Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 272

24 maja 2017 r., godz. 16.30–19.00
Kraków, Q Hotel Plus Kraków, ul. Wygrana 6

Obecni (lista obecności w załączeniu):
Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Wiesław Bryl
2. prof. dr hab. med. Jan Duława
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
5. dr med. Zbigniew Heleniak
6. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
7. dr Lech Kucharski
8. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
9. prof. dr hab. med. Jacek Małyszko
10. prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
11. prof. dr hab. med. Anetta Undas
12. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Goście posiedzenia
1. dr med. Katarzyna Bujak
(Konsultant wojewódzki – woj. świętokrzyskie)
2. dr Tomasz Imiela
(Członek Komisji Młodych Internistów)
3. prof. dr hab. med. Jerzy Irzmański
(Przewodniczący Oddziału Łódzkiego TIP)
4. dr Roman Kołodziejczak
(Konsultant wojewódzki – woj. lubuskie; Przewodniczący Oddziału Gorzowskiego TIP )
5. prof. Ilona Kurnatowska
(Konsultant wojewódzki – woj. łódzkie)
6. dr med. Anna Kotulska
(Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej TIP)
7. prof. dr hab. med. Grzegorz Mazur
(Konsultant wojewódzki – woj. dolnośląskie)
8. prof. dr hab. med. Jerzy Mosiewicz
(Konsultant wojewódzki – woj. lubelskie)
9. prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik
(Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego TIP)
10. dr Marek Sell
(Konsultant wojewódzki – woj. zachodniopomorskie)
11. dr med. Sławomir Tubek
(Konsultant wojewódzki – woj. opolskie; Przewodniczący Oddziału Opolskiego TIP)
12. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski
(Konsultant wojewódzki – woj. pomorskie; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TIP)

Program posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
3. Podjęcie uchwały w sprawie umowy o kompleksowej współpracy między TIP a wydawnictwem Medycyna Praktyczna
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7/2015 dotyczącej opłat za publikację artykułów w PAIM
5. Informacja nt. działań Komisji Młodych Internistów oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego przewodniczącego tej komisji i nowych członków
6. Raport Redaktor Naczelnej „Polish Archives of Internal Medicine” za 2016 rok
7. Sprawozdanie finansowe i członkowskie za 2016 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawie współorganizowania zdarzeń edukacyjnych
10. Powołanie zespołu TIP do programu Choosing Wisely
11. Dyskusja nt. aktualnych problemów interny i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia
1. Prof. Jacek Imiela przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego (ZG) oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił proponowany program posiedzenia (p. wyżej), który wszyscy zebrani przyjęli jednogłośnie.

2. Prof. Jacek Imiela poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 271. posiedzenia ZG. Wyniki głosowania:
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Prof. Jacek Imiela i doc. Krzysztof Mucha przedstawili wnioski dwóch firm: Ontraco Sp. z o.o oraz Grupy Trip Kongresy Sp. z o.o., które wystąpiły do TIP z prośbą o włączenie organizowanych przez nie zdarzeń edukacyjnych do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” . Zarząd wyraził zgodę i podjął jednogłośnie stosowne uchwały (załącznik 1 i 2 do protokołu).

4. Prof. Anetta Undas, redaktor naczelna „Polish Archives of Internal Medicine” (PAIM) przedstawiła w zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP tegoroczny raport Komisji. Nominacje otrzymało siedem artykułów oryginalnych, które ukazały się w PAIM w 2016 roku (wyboru dokonała redaktor naczelna i jej zastępca, doc. Grzegorza Gajosa). Komisja wyróżniła i nagrodziła trzy (pełny raport – załącznik 3 do protokołu). Pani Profesor podkreśliła, że wysokość nagród nie uległa zmianie (I – 8000 zł; II – 6000 zł; III – 4000 zł). Jednocześnie ogłosiła, że nagrody zostaną pokryte ze środków pochodzących z opłat za druk artykułów w PAIM, dokonanych przez autorów w 2016 roku. Przypomniała, że zgromadzone w ten sposób środki są przeznaczane przede wszystkim na rozwój czasopisma i nagrody TIP (zgodnie z uchwała ZG TIP nr 7/2015).
Przypomniała także, że odbywa się VI edycja konkursu redaktor naczelnej PAIM na najlepszą studencką pracę oryginalną. Studenci mogą przesyłać swoje prace do 30 kwietnia. Autorzy trzech wyróżnionych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: I – 3000 zł; II – 2000 zł; III – 1000 zł. Jednak „największą nagrodą” jest to, że nagrodzone prace ukażą się w lipcowo-sierpniowym numerze PAIM, czasopiśmie, które posiada współczynnik wpływu Impact Factor, wynoszący obecnie (tj. za 2015 r.) 2.054. Natomiast za 2016 rok, wg redakcyjnych obliczeń, wskaźnik ten prawdopodobnie wzrośnie – do 2.3.

5. Prof. Jacek Imiela na wstępie powiedział, że dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją styczniowego spotkania ZG oraz przygotowaniem do kolejnego, które odbędzie się w Krakowie – w dn. 24 maja br. Nawiązał do ustaleń i decyzji, które zapadły na ostatnim (270.) posiedzeniu Zarządu, tj.:
1) wystosowaniu „Listu otwartego do Ministra Zdrowia” (który został opublikowany m.in. na łamach Gazety Lekarskiej, stronach internetowych: Medycyny Praktycznej – MP i TIP, jak również dołączony do materiałów dzisiejszego posiedzenia) oraz
2) powołaniu kilku Zespołów TIP, w skład których weszli przede wszystkim członkowie ZG. Ponadto dodał, że wraz z prof. Janem Duławą udzieli wywiadów dla MP. Prof. Jan Duława mówił o „roli medycyny w obliczu coraz większego jej uzależnienia od nowych technologii i wyodrębniania się coraz węższych specjalizacji” (załącznik 4 do protokołu), natomiast On powiedział o „trudnej sytuacji interny w Polsce” (załącznik 5 do protokołu).
Następnie zakomunikował zebranym, że w ostatnich dniach wpłynęła do ZG odpowiedź wiceministra Marka Tombarkiewicza na „List otwarty TIP”, który notabene spotkał się z poparciem wielu środowisk „zahaczających” o internę, w tym także NIL. Prezes podkreślił, że pismo z Ministerstwa nie odpowiada na zagadnienia, które zostały zawarte w „Liście” (pełny tekst odpowiedzi wiceministra został dołączony do materiałów dzisiejszego spotkania; stanowi także załącznik 5 do protokołu). Dlatego nadmienił, że dołożył wszelkich starań, aby na Konferencji („Postępy w chorobach wewnętrznych – Interna 2017”) w dn. 31 marca br. obecny był minister Konstanty Radziwiłł. Po czym poinformował, że minister – po dokonaniu otwarcia Konferencji – miał długie wystąpienie, podczas którego podziękował Towarzystwu Internistów Polskich za dbałość o podnoszenie wśród lekarzy umiejętności i wiedzy oraz „stałą pamięć o tym, żeby nie zagubić refleksji etycznej”. Powiedział m.in., że rozpoczęły się prace nad tym, żeby wraz z tworzeniem sieci szpitali, obok oddziałów internistycznych, szczególnie na I oraz II poziomie szpitali, tworzono poradnie internistyczne. Chodzi o to, żeby internista nie był „zamknięty na oddziale, ale mógł sprawować opiekę nad pacjentem, który wychodzi do domu. Natomiast nie wypowiedział się w ogóle nt. statusu interny, tj. czy zostanie wpisana na listę specjalizacji priorytetowych?
Po tym krótkim wprowadzeniu oraz przypomnieniu, że należy przygotować i opracować bardziej szczegółowo najważniejsze elementy „Listu otwartego” dot.:
- priorytetu (interna jako dziedzina priorytetowa)
- programu specjalizacji z interny
- POZu (i poradni internistycznych)
- wynagrodzenia lekarzy internistów
- kwestii akredytacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych
prof. Jacek Imiela otworzył dyskusję, w której zabrali głos:
Prof. Wiesław Bryl, który odniósł się do odpowiedzi z MZ i poruszonej w niej statystyki (…).
Zdaniem prof. Bryla sytuacja w szpitalach powiatowych jest dramatyczna – nie ma lekarzy, brakuje internistów i kandydatów na ordynatorów (…).
Prof. Ryszard Gellert – poinformował zebranych, że jest po rozmowach z wiceministrem Tombarkiewiczem nt. m.in. interny i szkolenia podyplomowego; koncepcji rezydentur – od całkowitej likwidacji rezydentur po przyznanie wszystkim rezydentur. Trwa dyskusja i nie wiadomo, w która stronę to pójdzie. Ponadto nadmienił, że zespół powołany przez MZ, w którym działa wraz z prof. Imielą, sugerował, żeby interna stała się dyscypliną podstawową, ale w Ministerstwie nie spotkało się to z pozytywną oceną. Mimo że opinie zespołu podzielają Izby Lekarskie i młodzi lekarze. Prof. Gellert wspomniał także, że trwa aktualizacja programów specjalizacji (…).
Prof. Jan Duława zaapelował o ograniczenie liczby kursów (i staży) z interny oraz skrócenie czasu ich trwania. Odniósł się także do kwestii zarobków lekarzy chorób wewn. Uważa, że przede wszystkim powinny zostać uregulowane procedury internistyczne, które w tej chwili są „straszliwie” deficytowe (…).
Doc. Krzysztof Mucha poruszył natomiast kwestię „nielegalnych” akredytacji. Ponadto zaapelował do wszystkich zebranych o przesłanie do biura Zarządu kalendarza zdarzeń edukacyjnych (w tym: konferencji, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych) organizowanych przez Oddziały terenowe TIP (tudzież konsultantów wojewódzkich itd.) lub współorganizowanych pod auspicjami TIP (z innymi podmiotami) na terenie danego województwa lub Oddziału w 2017 roku. Podkreślił, ze informacja ta jest niezbędna do opracowania jednego wspólnego kalendarza wszystkich „naszych” inicjatyw edukacyjnych, które będę prowadzone na terenie całego kraju w br., w celu przedstawienia go firmom farmaceutycznym potencjalnie zainteresowanym oficjalnym „wsparciem” naszego Towarzystwa – na zasadach Członka Wspierającego.
Doc. Mucha zaznaczył, iż pomoc ta jest możliwa pod warunkiem, że udostępnimy kalendarz szkoleń (wykazujący – bądź nie! – naszą aktywność ) oraz liczbę członków. Przy okazji gorąco zachęcał do wystąpienia o patronat TIP w przypadku planowanych zdarzeń, których organizatorzy nie przewidzieli takiej formy współpracy z Towarzystwem (kryteria udzielania akredytacji, tj. włączania zdarzeń do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych”, określa uchwala ZG TIP nr 3/2008 z poź. zmian.). Nadmienił również, że kondycja finansowa ZG TIP nie jest najlepsza. W ostatnich latach ściągalność składek członkowskich, które notabene stanową niemal jedyne źródło dochodów ZG TIP, drastycznie spadła. Zwrócił się z prośbą do zgromadzonych na dzisiejszym posiedzeniu o zachęcanie lekarzy (zwłaszcza młodych) w swoich miejscach pracy i środowiskach (a także na organizowanych szkoleniach) do wstąpienia w poczet TIP. Zaapelował do zabranych o włączenie się w próbę odbudowania pozycji Towarzystwa. Środki, które udałoby się uzyskać dzięki organizacji/współorganizacji szkoleń – pod patronatem TIP, pozwoliłyby na płynną działalność i funkcjonowanie Zarządu Głównego.
Swoje wystąpienie (podczas dyskusji) podsumował następująco:
„Jeśli:
1) będzie nas więcej (tj. członków TIP),
2) będziemy mieli: środki finansowe i jeden wspólny kalendarz szkoleń
3) wykażemy swoją aktywność (czyli szkolenia na terenie Polski – pod hasłem TIP), wówczas będziemy bardziej „widoczni” i wiarygodni. A tym samym staniemy się poważnym i równorzędnym partnerem do rozmów z przemysłem farmaceutycznym i instytucjami państwowymi.”(…)
Dr med. Maciej Hamankiewicz, zabierając głos w dyskusji, podkreślił, że stanowisko NIL jest zbieżne ze stanowiskiem TIP, a list wiceministra Tombarkiewicza odebrał bardzo negatywnie. Odniósł się do kwestii sieci szpitali i koordynowanej opieki (…).
Dr med. Grzegorz Pulkowski poruszył z kolei kwestię dot. obowiązku przystąpienia rezydentów do towarzystwa naukowego.
Dr med. Piotr Gajewski powiedział, że przynależności do towarzystwa naukowego nie można – przy okazji żadnego egzaminu – wyegzekwować prawnie; można natomiast robić to w sposób „miękki”. Jeśli ZG TIP nie spowoduj, że przynależność do TIP będzie nobilitująca, i że będzie niosło za sobą określone korzyści, to nie będziemy mieli członków. Następnie przypomniał o akcji promocyjnej TIP – że należałoby ją przygotować w najbliższym czasie. Podkreślił jednak, że „promocja” nie wystarczy. Nikt poważnie nie będzie traktował przynależności do TIP, dopóki „Interna” będzie traktowana w sposób lekceważący („per noga”). Zaznaczył, że dzisiaj niezwykłą okazją dla Interny jest wprowadzanie „sieci”. W MZ jest widzą potrzebę położenia nacisku na Internę, tylko musimy to wykorzystać. Jedna sprawa, to oddziały i poradnie, a druga – element kształcenia, tj.: egzamin międzymodułowy i akredytacja oddziałów (jak powinien wyglądać oddział internistyczny, żeby można było na nim robić specjalizację).
W wyniku dyskusji podjęto decyzję, aby wszyscy konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz członkowie ZG TIP i Komisji TIP wypowiedzieli się odnośnie obowiązujących zasad akredytacji oddziałów internistycznych i zgłosili swoje uwagi, które będą tematem następnego posiedzenia ZG – w dn. 24 maja br. Ponadto powołano zespół ds. modyfikacji zasad – w składzie: prof. Jan Duława, prof. Ryszard Gellert i dr med. Marek Stopiński.
Wysunięto także propozycję:
- o powołaniu trzech nowych członków w skład zespołu ekspertów opracowującego program specjalizacji z chorób wewnętrznych: prof. Ryszarda Gellerta, prof. Jacka Małyszko i doc. Krzysztofa Muchę oraz
- wystosowania (przez konsultanta krajowego, prof. Jacka Imielę) do Dyrektora CMKP oficjalnego pisma/wniosku w tej sprawie.
Następnie prof. Jacek Imiela podziękował wszystkim członkom ZG oraz zaproszonym gościom za aktywny udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP