Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 254

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 254

14 października 2008 r. od godz. 10.00–15.00

Sala Konferencyjna II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ Kraków, ul. Skawińska 8

Obecni:

Członkowie Zarządu Głównego

 1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
 2. prof. dr hab. med. Anna Doboszyńska
 3. dr hab. med. Jacek Imiela
 4. prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 5. prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef Kucharz
 6. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
 7. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
 8. dr med. Janusz Siedlecki
 9. dr med. Marek Sienicki
 10. prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
 11. dr med. Magdalena Twardowska
 12. prof. dr hab. Anetta Undas
 13. prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska

Przewodniczący Oddziałów

 1. dr hab. med. Wojciech Barud
 2. dr hab. med. Wiesław Bryl
 3. dr hab. med. Cezary Kucio
 4. dr Grażyna Jeżewska
 5. prof. dr hab. med. Zdzisław Kidawa
 6. dr Edyta Gajda (w zastępstwie dr. Mariusza Mytnika)
 7. dr Anna Wojkowska (w zastępstwie prof. Anny Skoczyńskiej)
 8. dr Mariusz Szczerbowski
 9. dr Małgorzata Wesołowska
 10. dr Irena Buwońska (w zastępstwie dr. Andrzeja Wołowca)

Członkowie Komisji

 1. prof. dr hab. med. Jan Duława
 2. dr med. Maciej Hamankiewicz
 3. dr hab. med. Jacek Imiela
 4. dr med. Anna Kotulska
 5. prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
 6. prof. dr hab. med. Zbigniew Maziarz
 7. dr med. Robert Pieczyrak
 8. dr med. Jan Sznajd
 9. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Osoby zaproszone

mgr Maria Kraut

Program posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad – prof. J. Musiał
 2. Otwarcie nowego biura Zarządu Głównego – prof. J. Musiał
 3. Przyjęcie protokołu z 253. posiedzenia Zarządu Głównego
 4. Informacja o dotychczasowych działaniach Prezesa TIP – prof. J. Musiał
 5. Informacje Komisji ds. spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, m.in. w sprawie przygotowywanego nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego specjalizacji lekarskich – prof. A. Szczeklik
 6. fInformacja ze spotkania z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz z konferencji Prezesów Polskich Towarzystw Lekarskich – doc. J. Imiela
 7. Informacje Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego – prof. I. Zimmermann-Górska
 8. Informacje nt. bieżącej działalności Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. E.J. Kucharz i członkowie Komisji
 9. Informacje redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas
 10. Informacje Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych – doc. J. Imiela
 11. Informacje nt. gospodarki finansowej TIP – prof. J. Musiał, mgr Maria Kraut
 12. Wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

 1. Prof. Jacek Musiał przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie, i przedstawił porządek obrad, który wszyscy zebrani jednogłośnie przyjęli.
 2. Prof. Jacek Musiał zaprosił zebranych do obejrzenia nowego biura TIP i przedstawił kierownika biura, mgr Renatę Zarębę.
 3. Prof. Zbigniew Maziarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zgłosił poprawki do uchwał podjętych na 253. posiedzeniu Zarządu Głównego: a) pkt 4 uchwały nr 2 powinien brzmieć: „[…] na podstawie przedstawionych dokumentów podróży lub informacji dotyczących podróży zawartych w delegacji” b) pkt 3 uchwały nr 3 powinien brzmieć: „[…] w przypadku, gdy współorganizatorem jest Zarząd Główny, Odziały lub Sekcje TIP”. Po wniesieniu poprawek protokół został zatwierdzony.
 4. Prof. Jacek Musiał poinformował o dotychczasowych pracach Zarządu Głównego, związanych m.in. z rejestracją nowych władz Towarzystwa i nowej siedziby ZG oraz koordynacją kontaktów z NFZ i Ministerstwem Zdrowia.
 5. Prof. Andrzej Szczeklik przedstawił krótko działania Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, w szczególności w zakresie projektu nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego specjalizacji lekarskich.
 6. Doc. Jacek Imiela przedstawił informacje z dwóch spotkań, w których uczestniczył jako przedstawiciel TIP:
  1. ze spotkania z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  2. z konferencji Prezesów Polskich Towarzystw Lekarskich
 7. Prof. Irena Zimmermann-Górska przedstawiła działania Komisja ds. Kształcenia Przeddyplomowego, w szczególności opracowywaną ankietę, która zostanie rozesłana do rektorów uczelni medycznych w celu oceny aktualnego stanu kształcenia w chorobach wewnętrznych.
 8. Prof. Piotr Zaborowski poinformował o powołaniu w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. reformy kształcenia przed- i podyplomowego, którego celem jest m.in. włączenie aktualnego stażu podyplomowego do programu sześcioletnich studiów medycznych (prof. Zaborowski został członkiem tego zespołu).
 9. Prof. Eugeniusz J. Kucharz przedstawił bieżącą działalność Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, w szczególności kontakty z ISIM i EFIM (dr A. Kotulska), ACP (dr J. Sznajd) i organizacjami polonijnymi (dr R. Pieczyrak).
 10. Prof. Anetta Undas przedstawiła sytuację „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”. Poinformowała m.in. o staraniach o uzyskanie IF (impact factor) oraz wdrażaniu elektronicznego systemu zgłaszania i recenzowania prac.
 11. Doc. Jacek Imiela przedstawił działania Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych, w szczególności problemy związane z wdrażaniem systemu JGP oraz zakresem i wyceną procedur internistycznych.
 12. Pani Maria Kraut przedstawiła raport o wpłacaniu składek przez poszczególne oddziały oraz aktualny stan finansów Towarzystwa. Zaapelowała o zwiększenie ściągalności składek oraz dokładne opisywanie wpłat i delegacji.
 13. W wolnych wnioskach prof. Zbigniew Maziarz zasugerował, aby sprawy finansowe były omawiane na wcześniejszym etapie posiedzeń ZG.