Towarzystwo Internistów Polskich
 
Regulamin prac Komisji ds. Nagród
  1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, oddanych przez co najmniej 5 członków Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. Dopuszcza się głosowanie poprzez wyrażenie pisemne opinii drogą listowną lub pocztą elektroniczną.

  2. Przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi TIP pisemną uchwałę o osobach nagrodzonych najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem wręczenia nagrody (nie dotyczy nagrody przyznawanej za pracę oryginalną zgłoszoną na Zjazd Towarzystwa). Prezes TIP informuje nagrodzone osoby o przyznanej nagrodzie oraz o terminie i miejscu jej wręczenia. Decyzje Komisji są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Towarzystwa.

  3. Nagrodę może otrzymać także członek Komisji lub pracownik naukowy zatrudniony w placówce kierowanej przez członka Komisji. Członek Komisji nie bierze udziału w głosowaniu nad przyznaniem nagrody jemu lub kandydatowi pochodzącemu z placówki kierowanej przez niego.

  4. Liczba nagród przyznanych tej samej osobie lub temu samemu zespołowi nie jest ograniczona.

  5. Uzyskanie innej nagrody, w tym nagrody za tę samą publikację przyznanej przez inną organizacje lub instytucję, nie wyklucza ubiegania się o nagrodę TIP.

  6. Wniosek do Komisji o przyznanie nagrody (nie dotyczy nagrody przyznawanej za pracę oryginalną zgłoszoną na Zjazd Towarzystwa) może skierować każdy członek TIP, każdy czytelnik PAMW, a także sama osoba zainteresowana (w tym autor pracy oryginalnej), w terminie wyznaczonym każdego roku przez Zarząd Główny.