Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 274
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 274
16 maja 2018 r., godz. 13.00–17.00
Kraków, Hotel Park Inn by Radisson, ul. Monte Cassino 2

Obecni (lista w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego:
1. dr hab. med. Stanisława Bazan-Socha
2. prof. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. prof. dr hab. med. Jan Duława
4. dr med. Piotr Gajewski
5. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
6. dr med. Zbigniew Heleniak
7. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
8. dr Lech Kucharski
9. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
10. prof. dr hab. med. Jacek Małyszko
11. prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
12. prof. dr hab. med. Anetta Undas

Goście posiedzenia:
1. prof. dr hab. med. Grzegorz Cieślar
(Przewodniczący Oddziału Śląskiego TIP)
2. dr Tomasz Imiela
(Przewodniczący Komisji Młodych Internistów)
3. prof. dr hab. med. Robert Irzmański
(Przewodniczący Oddziału Łódzkiego )
4. dr med. Anna Kotulska
(Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej)
5. dr Ewa Mazurek
(Przewodnicząca Oddziału Kieleckiego TIP)
6. dr hab. med. Jolanta Mieczkowska
(Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego TIP)
7. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
(Przewodniczący Komisji ds. Nagród TIP)
8. dr med. Grzegorz Pulkowski
(Konsultant wojewódzki – woj. kujawsko-pomorskie)
9. prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik
(Przewodnicząca Komisji Młodych Internistów)
10. dr med. Marek Stopiński
(Konsultant wojewódzki – woj. mazowieckie)
11. dr med. Grzegorz Świder
(Przewodniczący Oddziału Rzeszowskiego TIP)
12. dr med. Sławomir Tubek
(Konsultant wojewódzki – woj. opolskie)
13. dr med. Beata Wrona-Bąk
(Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego TIP)

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
3. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
4. Raport redaktor naczelnej „Polish Archives of Internal Medicine” za 2017 rok
5. Sprawozdanie finansowe i członkowskie za 2017 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
7. Zatwierdzenie dwóch uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego TIP w sprawie współorganizowania zdarzeń edukacyjnych
8. Informacja nt. działań Komisji Młodych Internistów
9. Aktualna sytuacja interny
10. Dyskusja

Przebieg posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
Prof. Jacek Imiela, Prezes TIP, przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego (ZG), następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjty jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP Prezes poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 273. posiedzenia ZG. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP
Szczegóły nt. działań Komisji przedstawił prof. Jacek Musiał (załącznik nr 1 do protokołu). Przede wszystkim poinformował Zarząd o przyznanych nagrodach za najlepsze polskie prace oryginalne opublikowane w „Polish Archives of Internal Medicine” (PAIM) w 2017 roku, a także o Nagrodzie Specjalnej TIP (w postaci statuetki), ustanowionej w br. Nagrodą zostały wyróżnione osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania pozycji PAIM – czasopisma TIP.

4. Raport redaktor naczelnej „Polish Archives of Internal Medicine” za 2017 rok
Prof. Anetta Undas krótko podsumowała pracę redakcji i przedstawiła zestawienie dot. liczby:
- odrzuconych prac
- opublikowanych artykułów: editorials, original articles, reviews i research letters
Ponadto przedstawiła jak kształtował się proces redakcyjny w 2017 roku i kto przygotował największą liczbę recenzji oraz czyje prace były najczęściej cytowane.
Zakomunikowała, że wskaźnik impact faktor – IF prawdopodobnie wzrośnie w stosunku do roku 2016, który wynosi 2,309. Szacowany (dane na podstawie Web of Science, 11.05.2018) za 2017: 2,557. Następnie powiedziała o najważniejszych inicjatywach PAIM, tj.:
- reaktywacji konta na portalu Facebook,
- Clinical Case Challenge – comiesięcznym konkursie na portalu Facebook,
- Best Case Report Contest (BCRC) – corocznym konkursie na najlepszy opis przypadku z publikacją trzech najlepszych prac na łamach PAIM (szczegółowy raport w załączniku nr 2 do protokołu).

5. Sprawozdanie finansowe i członkowskie za 2017 rok
Sprawozdanie przedstawiła doc. Stanisława Bazan-Socha, skarbnik ZG TIP (dokładne dane w załączniku nr 3 do protokołu). Poinformowała zebranych, jak kształtował się stan środków pieniężnych Zarządu w ciągu 2017 roku – ile wynosiły koszty oraz wpływy:
 • Stan środków pieniężnych na 01.01.2017
  w kasie 677,08
  w banku 153 802,74
  razem: 154 479,82
 • Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
  w kasie 624,37
  w banku 183 642,48
  razem: 184 266,85
 • Następnie przedstawiła stan środków (bez dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na dzień 4 maja br.:
  w banku: 70 695,93
  w kasie: 520,03
  razem: 71 215,96
  oraz przewidywaną wysokość wpływów (55 000,00 zł) i symulację wydatków (72 693,00 zł) do końca tego roku.
  Po czym poprosiła członków Zarządu o przyjęcie uchwały nr 3/2018 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZG za 2017 rok (treść uchwały w załączniku nr 4 do protokołu).
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na zakończenie swojego wystąpienia p. Docent podsumowała sprawy członkowskie TIP:

 • na dzień 1 grudnia 2017 r. : 3801
 • od 1 grudnia 2017 do 4 maja 2018 r.
  - przystąpiło: 40
  - zrezygnowało: 4
 • na dzień 4 maja 2018 r. : 3837
 • 6. Zatwierdzenie dwóch uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego TIP w sprawie współorganizowania zdarzeń edukacyjnych
  Na dzisiejszym posiedzeniu ZG przyjął jednogłośnie kolejne dwie uchwały podjęte przez Prezydium – ws. współorganizacji z:
  1) firmą Ontraco Sp. z o.o. cyklu 4 konferencji szkoleniowych „POZytywni 2.0 – II Konferencja lekarzy POZ” (załącznik nr 5 do protokołu)
  2) firmą Consulting Sp. z o.o. cyklu 10 konferencji pn.: „FORUM EKSPERTÓW DIABETOLOGII dla INTERNISTÓW” (załącznik nr 6 do protokołu).

  8. Informacja nt. działań Komisji Młodych Internistów
  Informację przedstawił dr Tomasz Imiela, Przewodniczący Komisji Młodych Internistów. Informacja zawierała przede wszystkim krótkie sprawozdanie z udziału Pana Doktora (jako przedstawiciela młodych internistów z Polski) w zimowej edycji European School of Internal Medicine (Levi, Finlandia, 22–26 stycznia 2018 r.). Podczas 5-dniowego kursu 47 uczestników – lekarzy w trakcie ostatnich lat specjalizacji z chorób wewnętrznych z 20 krajów Europy – wzięło udział w licznych wykładach, warsztatach, prezentacjach przypadków klinicznych oraz programie socjalnym.
  Następnie Pan Doktor wspomniał o corocznej konferencji w siedzibie EFIM (Bruksela, 16 marca 2018 r.), w której także wziął udział jako przedstawiciel TIP, a także:
  - o dalszej współpracy TIP (Young Internists) z EFIM
  - planie działania Komisji na lata 2018/2019, zakładającym m.in.:
  a) udział w pracach Zespołu ds. zmian Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty,
  b) stworzenie poprzez Facebook witryny Młodych Internistów TIP,
  c) udział w aktywnościach EFIM/YI of EFIM.

  9. Aktualna sytuacja interny
  Na wstępnie Prezes zwrócił szczególną uwagę na:
  - problemy kadrowe dotyczące interny,
  - zwiększający się deficyt internistów (m.in. z uwagi na starzenie się kadry medycznej, braku chętnych do robienia specjalizacji z interny, migracji zagranicznej lekarzy specjalistów do innych krajów, odchodzenia lekarzy do klinik specjalistycznych i poradni prywatnych,
  - zwiększone zapotrzebowanie na lekarzy internistów wynikające z postępu w medycynie, starzenia się społeczeństwa oraz obciążenia pracą w sieci szpitali
  Wspomniał o odniesionych sukcesach, tj.:
  - uznanie interny za dziedzinę priorytetową
  - przywrócenie przyszpitalnych specjalistycznych przychodni internistycznych
  - zagwarantowanie odpowiedniej liczby rezydentur z chorób wewnętrznych
  - bardzo dobra współpraca z innymi dziedzinami medycyny (np. kardiologia, pediatria)
  - dobra współpraca z Ministerstwem Zdrowia, konsultantami krajowymi z innych dziedzin, wojewodami
  - po module internistycznym będzie wprowadzony egzamin testowy
  - interna zostanie uznana dziedziną podstawową (bez modułu, a więc bez konieczności zdawania egzaminu modułowego)
  - w każdym oddziale sieci szpitali jest oddział internistyczny.
  Następnie przeszedł do omówienia pozycji interny w świetle ustawy o POZ.
  Nakreślił krótko zagadnienia dotyczące:
  - specjalizacji i akredytacji,
  - zmian programu specjalizacji z chorób wewnętrznych,
  - zasad akredytacji oddziałów chorób wewnętrznych (co zmienić? czy przeprowadzić akredytację wszystkich oddziałów, czy tylko tych, które chcą ją uzyskać po raz pierwszy?).
  W dyskusji wiodącym tematem była kwestia akredytacji oddziałów chorób wewnętrznych (…). Wniosek: opracowanie nowych zasad akredytacji (na podstawie dotychczasowych).
  Po zakończeniu dyskusji prezes podziękował zebranym za obecność i aktywny udział w posiedzeniu. Po czym zamknął obrady.

  prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
  Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP