Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program TIP - zasady - tabela
LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PROGRAMIE TIP

Lp.Forma doskonalenia zawodowegoLiczba punktówSposób weryfikacji
1realizowanie programu specjalizacji z chorób wewnętrznych lub z dziedziny wchodzącej w zakres chorób wewnętrznych50 pkt na 1 rokazaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2udział w kursie doskonalącym z dziedziny wchodzącej w zakres chorób wewnętrznych:
1) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub
2) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem
– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej
1 pkt za 1 godz.zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
3udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym1 pkt za 1 godz. zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
4odbycie praktyki klinicznej w zakresie chorób wewnętrznych – w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym5 pkt za 1 dzieńzaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka
5udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowych oddziału TIP lub innego lekarskiego towarzystwa naukowego w dziedzinie wchodzącej w zakres chorób wewnętrznych lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego Oddziału3 pkt za posiedzeniepotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkoleniepotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7wygłoszenie wykładu lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum z dziedziny wchodzącej w zakres chorób wewnętrznych15 pktbna podstawie programu
8udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnionym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości 1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnegozaświadczenie wydane przez organizatora
9uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – z dziedziny wchodzącej w zakres chorób wewnętrznych200 pktcdyplom
10napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego z zakresu chorób wewnętrznych100 pkt, wznowienie – 50 pktdnotka bibliograficzna
11napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego z zakresu chorób wewnętrznych50 pkt­, wznowienie – 25 pktdnotka bibliograficzna
12przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego z zakresu chorób wewnętrznych30 pkt, wznowienie – 15 pktdnotka bibliograficzna
13autorstwo lub współautorstwo artykułu z zakresu chorób wewnętrznych opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukidwukrotność liczby pkt wskazanych w części A lub B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukinotka bibliograficzna
14napisanie i opublikowanie artykułu z zakresu chorób wewnętrznych w recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym innym niż w p. 1320 pktdnotka bibliograficzna
15przetłumaczenie i opublikowanie artykułu z zakresu chorób wewnętrznych w fachowym czasopiśmie medycznym10 pkt notka bibliograficzna
16sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego w dziedzinie chorób wewnętrznych30 pkt
– za rok sprawowania funkcji opiekuna
potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu
17kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności w dziedzinie chorób wewnętrznych 15 pkt – za 1 lekarza za 1 rokpotwierdzenie przez kierownika jednostki do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności
18indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego z dziedziny chorób wewnętrznych wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukie5 pkt za tytuł
– maks. 10 pkt w okresie rozliczeniowym
potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
19przynależność do Towarzystwa Internistów Polskich5 pktzaświadczenie
a Punkty za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danej specjalizacji lub umiejętności, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy.
b Ten sam wykład powtarzany liczy się tylko raz. Za opublikowanie referatu naukowego na krajowy lub zagraniczny kongres, zjazd, konferencję lub sympozjum nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu.
c Za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej nie dolicza się punktów.
d W razie współautorstwa liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.
e Wykaz czasopism, za których indywidualną prenumeratę przysługują punkty edukacyjne w ramach Programu TIP, znajduje się na stronach internetowych TIP (www.tip.org.pl).

Uwagi ogólne
1. Weryfikację realizacji doskonalenia zawodowego przeprowadza Komisja ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP. Wypełnioną Kartę Doskonalenia Zawodowego lub kserokopię wypełnionych stron z osobistej „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”, wraz z wymaganymi zaświadczeniami, lekarz przesyła pod adresem Komisji przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na tej podstawie Komisja wydaje zaświadczenie o uzyskanej liczbie punktów, w celu przedłożenia we właściwej okręgowej izbie lekarskiej, a lekarzowi, który uzyskał co najmniej 200 punktów – dodatkowo certyfikat TIP potwierdzający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.
2. Nadmiaru uzyskanych punktów ponad wymaganą liczbę nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy.
3. Zalicza się wyłącznie te kursy, kongresy, zjazdy, konferencje, sympozja, posiedzenia oddziałów towarzystw i szkolenia wewnętrzne (pozycje: 2, 4, 5, 6) oraz testowe programy edukacyjne (pozycja 8), które mają akredytację TIP i zostały wpisane do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy we właściwej okręgowej izbie lekarskiej. Komisja udziela akredytacji na dany rok na wniosek organizatora, na podstawie formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami, nadesłanego do Komisji nie później niż 1 grudnia roku poprzedzającego. Zasady akredytacji oraz wykaz akredytowanych kursów, kongresów, zjazdów, konferencji i sympozjów oraz testowych programów edukacyjnych znajduje się na stronach internetowych TIP (www.tip.org.pl).
4. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe w okręgowej izbie lekarskiej, na obszarze której będzie prowadzona określona forma doskonalenia zawodowego, następuje albo poprzez przekazanie przez NRL danych zawartych w zaakceptowanym przez NRL Programie TIP, albo bezpośrednio na wniosek TIP.