Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 267

18 maja 2016 r., godz. 14.00–16.00
Kraków, Best Western Plus Q Hotel, ul. Wygrana 6, Sala konferencyjna „Espresso”

Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. prof. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
5. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
6. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
7. dr Lech Kucharski
8. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
9. prof. dr hab. med. Dariusz Muczulski
10. dr hab. med. Krzysztof Mucha
11. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
12. dr med. Marek Sienicki
13. dr med. Konstanty Szułdrzyński
14. prof. dr hab. med. Anetta Undas
15. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski
16. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski

Goście (m.in. członkowie Komisji TIP):
1. dr med. Maciej Hamankiewicz
Członek Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych
2. prof. dr hab. med. Anna Jegier
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
3. dr med. Anna Kotulska
Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
4. prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
5. prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz
(Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TIP)
6. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
(Przewodniczący Komisji Młodych Internistów) 7. prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Członek Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego 8. mgr Teresa Chornikowska
Księgowa TIP
9. dr med. Paweł Maga

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób wewnętrznych:
1. dr hab. Maciej Cymerys
2. prof. Jan Duława
(także członek Głównej Komisji Rewizyjnej TIP)
3. dr Roman Kołodziejczak
4. prof. Jerzy Mosiewicz
(wz. dr hab. Jolanta Mieczkowska)
5. dr med. Grzegorz Pulkowski
6. dr Marek Sell
7. dr med. Janusz Siedlecki
8. dr med. Marek Stopiński
9. dr med. Sławomir Tubek

Program:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z 266. posiedzenia Zarządu Głównego
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016
4. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
6. Sprawozdanie redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
8. Wystąpienie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja w sprawie członkostwa w EFIM i ISIM
10. Uzgodnienie propozycji ustępującego Zarządu Głównego na stanowiska w kadencji 2016–2020: prezesa-elekta, członków ZG oraz oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekcji Angiologicznej TIP i jej przewodniczącego oraz przyjęcie propozycji zmian w statucie
12. Dyskusja i wolne wnioski

1. Otwarcie posiedzenia
Przybyłych członków Zarządu Głównego (ZG) i gości ostatniego posiedzenia kadencji 2012–2016 przywitał prezes TIP, prof. Tomasz Guzik.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z 266. posiedzenia Zarządu Głównego
Prezes przedstawił program zebrania, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Zebrani przyjęli także jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia ZG z dnia 6 maja 2015 roku.

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016
Sprawozdanie z działalności ZG TIP kadencji 2012–2016 przedstawił prof. Tomasz Guzik. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. zagadnienia dotyczące:
a) władz Towarzystwa i jej działalności organizacyjnej,
b) działalności prawno-legislacyjnej,
c) działalności oddziałów, komisji i sekcji,
d) działalności i wzmocnienia pozycji „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” wśród polskich czasopism medycznych,
e) współpracy międzynarodowej, a także współpracy z innymi towarzystwami naukowymi,
f) organizacji XXXVII Zjazdu TIP oraz Krajowych i Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych TIP.
Uczestnicy posiedzenia otrzymali w formie elektronicznej (na płytach CD)104-stronicowe sprawozdanie, obejmujące 13 rozdziałów i 32 załączniki, które zostało dołączone do materiałów spotkania (załącznik 1 do protokołu).

4. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok (załącznik 2 do protokołu) oraz za lata 2012–2015 (załącznik 3 do protokołu) przedstawił skarbnik ZG TIP kadencji 2012–2016, dr med. Konstanty Szułdrzyński.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
Zarząd zatwierdził jednogłośnie sprawozdanie finansowe za 2015 rok, zawierające: bilans, rachunek wyników i informację dodatkową z wprowadzeniem. Nadwyżkę finansową w wysokości 89 003,45 zł postanowił przeznaczyć na fundusz statutowy, służący do realizacji zadań statutowych. Następnie podjął stosowną uchwałę (załącznik 4 do protokołu).

6. Sprawozdanie redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (PAMW)
Raport z działalności czasopisma za lata 2015–2016 zaprezentowała redaktor naczelna, prof. Anetta Undas. Pani Profesor omówiła przede wszystkim najważniejsze inicjatywy i osiągnięcia, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach, w tym:
a) wprowadzenie numeru DOI (digital object identifier) w ramach członkostwa w CrossRef – od stycznia 2016,
b) wprowadzenie systemu antyplagiatowego CrossCheck (dostarczane przez oprogramowanie iThenticate) – od kwietnia 2016,
c) wprowadzenie ankiety satysfakcji autorów (author’s satisfaction survey) – od sierpnia 2015,
d) wprowadzenie opłat za publikację – od września 2015,
e) skrócenie czasu recenzji i publikacji prac.
Przedstawiła dane statystyczne, dotyczące m.in.: liczby artykułów zgłoszonych do publikacji, wskaźnika odrzuconych prac, liczby artykułów opublikowanych. Wymieniła ośrodki, z których wpłynęło najwięcej opublikowanych prac, jak również dominujące tematy artykułów. Podała także średni czas publikacji, w tym średni czas trwania kolejnych etapów, tj.: wysyłania zaproszeń do recenzji, przesyłania recenzji do redakcji, przesyłania pierwszych recenzji autorom oraz odsyłanie poprawionej pracy. Poruszyła także kwestię indeksowania czasopisma oraz liczby cytowań. Na zakończenie swojego wystąpienia poinformowała zebranych, iż wskaźnik IF za 2015 rok – wg wstępnych obliczeń – będzie wynosił 2,048. Nie omieszkała także wspomnieć o najbliższych planach i inicjatywach, takich jak:
a) zwiększenie udziału zagranicznych autorów w zakresie publikacji (reviews/editorials) oraz recenzji artykułów,
b) wprowadzenie licencji Creative Commons,
c) wprowadzenie nazwy angielskiej jako oficjalnej nazwy czasopisma – Polish Archives of Internal Medicine (Pol Arch Intern Med) – podczas Walnego Zgromadzenia ZG TIP,
d) wprowadzenie jednej wspólnej rady naukowej bez podziału na radę krajową i zagraniczną.
Pełne wystąpienie redaktor naczelnej PAMW w załączniku 5 do protokołu.

7. Informację Komisji ds. Nagród TIP przedstawił jej przewodniczący, prof. Jacek Musiał. Na wstępie swojego krótkiego wystąpienia powiadomił Zarząd, że tegorocznym darczyńcą nagród za:
a) najlepsze prace oryginalne opublikowane w PAMW w 2015 roku oraz za
b) najlepsze prace studenckie zgłoszone w tym roku do redakcji czasopisma (o których informowała w swoim sprawozdaniu Pani prof. A. Undas) jest Firma APOTEX Sp. z o.o. Na ten cel (a także na inne cele statutowe) Firma przekazała 26 tys. złotych. Wykaz nagrodzonych prac w załączniku 6 do protokołu.

8. Wystąpienie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) zreferował prof. Zbigniew Maziarz, przewodniczący Komisji. Podsumował działalność organizacyjną, merytoryczną i finansową ZG TIP kadencji 2012–2016 (załącznik 7 do protokołu). Podkreślił, że Zarząd Główny dobrze służył polskim internistom i niezależnie od zmieniających się uwarunkowań społecznych starał się utrzymać wysoką pozycję internistów w społeczeństwie i środowisku medycznym. Na koniec swojego wystąpienia podziękował – w imieniu wszystkich członków GKR – władzom TIP za trudną i owocną pracę w minionej kadencji.

9. Dyskusja w sprawie członkostwa w EFIM i ISIM
(…) W wyniku dyskusji Zarząd podjął decyzje o utrzymaniu członkostwa w obydwu ww. Towarzystwach.

10. Uzgodnienie propozycji ustępującego Zarządu Głównego na stanowiska w kadencji 2016–2020: prezesa-elekta, członków ZG oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
Kandydata ustępującego ZG TIP na stanowisko prezesa-elekta kadencji 2016–2020 – prof. Jana Duławę (specjalistę chorób wewnętrznych, nefrologii, angiologii i hipertensjologii) – przedstawił prof. Jacek Imiela (prezes-elekt 2012–2016). Prof. Jan Duława jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej TIP kończącej się kadencji – 2012–2016. Kieruje Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Szpitalu w Katowicach-Ochojcu. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie prezes i prezes-elekt przedstawili propozycje ustępującego ZG TIP na:
1) członków ZG kadencji 2016–2020: dr med. Stanisława Bazan-Socha, prof. Wiesław Bryl, prof. Ryszard Gellert, dr med. Maciej Hamankiewicz, dr med. Zbigniew Heleniak, prof. Jacek Małyszko, prof. Dariusz Moczulski, dr hab. Krzysztof Mucha, dr hab. Wojciech Szczeklik;
2) członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2016–2020: prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Zbigniew Zdrojewski.
Wszystkie kandydatury, zarówno do ZG TIP jak i do GKR, uzyskały akceptację Zarządu w głosowaniu jawnym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekcji Angiologicznej TIP i jej przewodniczącego oraz przyjęcie propozycji zmian w statucie
Prezes poprosił dr. Pawła Magę (z Kliniki Angiologii UJ CM w Krakowie o zabranie głosu. Doktor w swoim krótkim wystąpieniu przedstawił wniosek o powołanie Sekcji Angiologicznej TIP, a następnie nakreślił jej ew. zadania. Jego zdaniem Sekcja ta pozwoli m.in. zintegrować rozproszone środowisko internistów-angiologów. Ułatwi i poprawi ich współdziałanie w zakresie samodoskonalenia zawodowego, m.in. przez organizowanie oraz koordynację kursów, warsztatów i konferencji naukowo-szkoleniowych. Podejmie i rozszerzy – dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi – współdziałania z innymi towarzystwami naukowymi, zwłaszcza z wąskospecjalistycznymi. Przez to kreatywnie przyczyni się do modyfikacji i wdrażania standardów profilaktyki, diagnostyki i leczenia dla lekarzy wszystkich specjalności medycznych, zajmujących się problematyką naczyniową. Na zakończenie swojego wystąpienia poprosił Zarząd o pozytywne rozpatrzenie wniosku, argumentując go dodatkowo deklaracją, iż nowo powołana Sekcja będzie pomagała w powstawaniu ośrodków angiologicznych i wspierała ich rozwój. Następnie podziękował Prezesowi za możliwość przedstawienia niniejszego wniosku na dzisiejszym posiedzeniu. Prezes z kolei podziękowała Doktorowi za wystąpienie i zwrócił się do Zarządu o podjęcie uchwały powołującej Sekcję Angiologiczną i jej przewodniczącego. Uchwała (załącznik 8 do protokołu) została przyjęta przez Zarząd Główny jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. Po czym przystąpił do zreferowania – w imieniu Prezydium Zarządu – propozycje zmian w statucie (załącznik 9 do protokołu), które – po akceptacji Zarządu – zostay poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów TIP w dniu 18 maja 2016 roku. Po krótkiej dyskusji i drobnej uwadze dotyczącej wprowadzenia korekty w jednej z przedstawionych zmian odnoszącej się do Art. 27 ust. 10 (przed korektą: „W razie ustania funkcji prezesa obejmuje ją prezes-elekt, wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa, może on pełnić funkcje prezesa w następnej kadencji.” po korekcie: „W razie ustania funkcji prezesa obejmuje ją prezes-elekt, wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa i może ją pełnić w następnej kadencji.”) Zarząd przyjął jednogłośnie wszystkie przedstawione przez Prezesa propozycje. Głosy za wprowadzeniem zmian zostały oddane w głosowaniu jawnym.

12. Dyskusja i wolne wnioski
Ponieważ dyskusja toczyła się podczas całego spotkania, głos w dyskusji zabrała tylko Pani prof. A. Undas, która korzystając z okazji, zaanonsowała, że na koniec roku (w grudniowym numerze PAMW) planuje wydrukować zestaw opinii (refleksji i komentarzy) członków Zarządu Głównego TIP, członków Rady Naukowej PAMW, a także prezesów różnych polskich Towarzystw, które wywodzą są pokrewne lub wywodzą się z interny, na temat aktualnej pozycji oraz przyszłości medycyny wewnętrznej w Polsce i na świecie. Do tej inicjatywy zaprosiła wszystkich obecnych na zebraniu. Zachęcając ich jednocześnie do aktywnej współpracy. Następnie poinformowała, że w najbliższym czasie redakcja przygotuje stosowne pismo, które zostanie rozesłane do ww. członków i prezesów. Zaznaczyła, że teksty będą drukowane w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, tak aby z opinią naszych internistów zapoznali się także czytelnicy (odbiorcy PAMW) na całym świecie. Do wystąpienia prof. Undas dołączył się dr P. Gajewski, który zgłosił krótka sugestię do przedstawionej inicjatywy, mianowicie zaproponował, aby do napisania tego rodzaju tekstu zaprosić także przedstawicieli zagranicznych Towarzystw, np. ACP. Podkreślił, że wtedy materiał ten może być szerzej wykorzystany. Pani Profesor zgodziła się z powyższą propozycją. Powiedziała, że zaproszenie zostanie skierowane również do czołowych zagranicznych lekarzy związanych z interną i dziedzinami pokrewnymi oraz do członków Międzynarodowej Rady Naukowej PAMW.
Na zakończenie spotkania Prezes podziękował wszystkim członkom ZG TIP za ich zaangażowanie i 4-letnią pracę w Towarzystwie, a następnie zamknął obrady ostatniego już w tej kadencji (2012–2016) posiedzenia Zarządu.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP