Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 257
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 257
26 marca 2010 r., godz. 12.00–14.00
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Sala Puszkina


Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr med. Piotr Gajewski
3. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
4. prof. dr hab. med. Anna Jegier
5. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
6. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
7. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
8. dr med. Janusz Siedlecki
9. dr med. Marek Sienicki
10. prof. dr hab. med. Anetta Undas
11. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski
12. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Przewodniczący Oddziałów
1. dr hab. med. Wojciech Barud
2. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr Kinga Konopnicka (w zastępstwie dr Grażyny Jeżewskiej)
4. dr med. Anna Szymańska-Chabowska
5. dr Mariusz Szczerbowski
6. dr Krzysztof Tytman
7. dr Małgorzata Wesołowska
8. dr hab. med. Andrzej Wojtarowicz
9. dr Marzena Plucińska (w zastępstwie dr. Andrzeja Wołowca)

Komisja Rewizyjna
1.prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz
2.dr med. Zofia Zadrożna


Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 256. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał 2
. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich oraz inicjatywie utworzenia specjalizacji z intensywnej terapii – prof. J. Musiał
3. Interpelacja poselska w sprawie prowadzenia poradni internistycznych – prof. J. Musiał dr med. Piotr Gajewski
4. Informacja Redaktora Naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas
6. Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych – prof. J. Imiela
7. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
Uczestników posiedzenia przywitał Prezes, prof. dr hab. Jacek Musiał, i zwrócił się do zebranych z prośbą o przyjęcie porządku obrad (ze zmianą polegającą na przesunięciu wystąpienia prof. Jacka Imieli w miejsce punktu 2) oraz protokołu z poprzedniego (256) posiedzenia Zarządu Głównego (ZG).
Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym, natomiast głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego (256) posiedzenia ZG zostało przesunięte po wystąpieniu prof. Imieli.
2. Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych
W swoim wystąpieniu Prof. Imiela przedstawił pogarszającą się sytuację specjalności internistycznej w Polsce i propozycje jej poprawy. Zaznaczył, że dostępne dane dotyczące liczby internistów i oddziałów internistycznych nie są wiarygodne, co pokazała ankieta przeprowadzona w województwie mazowieckim. Poinformował, że model ankiety został przedstawiony konsultantom wojewódzkim i zostanie podjęta próba przeprowadzenia jej w całym kraju. Za główne przyczyny pogarszającej się sytuacji interny uznał likwidację poradni internistycznych, a ostatnio oddziałów internistycznych na rzecz oddziałów wąsko specjalistycznych, zatracenie wartości humanistycznych, biurokrację, złe finansowanie. Zwrócił uwagę, że właściwa liczba miejsc na oddziałach internistycznych, poprawienie jakości świadczonych usług, odpowiednia liczba internistów, odpowiednie finansowanie oraz zwiększenie płac są niezbędne, aby stworzyć profesjonalną opiekę internistyczną. Następnie przedstawił propozycje (ordynatorzy i ich zastępcy – interniści, integracja interny i medycyny rodzinnej, ciągłość leczenia chorych w opiece ambulatoryjnej i szpitalnej, zmiany w systemie akredytacji – okresowa, odnawiana co 5 lat na podstawie określonych kryteriów). Podkreślił znaczenie współpracy, a nie rywalizacji pomiędzy poszczególnymi specjalnościami. Wymienił problemy, które wymagają natychmiastowego rozwiązania, m.in. przywrócenie poradni internistycznych, utrzymanie bazy łóżkowej w oddziałach internistycznych, utrzymanie kadry, zachęcenie lekarzy do wyboru specjalizacji z chorób wewnętrznych, ustalenie nowego programu specjalizacji. Nawiązał do problemu intensywnej terapii chorób wewnętrznych oraz przypomniał o trwającym procesie tworzenia centralnej bazy danych. Poinformował o potencjalnych problemach finansowych, które mogą wyniknąć na skutek wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego systemu punktowego i zaapelował do członków ZG o wsparcie w przeprowadzeniu profesjonalnej analizy finansowej pod kątem tego systemu. Poruszył problem szpitali prywatnych i spółek prawa handlowego. Podkreślił, że skuteczność działań zależy od współpracy pomiędzy Konsultantem Krajowym i ZG oraz funkcjonowania Towarzystwa jako całości. Zaznaczył, że zlikwidowanie opieki internistycznej może mieć poważne konsekwencje społeczne i polityczne. Poinformował o spotkaniu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, zaplanowanym na 26 maja, na którym przedstawi problemy interny. Zaapelował do członków ZG o przygotowanie profesjonalnych wniosków dotyczących najważniejszych spraw i egzekwowanie jak najszybszych odpowiedzi.
3. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich oraz inicjatywie utworzenia specjalizacji z intensywnej terapii
Prezes podziękował prof. Imieli za wystąpienie i zaproponował przesunięcie dyskusji na poruszone przez niego kwestie na koniec posiedzenia. Następnie poprosił uczestników o uwagi dotyczące protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG. Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag, protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie prof. Musiał poinformował o bieżących składkach członkowskich. Zaapelował do przewodniczących oddziałów o zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie liczby członków. Wskazał na duże rozbieżności pomiędzy liczbą członków w poszczególnych oddziałach (załącznik 1 do protokołu). Zapowiedział, że będzie wnioskował o rozwiązanie tych najmniej aktywnych. Podkreślił, jak duże znaczenie dla TIP ma zwiększenie liczby członków. Następnie Prezes poinformował o podjęciu uchwały o przyjęciu Sanofi Aventis jako członka wspierającego, zaznaczył, że współpraca z firmą układa się dobrze; firma wywiązała się ze swoich zobowiązań. W sprawie specjalizacji z intensywnej terapii jako specjalizacji szczegółowej po specjalizacjach podstawowych, Prezes zwrócił uwagę na kontrowersje jakie inicjatywa wzbudza m.in. w środowisku anestezjologicznym, ale jednocześnie wskazał przykład krajów Unii Europejskiej, gdzie takie rozwiązanie już funkcjonuje. Krótko omówił etap prac nad tym zagadnieniem.
4. Interpelacja poselska w sprawie prowadzenia poradni internistycznych
O przedstawienie szczegółów dotyczących inicjatywy złożenia interpelacji poselskiej w sprawie poradni internistycznych Prezes poprosił dr. med. Piotra Gajewskiego. Zaznaczył, że Minister ma obowiązek odpowiedzi na interpelację poselską, co w sytuacji gdy wiele pism pozostaje bez odpowiedzi, przemawia za podjęciem tego kroku. Dr Gajewski poinformował o planie złożenia interpelacji poselskiej zawierającej zestaw pytań dotyczących poradni internistycznych, oddziałów internistycznych, systemów specjalizowania i innych. Zaznaczył, że przygotowanie interpelacji wymaga zgromadzenia danych kosztowych. Istotne jest dowiedzenie celowości i rentowności podjętej inicjatywy przywrócenia poradni specjalistycznych. Interpelacja powinna zawierać uzasadnienie proponowanych zmian oraz przedstawienie konsekwencji ekonomicznych. Dr Gajewski oddał głos prof. Imieli, który zwrócił uwagę na fakt, że warunki finansowania się pogarszają, natomiast rośnie liczba chorych internistycznych. Dr Gajewski zaznaczył, że niektóre sprawy wymagają wyjaśnienia zanim interpelacja zostanie ostatecznie sformułowana i zaprosił uczestników do zgłaszania ew. uwag podczas dyskusji.
5. Informacja Redaktora Naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
O przedstawienie informacji dotyczących Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej Prezes poprosił Redaktor Naczelną, prof. dr hab. med. Anettę Undas. Pani Profesor przypomniała, że czasopismo jest ważną wizytówką TIP i członkowie ZG powinni wspólnie zadbać o wizerunek i znaczenie czasopisma w Polsce i na świecie. Następnie przedstawiła statystykę za 2009 r. (liczbę zgłoszonych artykułów, nazwy ośrodków akademickich, z których napływały zgłoszenia, czas publikacji, liczbę odwiedzin na stronie internetowej czasopisma), poinformowała o zmianie na stanowisku Zastępcy Redaktora Naczelnego, którym w grudniu 2009 został prof. dr hab. med. Tomasz Guzik. Przypomniała o zawieszeniu działów "medycyna translacyjna" i "opis przypadku" w związku ze staraniami o pozyskanie wskaźnika impact factor (IF). Poinformowała także o uruchomieniu nowego systemu edytorskiego, który pozytywnie wpłynął na wizerunek czasopisma. Zaprezentowała, w jaki sposób naliczany jest wskaźnik IF, przedstawiła szacowaną wartość IF dla PAMW oraz zaapelowała do członków ZG o zgłaszanie i cytowanie artykułów. Do apelu dołączył się Prezes, przypominając, że od wartości IF zależy pozycja czasopisma. Zachęcił do zadawania pytań, a następnie do dyskusji na temat wystąpienia prof. Imieli.
6. Dyskusja
Dyskusję rozpoczęła prof. Maria Podolak-Dawidziak, poruszając następujące kwestie:
1) zmniejszenie kosztów przeznaczanych na finansowanie poradni wąskospecjalistycznych na rzecz poradni internistycznych
2) różnice w świadczeniach
3) wskazanie lekarzy wąskospecjalistycznych, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu modułu 3-letniej specjalizacji internistycznej
Prof. Imiela ustosunkował się do każdego z powyższych punktów. Do dyskusji włączył się Prezes, informując, że Towarzystwo postara się sfinansować ze środków własnych przeprowadzenie wymaganej ekspertyzy. Pani prof. Irena Zimmermann-Górska podkreśliła, że zmiana systemu specjalizacji może być ostatnią szansą na osiągnięcie porozumienia pomiędzy internistami a lekarzami innych specjalności (głównie medycyny rodzinnej). Prof. Imiela nawiązał do propozycji, którą przedstawił już wcześniej w swoim wystąpieniu, aby powołać odrębną grupę specjalistów reprezentujących TIP (na wzór Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego). Prezes podkreślił również, że w obliczu zagrożenia, przed jakim stoi interna, należy wyznaczyć kompetentne, biegłe i dyspozycyjne osoby (bardzo dobrze orientujące się w problemach związanych z kontraktowaniem usług), które będą wspierać działania TIP na poziomie Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.
Następnie poruszono problem specjalizacji z intensywnej terapii. Pan Prof. Zbigniew Maziarz, zabierając głos w dyskusji, zadał Prezesowi pytanie, jaka jest zasadność tworzenia tej specjalizacji i zaangażowania TIP w ten proces. Jednocześnie zaznaczył, że może to jeszcze bardziej ograniczyć zasięg działalności interny i internistów. Prezes w odpowiedzi na zadane pytanie podał kilka argumentów przemawiających za inicjatywą tworzenia tej specjalności, m.in. ten, że intensywna terapia stała się w międzyczasie dziedziną niezwykle złożoną i bardzo ważne jest, aby poza anestezjologami specjalność tą mogli zdobyć np. koledzy pulmonolodzy, nefrolodzy itd., którzy czują w tym swój "żywotny interes". Dr Gajewski zwrócił uwagę na aspekt wizerunkowy przeprowadzenia takiej inicjatywy. To TIP jest pomysłodawcą, a nie kardiolodzy czy pulmonolodzy. To prezes naszego Towarzystwa zaprasza do współpracy prezesów innych towarzystw. Stwierdził, że dość istotnym aspektem jest także fakt, iż w tej chwili nie można kontraktować świadczeń udzielanych przez internistów na poziomie takim jak anestezjolodzy.
Kolejny głos w dyskusji zabrała prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, która poruszyła problem ponownej akredytacji oddziałów do kształcenia z chorób wewnętrznych. Prezes poparł sugestię Pani Profesor odnośnie ponownej akredytacji. Podkreślił, że bardzo ważnym aspektem jest ustalenie kryteriów przyznawanie akredytacji, a więc kto ma do niej prawo? Zaznaczył, że na pewno klinki czy też oddziały, które mają kontrakt ogólnointernistyczny, które mają pewien odsetek tzw. pacjentów ogólnointernistycznych, poza swoimi specjalistycznymi pacjentami. Po czym podsunął myśl, aby kwestię ustalenia konkretnego odsetka (10, 15 czy 20%) poruszyć na następnym posiedzeniu ZG. Następnie, wychodząc naprzeciw temu, o czym mówił prof. Imiela, zaproponował podjęcie uchwały (załącznik 2 do protokołu), w której ZG w porozumieniu Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o wydanie rozporządzenia ograniczającego okres udzielania oddziałom szpitalnym akredytacji do kształcenia w chorobach wewnętrznych do 5 lat, po tym okresie jednostka powinna się ubiegać ponownie o akredytację. Ponadto ZG postuluje, aby choroby wewnętrzne uznać za specjalność priorytetową.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Prezes podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP