22 października 2009 r. od godz. 11.00–13.00
Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65, Sala Ballroom F, I piętro


Obecni (listy obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr med. Piotr Gajewski
3. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
4. prof. dr hab. med. Anna Jegier
5. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
6. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
7. dr med. Janusz Siedlecki
8. dr med. Marek Sienicki
9. dr med. Konstanty Szułdrzyński
10. prof. dr hab. med. Anetta Undas
11. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski
12. prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska

Osoby zaproszone
1. prof. Ryszard Andrzejak
2. prof. Andrzej Dąbrowski
3. dr med. Alicja Depczyńska
4. prof. Jan Duława
5. prof. Paweł Górski
6. dr Lech Kunicki
7. dr med. Barbara Mocarska-Górna
8. dr med. Grzegorz Pulkowski
9. prof. Danuta Pupek-Musialik
10. prof. Wojciech Sodolski
11. dr med. Marek Stopiński
12. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski
13. dr med. Zofia Zadrożna

Program posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 255. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał
2. Informacja Prezesa i Skarbnika ZG o bieżących sprawach finansowych i członkowskich – prof. J. Musiał, dr med. K. Szułdrzyński
3. Omówienie realizacji uchwały ZG 3/2008 w sprawie zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne – prof. J. Musiał, dr P. Gajewski
4. Podjęcie uchwały w sprawie Członka Wspierającego – i starania o pozyskanie kolejnych – prof. J. Musiał, dr P. Gajewski
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału Bielskiego TIP
6. Informacja Redaktora Naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" – prof. A. Undas
7. Informacja Przewodniczącej Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego – prof. I. Zimmermann-Górska
8. Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych – prof. J. Imiela
9. Wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
Uczestników posiedzenia przywitał Prezes, prof. dr hab. Jacek Musiał. Na wstępie poprosił o przyjęcie uzupełnienia porządku obrad o dwa punkty:
1) przedstawienie projektu "Sieci Specjalistycznych Poradni Chorób Wewnętrznych"
2) powołanie Grupy Roboczej ds. Intensywnej Terapii Internistycznej
Program posiedzenia (wraz z dodatkowymi punktami) został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie Prezes zwrócił się do zebranych o zapoznanie się ze sprawozdaniem (protokołem) z ostatniego (255) posiedzenia Zarządu Głównego (ZG) i zaproponował, aby jego ew. przyjęcie nastąpiło w dalszej części obrad.
2. Informacja Prezesa i Skarbnika ZG
O przedstawienie bieżących spraw finansowych i członkowskich Prezes poprosił skarbnika ZG, dr. med. Konstantego Szułdrzyńskiego. Dr Szułdrzyński poinformował o aktualnej liczbie członków TIP, elektronicznym Rejestrze Członków (sprawozdanie w formie zestawienia – załącznik 1 do protokołu) oraz problemach związanych ze ściągalnością składek członkowskich. Zaznaczył, że na 2787 deklarowanych członków tylko 752 opłaciło składkę za 2009 rok. 562 osoby zapisały się wg nowego systemu rejestracji. Przypomniał, że w Rejestrze znajdują się wyłącznie te osoby, które zweryfikowały swoje dane na nowym druku deklaracji, opłaciły składkę członkowską za bieżący rok i nie zalegają ze składkami za lata ubiegłe (nie dotyczy nowo zapisanych członków).
Prezes podziękował dr. Szułdrzyńskiemu za sprawozdanie. Podkreślił, że dużym problemem jest nieopłacanie składki przez znaczną część członków, podczas gdy składki stanowią – jak dotychczas – główne źródło finansowania działalności Towarzystwa. Aktualny budżet pozwala jedynie na pokrycie delegacji, kosztów przejazdu związanych z posiedzeniami ZG oraz finansowanie najpilniejszych działań administracyjnych.
Następnie Prezes przedstawił ostatnio podjęte działania formalno-urzędowe:
1) zakończenie postępowań sądowych dotyczących wpisu TIP do KRS-u oraz uwierzytelnienie Statutu TIP, które nastąpiło 6 maja br. Kopia Statutu została rozesłana do Zarządów wszystkich Oddziałów.
2) zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego zmian siedzib kilku Oddziałów TIP i przesłanie tym oddziałom aktualnego nr REGON
3) aktualizacja danych TIP w Ośrodku Przetwarzania Informacji (Nauka Polska)
4) wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośba o rejestrację bazy Członków TIP
5) udzielenie pełnomocnictw 4 Oddziałom (Krakowskiemu, Opolskiemu, Śląskiemu i Zachodniopomorskiemu) w zakresie zakładania lub dostępu do konta bankowego.
Ponadto Prezes dwukrotnie wystosował pismo do Przewodniczących Oddziałów TIP z prośbą o podjęcie starań o pozyskanie nowych członków i systematyczne przesyłanie deklaracji oraz sprawozdań finansowych do biura ZG; niestety odzew na te pisma był znikomy.
Prezes oznajmił, że wspólnie z prof. Jackiem Imielą, konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych, wystosowali pismo do Minister Zdrowia o zwiększenie miejsc rezydenckich dla lekarzy chcących się specjalizować w chorobach wewnętrznych. Niestety apel ten nie znalazł odzewu.
Prezes poinformował, że dzięki staraniom, które trwały od lutego do listopada 2009 r., TIP uzyskało dodatkowe środki finansowe na działalność wspomagającą badania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zorganizowanie w Krakowie kilkudniowego kursu szkoleniowego (w dniach 12 –17 października 2009 r.) poświęconego problemom hemostazy oraz na dofinansowanie 10 numerów w roku (w tym dwa numery łączone) miesięcznika "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej" (PAMW).
3. Omówienie realizacji uchwały ZG 3/2008
Dr med. Piotr Gajewski omówił sprawę realizacji uchwały ZG nr 3/2008, która dotyczy tzw. zdarzeń edukacyjnych. Nadmienił, że dopiero niedawno ZG otrzymał opinię Urzędu Skarbowego w kwestii ewentualnego opodatkowania przychodów z tego tytułu, pozwalającą na realizowanie tej uchwały. Dr Gajewski przypomniał treść uchwały i jej interpretację, podkreślił, że może ona w istotny sposób poprawić sytuację finansową Towarzystwa i zaapelował do zgromadzonych na posiedzeniu, aby aktywnie włączali się do współorganizowania tego rodzaju zdarzeń.
Po wystąpieniu dr. Gajewskiego Prezes otworzył dyskusję nad tym punktem posiedzenia. Pani prof. Danuta Pupek-Musialik zadała pytanie, czy w związku z organizacją comiesięcznych zebrań członków Towarzystwa istnieje konieczność odprowadzania do ZG pieniędzy, które zdobywają Zarządy Oddziałów na przygotowanie tych spotkań. Dr Gajewski odpowiedział, że uchwała 3/2008 nie obejmuje zdarzeń, których głównym organizatorem jest ZG lub Oddział Towarzystwa.
Następnie Prezes przedstawił złożoną do ZG przez firmę Symposion z Poznania ofertę współorganizacji przez TIP w 2010 roku cyklu konferencji szkoleniowych w różnych miastach w Polsce (załącznik 2 do protokołu), i poddał pod głosowanie jawne propozycję odnośnej uchwały; uchwałę przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 3 do protokołu).
4. Przyjęcie protokołu z 255. posiedzenia ZG
Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie członka wspierającego TIP
Zasady przyjmowania członków wspierających TIP zapisane w statucie Towarzystwa przypomniał dr Gajewski i zaproponował przyjęcie uchwały określającej zobowiązania TIP wobec członków wspierających Towarzystwa będących osobami prawnymi (załącznik 4 do protokołu). Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Po przyjęciu tej chwały Prezes poinformował uczestników posiedzenia, że firma Sanofi-Aventis wyraziła chęć uzyskania tytułu członka wspierającego i zadeklarowała przekazanie ZG kwoty 45 000 złotych w formie darowizny pieniężnej na cele statutowe. Następnie poddał pod głosowanie jawne uchwałę (załącznik 5 do protokołu) w sprawie przyjęcia firmy Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Członka Wspierającego Towarzystwa Internistów Polskich, która została przyjęta jednogłośnie.
6. Przedstawienie projektu "Sieci Specjalistycznych Poradni Chorób Wewnętrznych"
O przedstawienie tego punktu posiedzenia Prezes poprosił dr. Szułdrzyńskiego, który brał udział w opracowaniu projektu (załącznik 6 do protokołu). Dr Szułdrzyński przypomniał, że zarys takiej koncepcji specjalistycznych poradni chorób wewnętrznych przedstawił już dr Lech Kucharski na poprzednim posiedzeniu ZG w dn. 2 kwietnia 2009 r. Po wystąpieniu dr. Szułdrzyńskiego Prezes otworzył dyskusję, w której zabrali głos: prof. Andrzej Dąbrowski, prof. Zbigniew Zdrojewski, prof. Danuta Pupek-Musialik, prof. Anna Jegier, dr Piotr Gajewski. Wszyscy – zarówno aktywnie biorący udział w dyskusji, jak również pozostali uczestnicy posiedzenia – byli zgodni co do celowości tej idei. W związku z tym Prezes poprosił zebranych o przesłanie w ciągu najbliższego tygodnia do biura ZG uwag do przedstawionego projektu.
7. Powołanie Grupy Roboczej ds. Intensywnej Terapii Internistycznej
W związku z nowymi wymogami NFZ, które często uniemożliwiają internistom pracę na oddziałach intensywnej terapii internistycznej i funkcjonowanie takich oddziałów, Prezes przedstawił propozycję powołania Grupy Roboczej ds. Intensywnej Terapii Internistycznej. Zadaniem tej grupy ma być przygotowanie propozycji rozwiązań, które ZG mógłby forsować w Ministerstwie Zdrowia. Prezes poprosił dr. Gajewskiego, dr. Szułdrzyńskiego i dr. Grzegorza Pulkowskiego, aby weszli w skład tej grupy; poproszeni wyrazili zgodę. Uchwała o powołaniu Grupy (załącznik nr 7 do protokołu) została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału Bielskiego TIP
Prezes poprosił Członków ZG, aby przegłosowali uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Bielskiego, z uwagi na to, że Oddział od kilkunastu lat nie prowadzi żadnej działalności statutowej. Uchwała (załącznik 8 do protokołu) została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
9. Informacja Redaktora Naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
Pani prof. Anetta Undas poinformowała uczestników posiedzenia, że czasopismo stara się o IF (impact factor), którego przyznania można się spodziewać za około 2,5 roku. W celu zwiększenia szansy uzyskania IF prof. Undas podjęła decyzję o zawieszeniu publikowania opisów przypadków oraz zmniejszeniu liczby przyjmowanych do publikacji artykułów poglądowych. Poinformowała, że od stycznia 2010 roku zostanie wprowadzony nowy system zgłaszania i recenzowania prac.
Zebrani na posiedzeniu – na prośbę Pani Profesor – oficjalnie zaakceptowali przedstawione zmiany w czasopiśmie, zwłaszcza decyzję wprowadzenia nowego systemu zgłaszania i recenzowania prac.
Po wystąpieniu prof. Undas wywiązała się krótka dyskusja, w której zabrała głos Pani prof. Irena Zimmermann-Górska, gratulując prof. Undas doskonałego prowadzenia miesięcznika. Jednocześnie zwróciła uwagę, że polskim internistom brakuje informacji nt. działalności ZG, a PAMW nie może już spełniać roli informacyjnej; zasugerowała wydawanie np. biuletynu poświęconego działaniom Towarzystwa. Prof. Undas stwierdziła, że informacje w formie krótkich komunikatów mogą być zamieszczane w czasopiśmie i nie wpłynie to na IF. Do dyskusji włączył się dr Gajewski, który poparł inicjatywę szerokiego informowania o pracach ZG, a także Oddziałów TIP. Wspomniał, że rolę informatora ma pełnić strona internetowa TIP, a w przyszłości także kurier elektroniczny rozsyłany drogą internetową do wszystkich członków Towarzystwa. Takie rozwiązanie będzie znacznie tańsze niż druk, ale wymaga znalezienia moderatora/redaktora strony internetowej.
10. Informacja Przewodniczącej Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego
Przewodnicząca Komisji, Pani prof. Irena Zimmermann-Górska, zwróciła uwagę na duże zróżnicowanie w nauczaniu interny (załącznik 9 do protokołu) w uczelniach medycznych oraz na potrzebę ujednolicenia egzaminu z chorób wewnętrznych.
11. Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych
Prof. Jacek Imiela przedstawił swoje stanowisko w sprawie poradni internistycznych i specjalizacji z intensywnej terapii internistycznej, zgodne z propozycjami ZG TIP. Jednocześnie zaznaczył, że konieczne są wspólne wysiłki, aby te propozycje zrealizować.
12. Wolne wnioski
Nie zgłoszono.
Prezes podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP